لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  دانشگاه شیراز

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx