در نشست مشترك پروفسور فرانك آلگوور (Frank Algower) نايب رئيس موسسه DFG آلمان با پروفسور حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز ؛ درخصوص گسترش و تعميق همكاري هاي مشترك بحث و تبادل نظر شد. ادامه...