نشست علمي '' حافظ و گوته'' ، با سخنراني خانم دكتر انكه هلگا بوسه استاد زبان و ادبيات آلماني، دكتر سعيد حسام پور، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز و دكتر مهدي زمانيان استاد زبان هاي خارجي و زبان شناسي دانشگاه شيراز در تالار علامه جعفري اين دانشگاه برگزار شد. ادامه...