اخبار

NEWS

اخبار

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان فارس در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲ و ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ از دانشگاه های پیام نور استهبان و نی ریز،  مرکز آموزش عالی استهبان ، آموزشکده...

دوشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۲
16 بازدید