شروع کلاس های دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی

شروع کلاس های دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی


به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند  شروع کلاس های  ورودی های جدید مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی از روز شنبه مورخ 1402/07/22 می باشد. 

summary-address :

latest News

Selecting Shiraz University Counseling Center as one of the top counseling centers in the country
Selecting Shiraz University Counseling Center as one of the top counseling centers in the country
As one of the top counseling centers in the country, the Counseling Center of Shiraz University was introduced.
UPGRADING THE RANKING OF TWO SCIENTIFIC JOURNALS OF Shiraz University based on the evaluation of the national journal ranking system
UPGRADING THE RANKING OF TWO SCIENTIFIC JOURNALS OF Shiraz University based on the evaluation of the national journal ranking system
The ranking evaluation system of the country's journals has been upgraded, according to the public relations report of Shiraz University.
Shiraz University Boys’ Futsal Team Wins Third Place in Sport Olympiad of Shahed and Isargar Students
Shiraz University Boys’ Futsal Team Wins Third Place in Sport Olympiad of Shahed and Isargar Students
Shiraz University boys' futsal team succeeded in winning the third place in the Student Sports Olympiad of Shahed and Isargar Students.
Holding a Conference on New Research in Humanities at Shiraz University
Holding a Conference on New Research in Humanities at Shiraz University
The "Conference on New Research in Humanities" was held at Shiraz University.
Shiraz University in ISC World Subject Rankings
Shiraz University in ISC World Subject Rankings
According to the Public Relations Department of Shiraz University, in the recent news from the Islamic World Science and Technology Monitoring and Citation Institute ranking group, Shiraz University has been ranked 230th globally and 2nd nationally...