به منظورجلوگيري از شيوع ويروس كرونا در محيط هاي دانشگاه به ويژه خوابگاه و سلف سرويس، هيات رئيسه دانشگاه شيراز تصميمات زير را براي دوره زماني دهم تا پايان ۱۶اسفند ماه ۹۸ اتخاذ و به اطلاع مي رساند:
۱ - بمنظور كاهش نگراني دانشجويان و خانواده هاي آنان، كاهش مخاطرات ناشي از انتقال ويروس از مناطق آلوده به محيط هاي دانشگاه، اجراي ناقص برنامه هاي آموزشي بدليل عدم حضور تمامي دانشجويان در كلاس هاس درس و نيز تكميل اقدامات پيشگيرانه از شيوع ويروس كرونا، كلاس هاي حضوري دانشگاه شيراز تا پايان ۱۶ اسفندماه ۹۸ تعطيل مي باشد.
۲- خوابگاه ها و سلف سرويس دانشجويي در اين بازه زماني امكان ارائه خدمات نخواهند داشت.
۳- كليه فعاليت هاي علمي، اداري و اجرايي كماكان ادامه خواهد داشت و اعضاي هيات علمي همانند قبل آماده ارايه مشاوره و راهنمايي دانشجويان به ويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي مي باشند.
۴ - بمنظور جبران فعاليت هاي آموزشي ناشي از وقفه ايجاد شده در برنامه ها، تقويم تجديد نظر شده آموزشي نيمسال دوم ۹۹-۹۸ توسط معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه تهيه و متعاقبا اعلام خواهد شد.
۵- دانشكده ها و بخش هاي آموزشي از برگزاري هرگونه امتحان در اين دوره زماني خودداري خواهند نمود.
۶- تاريخ دفاع از پايان نامه هايي كه در اين ايام برنامه ريزي شده است، به سال ۹۹ و به حداكثر تا پايان نيمسال دوم تحصيلي ۹۹-۹۸ موكول و دانشجويان صرفا در اين فاصله زماني مشمول جريمه ديركرد نخواهند شد.
روابط عمومي دانشگاه شيراز