مدیریت حراست

مدیریت حراست دانشگاه شیراز با رویکرد حراست اجتماعی، برای حفظ اصول و ارزش های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سرمایه های دانشگاهی تلاش می کند. رعایت قوانین و مقررات؛ تعامل و همکاری با مدیران؛ شناسایی فرصت ها، تهدیدات، آسیب ها و پیشگیری از عوامل تهدید از مهم ترین مؤلفه های منشور سازمانی این مدیریت است تا به عنوان حراستی اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو باشد.