مدیریت دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر محمد مؤذنی 

 

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی
رشته انگل شناسی دامپزشکی
دانشگاه شیراز (ایران)
سال 1375 تا 1379 تشخیص سرمی بیماری فاسیولوز در گوسفند

دکتری حرفه ایی
رشته دامپزشکی
دانشگاه شیراز (ایران)
سال 1365 تا 1371 بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی بیماری برونشیت عفونی طیور

جهت مشاهده رزومه کامل دکتر محمد موذنی  اینجا را کلیک کنید

شماره تماس:  17ـ 36286416

داخلی:  4701 ـ 4700

دورنگار:  36286419

آدرس پست الکترونیکی:  

 

 • نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی ، استخدامی، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترخیص و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مأموریت ارتقاء و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات ذی صلاح
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنای ذی ربط، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده
 • ارائه گزارش سالانه عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی دانشگاه به هیأت امنا و وزارت متبوع
 •  مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای کلیه مصوبات هیأت امنا در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط حسب مورد
 •  نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شورای دانشگاه، و رؤسای دانشکده ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی (با رعایت مفاد آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها) و مدیران ستادی دانشگاه
 •  اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
 •  تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امنا
 •  ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امنای ذی ربط 
 •  ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط
 •  نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی صلاح
 • استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ... ) به نمایندگی از دانشگاه
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری، مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین نامه های مالی ـ معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی ، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارشات حسابرسی ، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارشات انجام شده به هیأت امنا 
 • تهیه آیین نامه های مالی ـ معاملاتی ، اداری واستخدامی و تشکیلاتی ـ نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت و پیشنهاد به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی 
 • تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی ـ معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوۀ هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه
 • ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی (ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار)

1. دکتر ذبیح الله قربان  1340- 1336
2. دکتر محمدعلی مجتهدی  1340-1341
3. دکتر لطفعلی صورتگر   1341-1343
4. دکتر اسدالله علم    1343-1347
5. دکتر هوشنگ نهاوندی 1347-1350
6. دکتر فرهنگ مهر   1350-1357
7. دکتر امیرهوشنگ مهریار   1358-1359
8. دکتر حسن ظهور  1359-1360
9. دکتر مصطفی معین نجف‌آبادی   1360-1362
10. دکتر محمدرضا فرتوک‌زاده 1362-1363
11. دکتر رضا ملک‌زاده   1363-1366
12. دکتر عبدالحمید ریاضی  1366-1367
13. دکتر سید رضا قاضی 1367-1371
14. دکتر غلامحسین زمانی 1371-1375
15. دکتر محمدمهدی علیشاهی   1375-1376
16. دکتر محمود مصطفوی  1376-1380
17. دکتر مجید ارشادلنگردوی   1380-1384
18. دکتر محمدهادی صادقی   1384-1389
19. دکتر محمد مؤذنی  1389-1392
20. دکتر مجید ارشاد لنگرودی 1392-1395
21. دکتر ابراهیم گشتاسبی راد 1395-1396
22. دکتر حمید نادگران 1396 تا کنون