نشست معاونان آموزشي منطقه ۷ كشور با حضور دكتر آهنچيان ، مدير برنامه ريزي و توسعه آموزش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سالن كنفرانس دفتر رياست دانشگاه شيراز برگزار شد. ادامه...