بنیاد حامیان دانشگاه شیراز

[تاریخچه]

در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مستند به آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب جلسه 84/3/29 هیأت محترم وزیران به شماره 27862/ت/31281 هـ ، تاریخ 1391/12/22 پروانه فعالیت سازمان غیردولتی بنیاد حامیان دانشگاه شیراز صادر می گردد تا در حدود وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه فعالیت نماید.
مسوولیت کلیه اقدامات آن سازمان به عهده عالی ترین رکن اجرایی وقت می باشد.

 

[اساسنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه شیراز

مقدمه:

با توکل به خداوند منان والهام از سیره انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم‌السلام و با انگیزه تجلی‌بخشیدن به مبانی والای انسان دوستی و در راستای بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای دانشگاه شیراز،  با همت جمعی از خیرین گرانقدر و دانش آموختگان نیکخواه و دوستداران دانشگاه شیراز به منظور حمایت از اهداف و ماموریت های ملی،  منطقه ای،  بین المللی دانشگاه شیراز به عنوان نماد آموزش عالی بنیاد حامیان دانشگاه شیراز بر اساس اساسنامه حاضر تاسیس می شود.

کلیات:

ماده 1-نام بنیاد (بنیاد حامیان دانشگاه شیراز) است که در این اساسنامه،  به اختصار "بنیاد"نامیده می‌شود.

ماده2-بنیاد نهادی است عام المنفعه،  غیر سیاسی و غیر دولتی و غیر انتفاعی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و طبق این اساسنامه فعالیت خواهد کرد.

تبصره 1: بنیاد نمی‌تواند هیچگونه بیانیه سیاسی در مورد اتفاقات اجتماعی و سیاسی و انتخابات‌های کشوری صادر نماید و اعضاء هیات امناءء نیز با نام بنیاد هیچگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی ندارند.

تبصره 2: این بنیاد به استناد آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت به شماره 27862/ت 31281 ه مورخ 8/5/84 و نامه وزارت علوم به شماره 24675/25/6 مورخ 22/02/1393 تاسیس می‌شود.

ماده 3-بنیاد دارای تابعیت ایرانی و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و کلیه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده4- مدت فعالیت بنیاد از آغاز تاسیس،  نامحدود می‌باشد.

ماده 5- گستره‌ی فعالیت بنیاد "ملی و بین‌المللی" است و محل دفتر مرکزی آن در شهر شیراز توسط هیات مدیره تعیین می‌گردد.

تبصره 1: بنیاد از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت هیات امنای بنیاد فعالیت می‌نماید.

تبصره 2: بنیاد در راستای فعالیتها و اهداف خود،  مجاز به تعامل با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور و سایر مجامع با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می‌باشد.

اهداف:

ماده 6-هدف از تشکیل بنیاد،  بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و واقفین،  ساماندهی آن و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان و دانش‌آموختگان و دوستداران دانشگاه در تقویت و گسترش زیرساختهای علمی،  آموزشی و فرهنگی دانشگاه شیراز به شرح ذیل است:

6-1-اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره‌گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی  و اعتلای دانشگاه شیراز.

6-2-ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه‌گذاری بهینه‌ی خیرین محترم در دانشگاه شیراز

6-3-شناسایی و تقدیر و حمایت همه‌جانبه از خیرین،  واقفین و حامیان دانشگاه شیراز

6-4-نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن

6-5-برنامه‌ریزی و ساماندهی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث،  تکمیل و تجهیز فضاهای موردنیاز  دانشگاه شیراز

6-6-نظارت و پیگیری تخصیص حمایتی وزارت علوم و سایر دستگاههای اجرایی از پروژه‌های خیرساز که اعتبارات آن را خیر یا خیرین پراخت کرده باشند

6-7-حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی

6-8- حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه

6-9- معرفی رویه‌های مناسب جهت حمایت از دانشجویان نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح های حمایتی خیرین در این زمینه

