اخبار

NEWS

اخبار

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان فارس در روزهای سه شنبه  چهارشنبه مورخ 17 آبان ماه ۱۴۰۲ از  دانشگاه های دولتی، پیام نور و فنی و حرفه ای آباده ،  بازدید به...

شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۲
41 بازدید