اخبار

NEWS

اخبار

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان فارس در روزهای دوشنبه  مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از مرکز آموزش عالی دولتی فیروز آباد،  بازدید به عمل آوردند. نتیجه بازدید پس از...

دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
15 بازدید