لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال ۹۸ دانشگاه شیراز

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx