نشست علمي گروه تاريخ دانشگاه شيراز و گروه تاريخ و باستان شناسي دانشگاه گرجستان در دفتر مركز مطالعات مديترانه شرقي (ايسمئو) بخش تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...