بدينوسيله به استحضار ميرساند كه براساس تصميم شوراي آموزشي دانشگاه شيراز كليه كلاسهاي دانشگاه بصورت مجازي تا پايان اسفندماه برگزار ميگردد.

فایل راهنمای دانشجو- استفاده از لینک ضبط شده

فایل راهنمای دانشجو- ورود به کلاس

فایل راهنمای استفاده از کلاس مجازی جهت دروس حضوری

کلیپ نحوه اتصال به کلاس های مجازی