6-10-معرفی رویه‌های مناسب جهت حمایت خیرین از دانشجویان برتر و مستعد و طرحهای علمی و پژوهشی،  کارآفرینی آنها و پشتیبانی از طرحهای حمایتی و پیشنهادی خیرین در این زمینه

6-11-حمایت از فعالیتهای علمی،  آموزشی،  پژوهشی،  فرهنگی،  هنری،  کارآفرینی و ورزشی دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه و کمک به تجهیز آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

6-12-حمایت مادی و معنوی از پژووهشگران و نخبگان به ویژه دانشجویان کارآفرین و دانش‌آموختگان جوان دانشگاه شیراز برای تاسیس شرکت های دانش بنیان  

6-13-انجام هرگونه فعالیت اقتصادی،  بازرگانی،  تجاری،  صنعتی و یا هرگونه فعالیت خاصه درباره آن دسته از اموال و دارایی‌هایی که اهداکنندگان یا واقفان و یا اختصاص‌دهندگان اجاره بهره‌برداری مطلق و یا مفید نسبت به زمینه‌های مذکور را به بنیاد اعطا نموده و به طور کلی دربردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای اهداف بنیاد باشد

تبصره:  تمام فعالیت های اقتصادی،  بازرگانی،  تجاری و صنعتی لازم است ابتدا توسط هیات امنای بنیاد و بر اساس آیین نامه ای که تصویب خواهد شد مورد تصویب قرار گیرد.

6-14--تبدیل به احسن نمودن کلیه اموال و دارایی هایی که تحت هر شکل و قالبی به بنیاد واگذار گردیده با لحاظ نیت واقف (اعم از هبه،  صلح،  وقف و غیره.. . ) در راستای اهداف بنیاد بشرط آنکه لزوما متضمن بهره برداری بهینه و با صرفه اقتصادی و با ارزش افزوده بیشتر باشد.

تبصره:  هرگونه تبدیل به احسن نمودن باید با تصویب هیات امنای بنیاد انجام شود.

6-15-جذب منابع مالی و انجام سرمایه‌گذاری در پروژه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، بازرگانی، تجاری، درمانی، تولیدی و کشاورزی در دارایی های دانشگاه از محل خیرین و واقفین ارجمند که کلیه دستاوردهای آن در راستای اهداف بنیاد می‌باشد

تبصره:  هرگونه سرمایه گذاری باید با تصویب هیات امنای بنیاد انجام شود.

6-16-اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده و راستای تامین اهداف بنیاد همخوانی و سنخیت ( مانند ایجاد موسسات و یا شرکت های تابعه و یا دوایر زیر مجموعه و.. .) داشته باشد.

تبصره 1: ایجاد هرگونه توسعه یا تاسیس شرکت های تابعه لازم است توسط هیات امناءی بنیاد مورد تصویب قرار گیرد.

 

 

 

یاریگران:

ماده 7-یاریگران شامل کلیه کسانی هستند که داوطلبانه بنیاد را با کمک های معنوی و مادی خود حمایت می‌کنند.

ماده 8-یاریگری در بنیاد داوطلبانه،  افتخاری و بدون چشم داشت مادی بوده و در راستای تلاش در جهت پیشرفت امور خیر در زمینه توسعه زیر ساخت ها و ماموریت های دانشگاه می‌باشد.

تبصره:  شرایط و نحوه جذب  و فعالیت یاریگران توسط آیین نامه ای که به تصویب هیات مدیره بنیاد می‌رسد انجام خواهد شد.

ارکان:

ماده 9-ارکان بنیاد عبارتند از: 1-هیات موسس 2-هیات امناء 3-هیات مدیره 4-بازرسان.

 

هیات موسس:

ماده10- هیات موسس متشکل از افراد دارای حسن شهرت و آشنا به مسایل آموزش عالی و فعالیتهای خیر بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازی کامل بنیاد می‌باشند.

ماده 11- پس از تشکیل بنیاد و تشکیل هیات امناءءفعالیت هیات موسس به پایان می‌رسد.

