هیات امنا

سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیات امنا

اهم وظایف هیأت امنا

  1.  تصویب آیین‌نامه‌های داخلی
  2.  تصویب سازمان اداری و تشکیلات مؤسسه
  3. بررسی و تصویب بودجه مؤسسه
  4.   تصویب ترازنامه و حساب‌های مؤسسه
  5. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
  6.  تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
  7. پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت‌علمی و غیرعلمی
  8.  تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت‌علمی
  9. تعیین میزان پرداخت حق‌التدریس و حق‌التحقیق و حق‌التألیف
  10.  تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی

آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 27 / 11/ 1392

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده 6 آیین‌نامه‌ داخلی (پیوست آیین‌نامه داخلی) مصوب 27 / 11 / 1392

قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 23 / 12 / 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی

                           اعضای هیأت امنای دانشگاه شیراز دورۀ هشتم:

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا    
دکتر محمد موذنی رییس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنا    
دکترمحمد سلیمانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه    
دکتر پیمان صالحی  رییس کمیسیون دائمی هیأت امنا    
دکتر علی حفیظی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز    
حسین شفیعی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور    
دکتر ستار خالدیان رییس دانشگاه هنر شیراز    
دکتر مهدی زارعی رییس مرکز آموزش عالی اقلید    
دکتر محمد بازیار رییس مرکز آموزش عالی ممسنی    
دکتر احمد وحیدی عضو حقیقی هیأت امنا    
مهندس جواد اوجی   عضو حقیقی هیأت امنا    
دکتر محمدهادی ایمانیه عضو حقیقی هیأت امنا    
دکتر جعفر قادری عضو حقیقی هیئت امنا     
مهندس محمد مهدی ناسوتی فرد  عضو حقیقی هیئت امنا     

                                 

  اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز 

سمت نام و نام خانوادگی
رییس کمیسیون دائمی هیأت امنا دکتر پیمان صالحی 
مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه)  دکتر شهاب کسکه 
رییس دانشگاه و دبیر هیأت امنا دکتر محمد موذنی 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز دکتر علی حفیظی
نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور زهره سلیمی 
رییس دانشگاه هنر شیراز   دکتر ستارخالدیان
رییس مرکز آموزش عالی اقلید دکتر مهدی زارعی
رییس مرکز آموزش عالی ممسنی دکتر  محمد بازیار
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر محمدمهدی برومندی
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر رحمت اله مرزوقی  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر حبیب اله رعنایی
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر شکراله خاکرند
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
رییس پارک علم و فناوری استان فارس دکتر امین رضا ذوالقدر


 

[دستورکار هیأت امنا]

[یازدهمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1397/04/10]

دستورکار یازدهمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1397/04/10

 

[دهمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1396/11/29]

دستورکار دهمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1396/11/29

 

[نهمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1396/04/12]

دستورکار نهمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1396/04/12

   خلاصه وضعیت موسسات عضو جهت ارائه به هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1396/04/12

[هشتمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1395/12/14]

دستورکار هشتمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1395/12/14

 خلاصه وضعیت موسسات عضو جهت ارائه به هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1395/12/14

[هفتمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1395/02/22]

دستورکار هفتمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1395/02/22

[ششمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1394/12/18]

دستورکارششمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز مورخ 1394/12/18

[پنجمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز1394/07/07]

[دستورکار کمیسیون دائمی]

[یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ 1397/09/14]

دستورکار یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1397/09/14

            دستور کار در سامانه مدیریت نشستها و مصوبه های هیاتهای امنا قابل رویت، اظهار نظر و بررسی می باشد.   قسمت عملیات، دیدگاه ها

[یکصد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ 1397/03/23]

دستورکار یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1397/03/23

[یکصد و سومین کمیسیون دائمی مورخ 1397/03/23]

دستورکار یکصد و سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1397/03/23

[یکصد و دومین کمیسیون دائمی مورخ 1397/03/23]

دستورکار یکصد و دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1397/03/23

[یکصد و دومین کمیسیون دائمی مورخ 1397/02/22]

دستورکار یکصد و دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1397/02/22 (به علت محدودیت زمانی موضوعات مطرح نشد)

[یکصد و یکمین کمیسیون دائمی مورخ 1397/02/02]

دستورکار یکصد و یکمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1397/02/22

[یکصدمین کمیسیون دائمی مورخ 1396/10/14]

دستورکار یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1396/10/14 نسخه دوم

دستورکار یکصدمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1396/10/14

[نود و نهمین کمیسیون دائمی مورخ 1396/10/14]

دستورکار نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1396/10/14 نسخه دوم

دستورکار نود و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1396/10/14

[نود و هشتمین کمیسیون دائمی مورخ 1396/03/30]

دستورکار نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1396/03/30

[نود هفتمین کمیسیون دائمی مورخ 1396/03/30]

دستورکار نود و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1396/03/30

[نود و ششمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/12/02]

دستورکار نود و ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1395/12/02

[نود و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/12/02]

دستورکار نود و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1395/12/02

[نود و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/12/02]

دستورکار نود و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ 1395/12/02

[نود و سومین کمیسیون دائمی مورخ 1395/09/24]

دستورکار نود و سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1395/09/24

[نود و دومین کمیسیون دائمی مورخ 1395/09/24]

دستورکار نود و دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1395/09/24

[نود و یکمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/09/24]

دستورکار نود و یکمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1395/09/24

[نودمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/09/24]

دستورکار نودمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1395/09/24

[هشتاد و نهمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/04/28]

دستورکارهشتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1395/04/28

[هشتاد و هشتمین کمیسیون دائمی مورخ 1395/02/08]

دستورکارهشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1395/02/08

[هشتاد وهفتمین کمیسیون دائمی مورخ 1394/11/27]

دستورکارهشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1394/11/27

طرح آمایش آموزش عالی دراستان فارس

[هشتاد و ششمین کمیسیون دائمی مورخ 1394/10/17]

دستورکارهشتاد و ششمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  1394/10/17


[هشتاد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ 1394/06/25]

[هشتاد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ 1394/05/06]

[صورت‌جلسات سال 1401]

[صورت‌جلسات سال 1400]

[صورت‌جلسات سال 1399]

[صورت‌جلسات سال 1398]

[صورت‌جلسات سال 1397]

 

[صورت‌جلسات سال 1396]

 

[صورت‌جلسات سال 1395]

 

[صورت‌جلسات سال 1394]

 

[صورت‌جلسات سال 1393]

 

[صورت‌جلسات سال 1392]

 

[صورت‌جلسات سال 1391]

 

[صورت‌جلسات سال 1387]

 

[صورت‌جلسات سال 1386]

 

[صورت‌جلسات سال 1385]

 

[صورت‌جلسات سال 1384]

 

[صورت‌جلسات سال 1383]

 

[صورت‌جلسات سال 1382]

 

[صورت‌جلسات سال 1381]

 

[صورت‌جلسات سال 1380]

 

[صورت‌جلسات سال 1379]

 

[صورت‌جلسات سال 1378]

 

[صورت‌جلسات سال 1377]

 

[صورت‌جلسات سال 1376]

 

[صورت‌جلسات سال 1375]

 

[صورت‌جلسات سال 1374]

 

[صورت‌جلسات سال 1373]

 

[صورت‌جلسات سال 1372]

 

[صورت‌جلسات سال 1371]

 

[صورت‌جلسات سال 1370]

 

 

[دورۀ هشتم]

[دورۀ هفتم]

 

 

[دورۀ ششم]

 

[دورۀ پنجم]

 

[دورۀ چهارم]

 

[دورۀ سوم]

 

[دورۀ دوم]

 

[دورۀ اول]