نام و نام‌خانوادگی پست الکترونیک سمت تلفن مستقیم داخلی
مهرنوش سلطانیان suiro@shirazu.ac.ir معاون مدیر امور بین‌الملل ۳۶۴۶۰۴۳۰ ۴۷۰۹
محمد امین افشاری فر suiro@shirazu.ac.ir کارشناس امور بین الملل ۳۶۴۶۰۴۳۰ ۴۰۳۷
محمد حسن یادگار international.visa@shirazu.ac.ir کارشناس مسوول امور بین الملل ۳۶۲۸۶۴۲۸ -
سیده فهیمه امیری suiro@shirazu.ac.ir مسئول دفتر ۳۶۲۶۹۴۲۳  ۴۰۳۴
موژان انصاری suiro@shirazu.ac.ir کارشناس امور بین الملل ۳۶۲۶۹۴۲۳  ۴۰۳۵