مجمع عمومی:

ماده 12- مجمع عمومی شامل اعضای هیات رییسه مجمع خیرین دانشکده های مستقل و پردیسهای  دانشگاه بوده و سالانه یک  بار به صورت مکتوب و حداقل دو هفته قبل به دعوت رییس هیات امناء و در غیاب وی نایب رییس و در غیاب ایشان بازرسان و با اکثریت اعضای هیات امناء تشکیل جلسه می‌دهد. ریاست مجامع عمومی به عهده رییس هیات امناء و در غیاب ایشان نایب رییس و یا در غیاب ایشان با ریاست سِنی اعضا.

تبصره1-زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر 3 ماه پس از پایان هر سال مالی می‌باشد.

تبصره2- مجامع دانشکده های مستقل و پردیس ها به عنوان زیرمجموعه بنیاد دانشگاه شیراز بوده و لزومی به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها ندارند.

تبصره3 – یاریگران بنیاد بر اساس آیین نامه مصوب عضو مجمع عمومی خواهند بود.

تبصره4 – اساسنامه مجمع خیرین دانشکده ها /پردیس، توسط هیات مدیره بنیاد تهیه و پس از تصویب مجمع مربوطه به هیات مدیره بنیاد جهت تصویب ارسال می‌گردد.

ماده13- مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نصبی آرا نافذ خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی بعلت به حد نصاب نرسیدن، هیات رییسه امناء با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل مجمع عادی برای بار دوم تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می‌نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود. همچنین در صورت غیبت رییس هیات امناء، نایب رییس وی و یا در غیاب ایشان مجمع موصوف با دعوت هر یک از اعضای هیات امناء تشکیل خواهد شد.

ماده14- مجمع عمومی فوق‌العاده با درخواست هر یک از اعضای هیات امناء و یا رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل و یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و یا بازرسان همراه با 2 عضو هیات امناء و با ذکر علت، با دعوت کتبی و حداقل دو هفته قبل تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به علت به حد نصاب نرسیدن، یک ماه بعد مجمع فوق العاده نوبت دوم با همان شرایط ماده 17 تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد، موضوع دستور جلسه مذکور در اولین مجمع عمومی عادی، قابل طرح خواهد بود.

 

ماده15 – وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می‌باشد:

15-1 – استماع و رسیدگی به گزارشات هیات امناء و یازرسان.

15-2 – انتخابات اعضای هیات امناء و بازرسان.

15-3 – دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا و ارسال به هیات امناء برای طی مراحل قانونی.

15-4 – اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه پیشنهاد شده توسط هیات امناء.

15-5 – استماع و رسیدگی گزارش صورتهای مالی و بودجه سالیانه بنیاد توسط هیات امناء.

15-6 – تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی.

ماده 16- بررسی پیشنهاد انحلال و تسویه بنیاد با مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

 

هیات امناء:

ماده 17 – هیات امناء به نمایندگی از مجمع عمومی، مرجع تصمیم‌گیری در کلیه امور در چارچوب وظایف محوله در ماده 2 بوده و ضوابط، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی  را تصویب و ابلاغ می‌نماید.

ماده 18 – هیات امناء دارای 11 عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می‌باشد.

تبصره1 – شخص رییس دانشگاه و معاون توسعه سرمایه های سازمانی دانشگاه در هر دوره به اعتبار شخصیت حقیقی خود و صرف نظر از پست و جایگاه سازمانی ایشان به عنوان عضو ثابت هیات امناء هستند.

18-1-سایر اعضای اصلی متشکل از 5 نفراز هیات موسس به عنوان عضو ثابت که توسط هیات موسس تعیین می‌گردد و 4 نفر عضو اصلی دیگر به همراه 2 نفر عضو علی البدل با رای مجمع عمومی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند.

تبصره 2: اعضای مجمع بنیاد جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیات امناء لازم است 2 ماه قبل از انتخابات به استثنای اولین انتخابات هیات امناء، جهت کاندیداتوری ثبت نام نمایند.

18-2-در صورت استعفاء،  فوت یا بیماری صعب‌العلاج هر یک از اعضای ثابت و یا انتخابی، عضو علی البدل جایگزین می‌گردد و تعداد اعضای هیات امناء در همه صور 11 نفر خواهد بود.

18-3-دعوت از مسئولین و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیات امناء با دعوت رییس هیات امنائ بدون حق رای بلامانع می‌باشد.

ماده 19-جلسات عادی هیات امناء،  حداقل هر 6 ماه یکبار به دعوت رئیس هیا امناء یا نایب رئیس هیات امناء تشکیل و با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعلاوه یک حاضرین،  نافذ خواهد بود.

تبصره – جلسه فوق‌العاده هیات امناء در صورت درخواست رئیس هیات امناء یا سه نفر از اعضای هیات امناء با ذکر دلایل تشکیل خواهد شد.

ماده 20-هیات امناء در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رئیس،  نایب رئیس و دبیر از بین اعضای خود برای مدت 2 سال می‌باشد.

20-1-اداره جلسات هیات امناء به عهده رئیس یا نایب رئیس هیات امناء خواهد بود.

ماده 21-وظایف هیات امناء شامل موارد ذیل می‌باشد:

21-1-تعیین و تصویب سیاست های راهبردی و خط مشی کلان بنیاد بر اساس اهداف.

21-2-بررسی و تصویب آیین نامه ها.

21-3-بحث و بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل،  هیات مدیره یا اعضای هیات امناء.

21-4-نظارت بر عملکرد هیات مدیره از نظر تطبیق با اهداف بنیاد.

21-5-بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب و همچنین تفسیر اساسنامه.

21-6-انتخاب هیات مدیره برای مدت 3 سال و تغییر آن در صورت لزوم.

تبصره:  انتخاب مجدد هیات مدیره و مدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.

21-7-استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره،  مدیر عامل و بازرسان.

21-8-تصویب صورت های مالی.

21-9-تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به عملکرد مالی بنیاد.

ماده 22-کلیه مذاکرات جلسات هیات امناء می‌بایست در صورتجلسه های رسمی تنظیم و پس از امضای اعضاء،  در دبیرخانه نگهداری شود.

تبصره:  هیچ یک از اعضای هیات امناء تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق،  پاداش،  مزایا و یا امتیاز مالی را نخواهند داشت.

 

هیات مدیره:

ماده 23- هیات مدیره شامل 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از خارج یا ازبین اعضای هیات امناء و با رای ایشان به مدت 3 سال انتخاب می‌گردند.

تبصره:  شخص معاون توسعه سرمایه های سازمانی دانشگاه شیراز در هر دوره به اعتبار شخصیت حقیقی خود و صرف نظر از پست و جایگاه سازمانی به عنوان عضو ثابت هیات مدیره می‌باشد.

ماده 24- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود می‌بایست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را انتخاب کنند.

ماده 25-جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل 3 نفر که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره می‌باشد رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آراء نافذ خواهد بود.

ماده 26-صورتجلسه مصوبات هیات مدیره،  به امضای اعضا رسیده و در محلی امن نگهداری می‌گردد.

ماده 27-عدم حضور هر یک از از اعضای هیات مدیره،  بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی به منزله غیبت دائم تلقی و عضو علی البدل جایگزین وی می‌شود.

تبصره:  غیرموجه بودن غیبت با نظر هیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص می‌شود.

ماده 28-وظایف و اختیارات هیات مدیره شامل موارد زیر است:

28-1-برنامه ریزی فعالیت های بنیاد بر اساس سیاست های راهبردی و خط مشی تعیین شده توسط هیات امناء.

28-2-برنامه ریزی برای تاسیس مجمع خیرین در هر دانشکده مستقل و پردیس دانشگاه شیراز.

28-3-تصویب اساسنامه مجامع خیرین دانشکده /پردیس دانشگاه شیراز.

28-4-اجرای مصوبات هیات امناء و تنظیم سایر برنامه های اجرای بنیاد.

28-5-انتخاب مدیر عامل و اعلام به هیات امناء.

28-6-بررسی پیشنهادات و برنامه های مدیر عامل و تصویب آن.

28-7-تهیه ترازنامه مالی و ارایه هیات امناء.

28-8-هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق،  مزایا و هرگونه پاداش به پرسنل و مدیر عامل می‌باشد.

تبصره 1: در صورتی که پرسنل و یا مدیر عامل از بین اعضاء هیات امناء باشند و در حقیقت عضو آن هیات ها باشند صرفا دریافت حقوق ایشان از بنیاد به اعتبار مدیریت عاملی یا پرسنلی بنیاد بلامانع می‌باشد.

تبصره 2: هیچ یک از اعضای هیات مدیره تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق،  پاداش،  مزایا و یا امتیازی مالی را نخواهند داشت.

 

مدیر عامل:

ماده 29- مدیر عامل،  مسئول انجام کلیه امور جاری بنیاد،  تحت نظاره هیات مدیره می‌باشد.

ماده 30-شرح مسئولیت ها،  حدود و وظایف مدیرعامل و معاونین وی،  طبق آیین‌نامه‌هایی است که هیات مدیره،  تصویب می‌نماید.

ماده 31- مدیرعامل از بین اعضا هیات مدیره یا خارج از آن برای مدت 3 سال تعیین می‌گردد.

تبصره:  انتخاب مدیر عامل خارج از اعضای بنیاد بلامانع است.

ماده 32- اسناد مالی،  کلیه پرداخت ها و تعهدات بنیاد با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر بنیاد خواهد بود.

بازرسان:

ماده 33-در زمان برگزاری مجمع عمومی از بین داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند که عضو علی البدل در صورت استعفا،  غیبت و به طور کلی عدم حضور و ایفای وظایف و اختیارات بازرس اصلی،  جایگزین وی خواهد شد.

تبصره – انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 34-بازرسان می‌بایست گزارش موسسه حسابرسی قانونی بنیاد را قبل از تصویب هیات امناء بررسی نمایند.

تبصره -موسسه حسابرسی موظف است یک ماه قبل از برگزاری مجمع،  گزارش حسابرسی را به بازرسان اعلام نمایند.

ماده 35- بازرسان در هر زمان،  به طور جداگانه یا به اتفاق،  اجازه بازرسی اسناد و بنیاد را خواهند داشت.

ماده 36-در صورت انصراف یا فوت بازرس، بازرس علی البدل انجام وظیفه نموده و در اولین جلسه مجمع عمومی انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد.

 

منابع و امور مالی:

ماده 37-ابتدای هر سال مالی،  اول فروردین ماه و پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

تبصره -ابتدای اولین سال مالی ف زمان شروع به کار بنیاد می‌باشد.

ماده 38-مهلت ارائه ترازنامه توسط هیات مدیره حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد به هیات امناء می‌باشد.

ماده 39-حسابداری امور مالی بنیاد،  به عهده حسابدار که پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیر عامل فعالیت دارد،  می‌باشد.

تبصره 1: هیات مدیره می‌بایست به صورت سالانه و در صورت نیاز به صورت دوره ای ( یک ماهه،  سه ماهه و یا شش ماهه ) در خصوص عملکرد مالی بنیاد از نظریات مدون و رسیدگی های حسابرسی تعیین شده،  توسط هیات امناء جهت ارزیابی عملکرد مالی بنیاد استفاده نماید.

تبصره 2: تاییدیه موسسه حسابرسی و الحاق آن به تراز نامه مالی جهت ارائه به هیات امنائ و مجمع عمومی ضروری است

ماده 40-منابع مالی بنیاد شامل موارد ذیل می‌باشد:

40-1-مبلغ صد میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می‌گردد.

40-2-هدایا،  کمک های مردمی و وام های دریافتی از صندوق های قرض الحسنه،  بانک ها،  سازمان ها و اشخاص،  درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امناء تعیین می‌گردد.

40-3-عواید و درآمدهای بنیاد صرفا صرف اهداف دانشگاه شیراز در چارچوب ماده 7 اساسنامه می‌شود.

ماده 41- بنیاد می‌بایست در شعب بانک ها و موسسات مالی / اعتباری رسمی دولتی یا خصوصی کشور افتتاح حساب نموده و کلیه دریافت ها و پرداخت ها از طریق حساب های رسمی بنیاد صورت گیرد.

ماده 42- نحوه هزینه کرد بنیاد به شرح زیر می‌باشد:

42-1- در مواردی که اهدا کننده نحوه هزینه کرد را مشخص می‌نمایند،به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.

42-2 – در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار بنیاد واگذار می‌گردد،با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات امناء در راستای اهداف و فعالیت های بنیاد هزینه خواهد شد.

 

تسویه و انحلال:

ماده43- بنیاد با پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی یا دو سوم از اعضای هیات امناء و تایید مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌گردد.

ماده44- در صورت انحلال بنیاد،هیات تسویه که شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق‌العاده می باشد،تشکیل می گردد.

تبصره – مدیر عامل،قائم مقام مدیر عامل، بازرسان و حسابدار،حق عضویت در هیات تسویه را نداشته ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می باشند.

ماده45- هیات تسویه به محض تشکیل،کلیه وجوه،اموال منقول و غیر منقول را از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی های بنیاد،طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- پرداخت بدهی به اعضای رسمی بنیاد،بعد از تسویه حساب کامل با افراد و سازمان های خارج از بنیاد خواهد بود.

تبصره2- هیات تسویه،مجاز به استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

ماده46 – دارایی های بنیاد اعم از منقول و غیر منقول متعلق به دانشگاه شیراز بوده و در صورت انحلال، مانده دارایی ها پس از پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات به دانشگاه شیراز منتقل خواهد شد.

تبصره – پس از اجرای ماده 49 اساسنامه در صورت وجود بدهی، هیات امناء مسوول پرداخت بدهی های بنیاد می باشد.

ماده 47 – در تمامی مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده،هیات امناء به عنوان بالاترین رکن بنیاد،تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 48- این اسانامه شامل 48 ماده و 46 بند و33 تبصره در تاریخ 30/2/1393 به تصویب هیات موسسه بنیاد رسید.

 

 

 

 

[ساختار بنیاد]

 این بنیاد دارای ارکان زیر می باشد:

 • هیأت مؤسس
 • مجمع عمومی

 •  هیأت امنا

 •  هیأت مدیره

 •  مدیرعامل

 •  بازرسان

 

[پروانه فعالیت]

 پس از پیگیری‌های فراوان

پروانه فعالیت بنیاد مردمی دانشگاه شیراز صادر شد

ضمن عرض تبریک به جامعه دانشگاهی و حامیان دانشگاه، به اطلاع می‌رساند که پس از طی مراحل قانونی، مجوز فعالیت این بنیاد از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر و بنیاد رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.

 

[ارتباط با ما]

شیراز ـ بلوار جام‌جم ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه هفتم ـ دفتر بنیاد مردمی دانشگاه شیراز 

شماره تماس: 36460946 

شماره تماس داخلی: 4113

شماره تماس مدیرعامل (شیخ انصاری) : 09173060459

آدرس پست الکترونیکی: bonyad@shirazu.ac.ir

 

هیأت مؤسس

[هیأت مؤسس]  

اسامی هیأت مؤسس بنیاد حامیان دانشگاه شیراز:

حضرت آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب (عضو اصلی)

آقای دکتر محمد مؤذنی (عضو علی البدل)

آقای دکتر نادر هاتف ( عضو اصلی - نائب رئیس هیأت مدیره)

آقای دکتر غلامحسین زمانی (عضو علی البدل)

آقای دکتر منوچهر باقری ( عضو اصلی - رئیس هیأت مدیره)

آقای سید علی قصرفخری (عضو اصلی هیأت مدیره)

آقای عبدالرضا دیداری (عضو اصلی هیأت مدیره - خزانه دار)

محمدحسین ستایش (بازرس)

شیخ احمد انصاری (مدیرعامل)
 

 

هیات مدیره

 

اعضای هیات مدیره

اعضای هیآت مدیره :

آقای دکتر محمد مؤذنی (عضو اصلی) ، آقای دکتر نادر هاتف ( عضو اصلی - نائب رئیس هیأت مدیره) ، آقای دکتر غلامحسین زمانی (عضو اصلی) ، آقای دکتر منوچهر باقری ( عضو اصلی - رئیس هیأت مدیره) ، دکتر محمدحسین ستایش(بازرس) ، شیخ احمد انصاری (مدیرعامل)

 

خیرین

 • نادر عطایی
 • مرحوم نادر کاظمی
 • خانم سیمین قانع شیرازی
 • مرحوم حاج اسماعیل امتیاز
 • دکتر محمد شریعت     
 • مهندس کیوان شهریور (شرکت دُرسفید زاگرس)
سرکار خانم دکتر مژگان متین زاده       
سرکار خانم دکتر هلن کاظمی

 

شرح خدمات صورت گرفته توسط خیرین : 

 • ساخت یکی از ساختمان های دانشکده هنر و معماری توسط مرحوم نادر کاظمی 
 • ساخت مجموعه جهان پارس توسط نادر عطایی
 • تعمیر و بازسازی خوابگاه های دانشجویی
 • ساخت آزمایشگاه در دانشکده شیمی ، نفت و گاز
 • ایجاد فضای فرهنگی در باغ گیاه شناسی ارم
 • ساخت خوابگاه شریعت توسط دکتر شریعت
 • ساخت یک ساختمان اداری آموزش جدید در دانشکده دامپزشکی
 • ایجاد مجموعه " خیریه باران" برای معلولین
 • فعالیت های فرهنگی و ورزشی
 • گردهمایی ها
 • پژوهشکده کارآفرینی 
 • خوابگاه امامت توسط شرکت جهان پارس
 • ساختمان شماره 4 هنر و معماری توسط خانم قانع شیرازی 
 • دانشکده صنایع غذایی
 • ایجاد صندوق وام دانشجویی ویژه دانشجویان نیازمند 
 • حمایت از نخبگان و پژوهشگران برکزیده دانشگاه از طریق اعطای بورس و جوائز به دانشجویان مستعد
 • کمک به دانشجویان نیازمند
 • 120 میلیون مساعدت به المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان توسط مهندس کیوان شهریور
 • خوابگاه متاهلین نورالشهدا
 • ساخت سرای دانشجویی امامت
 • احداث سر درب ورودی اصلی دانشگاه شیراز توسط خیر محترم سرکار خانم متین زاده
 • اتمام  بازسازی و بهره برداری  سردرب ورودی دانشگاه در سال 1402 با حمایت مالی خانم دکتر متین زاده
 • بهره برداری از خوابگاه امامت در سه طبقه و هر طبقه 12 اتاق چهار نفره، جمعا 140 نفر دانشجوی دختر ، در سال 1402 اسکان داده شدند. با حمایت مالی خانم دکتر متین زاده
 • بهره برداری از سالن امتحانات دانشکده علوم انسانی در سال 1402 . با حمایت مالی خانم دکتر متین زاده
 • بهره برداری و بازسازی کامل فنی و تاسیساتی  نسبت به خوابگاه متاهلین شهدا  دو و سه در سال 1402.  با حمایت مالی خانم دکتر متین زاده
 • حمایت مالی به مبلغ یک ملیارد تومان بابت سرمایش و گرمایش و جوایز و هزینه های متفرقه به دانشگاه با توسط  خانم دکتر متین زاده

نیازهای واحدهای مختلف دانشگاه شیراز:

برای عضویت فرم زیر را پر کنید و به نشانی بلوار جمهوری اسلامی ، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ، طبقه چهارم ، دفتر بنیاد حامیان دانشگاه شیراز ارسال کنید . 

عضویت بنیاد حامیان دانشگاه شیراز

برای ارتباط با با شماره  07136460946  تماس حاصل فرمایید

 

جهت واریز مبالغ  هدایا و کمک های مردمی به نیت های مختلف خیرین شماره حساب     9112979713     و 

شماره شبا 

IR190120000000009112979713

شماره کارت
6104338800594323

به نام بنیاد حامیان دانشگاه شیراز

بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز (کد شعبه 3971)  واریز  و رسید آن را به شماره  09173060459 و 09171882460 در پیام رسان ایتا ارسال فرمایید.