مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

نام و نام خانوادگی   تحصیلات  پست الکترونیک  داخلی  شماره تلفن مستقیم شماره تلفن دورنگار
روح اله شهنازی

دکترای اقتصاد

rshahnazi@shirazu.ac.ir  4745 36286443 36286444

 

*  مدیریت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره مستقیم

شماره دورنگار

علی لامع

معاون برنامه، بودجه و تحول سازمانی

4773 36286443 36286444
فاطمه شکرخند مسئول دفتر 4745 36286443

36286444

 

  * اداره بودجه

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره مستقیم

شماره دورنگار

علی شب بویی

رییس اداره بودجه جاری

4743

36286443

36286444

فاطمه رسائی نژاد

کارشناس مسئول بودجه جاری

4704

36286443

3628644

الهام فرمانی

کارشناس مسئول بودجه عمرانی

4982-4744

36286443

36286444

طاهره رادسر

کارشناس بودجه

4785 36286443 362864444

 

* گروه آمار و اطلاعلات

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره مستقیم

شماره دورنگار

هاله اسماعیلی شیرازی

رییس گروه آمار و اطلاعات

4705

36286443

36286444

فاطمه پویان نیک

کارشناس آمار و اطلاعات

4744

36286443

36286444

 

* گروه برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره مستقیم

شماره دورنگار

اعظم نژاد مزارع بهبهانی

رییس گروه برنامه ریزی

4118

36286443

36286444

 

گروه خدمات فناوری در ساختار سازمانی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره مستقیم

شماره دورنگار

حسین شیخ پور نائینی

رییس گروه 

4041

36286443

36286444

محمد حسین خاکسار

کارشناس گروه 

4108

36286443

36286444

 

دبیرخانه نظام پیشنهادها

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره مستقیم

شماره دورنگار

آزیتا فریدونی

رییس کمیته نظام پررسی و پذیرش پیشنهادها

4043

36286443

36286444

 

مدیران بودجه و تشکیلات از ابتدا تا کنون به شرح زیر می باشد:

1- آقای خسرو شرفه 

2- آقای احمد حسام محمودی نژاد

3- آقای محمد ابراهیم بوستانی

4- آقای سید عباس آیت الهی

5- آقای دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

6- آقای دکتر روح اله شهنازی

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید.

 

مدیران برنامه ریزی ، تحول اداری و بهره وری از ابتدا تا کنون به شرح زیر می باشد:

1- احمد حسام محمودی نژاد

2-دکتر نادر هاتف

3- دکتر احمد طالب نژاد

4- دکتر علی محمدی

5- دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

6- خسرو قمر

7-دکتر روح اله شهنازی

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید.

 

مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی

معرفی واحد

 این مدیریت با رسالت طراحی و تدوین برنامه‌های، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه راهبردی دانشگاه و همچنین ساختار بودجه‌ریزی بر اساس برنامه و در قالب سه واحد گروه برنامه ریزی راهبردی، گروه مدیریت تحول سازمانی و اداره بودجه شکل گرفته‌است.

شرح وظایف واحد

 • برنامه ریزی راهبردی بلند مدت دانشگاه در سطح کلان و زیرسیستم‌های دانشگاه و به روزرسانی برنامه
 • برنامه ریزی میان مدت و کوتاه مدت دانشگاه و به روزرسانی برنامه به تفکیک سطوح و واحدهای مختلف سازمانی دانشگاه
 • برنامه ریزی اجر و پایش اجرای برنامه و به روزرسانی برنامه بر اساس شاخص‌های اسناد راهبردی
 • بودجه ریزی و بودجه بندی و به روزرسانی بودجه بر اساس رویکردهای راهبردی دانشگاه
 • برنامه ریزی و به روزرسانی تشکیلاتی دانشگاه مبتنی بر اسناد راهبردی، قوانین موضوعه و نیازسنجی سازمانی
 • برنامه ریزی و به روزرسانی ساختار سازمانی تشکیلاتی و تفصیلی دانشگاه و تدوین و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دانشگاه
 • بررسی و تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ها جهت اولویت‌بندی و تخصیص منابع به برنامه های راهبردی دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون تحول اداری دانشگاه
 • تدوین آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها در خصوص کلیه امور مربوط به تحول سازمانی و بودجه ریزی برای کلیه سطوح دانشگاه
 • طراحی و بازنگری و بهینه‌سازی فرایندهای مرتبط با امور تحول سازمانی و بودجه ریزی
 • نیازسنجی، بررسی، آینده پژوهی و داده کاوی تغییرات راهبردی در سطح ملی و بین المللی و تحلیل رویدادها و تعینن جهت گیری‌ها کلی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف عملکردی واحدها و لایه های سازمانی دانشگاه با اسناد راهبردی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و طرح‌ها و پروژه های توسعه ای دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و نظام تخصیص اعتبار و بودجه ریزی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و سازمان کاری و تشکیلاتی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان سامانه های آماری و اهداف راهبردی دانشگاه بر اساس رویکرد هوشمندی سازمانی
 • ارائه مشاوره به واحدهای مختلف دانشگاهی در جهت تصمیم سازی
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف عملکردی واحدهای زیرمجموعه
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات، دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی در واحدهای ادارات زیرمجموعه
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های مدیریت و تحول سازمانی دانشگاه
 • پایش، ارزیابی، آسیب شناسی و برنامه‌ریزی بهبود عملکرد واحدها و مدیران زیرمجموعه
 • پایش و ارزیابی مستمر برنامه راهبردی و ارائه بازخورد کارشناسی در جهت اصلاح روند و یا برنامه
 • پایش و ارزیابی مستمر بودجه و اعتبارات و انجام اقدامات اصلاحی و بازخوردی در جهت بهبود وضعیت

 

 

شرح وظایف ادارات

گروه برنامه ریزی راهبردی

شرح وظایف :

 • مطالعه و پژوهش و نیازسنجی و بررسی تغییرات راهبردی در سطح دانشگاه، ملی و بین المللی و تحلیل رویدادها و تدوین برنامه‌ها برای هماهنگی با این تغییرات
 • تدوین برنامه راهبردی بلند مدت دانشگاه در سطح کلان و زیرسیستم‌های دانشگاه و به روزرسانی برنامه
 • تدوین برنامه میان مدت و کوتاه مدت (برنامه عملیاتی) دانشگاه و به روزرسانی برنامه به تفکیک سطوح و واحدهای مختلف سازمانی دانشگاه
 • آسیب‌شناسی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها در سطح دانشگاه
 • بررسی برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی واحدهای مختلف دانشگاه
 • تهیه شاخص ها و استانداردهای پایه جهت سنجش اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی در دانشگاه
 • تهیه شاخص‌های توسعه دانشگاه در قالب شاخص‌های ملی و بین المللی
 • تدوین سیاست‌ها و برنامه جهت پیاده سازی نظام آماری در سطوح مختلف دانشگاه
 • تهیه و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات جامع دانشگاه به منظور بهره‌گیری بهینه آمار در تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه
 • تهیه سالنامه‌ها و گزارش‌های آماری جامع دانشگاه جهت ارائه به مدیریت دانشگاه، وزارت علوم، موسسات و سازمان‌های بیرون از دانشگاه
 • همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه و ارائه مشاوره به آنها جهت تدوین و اجرای برنامه عملیاتی
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف عملکردی واحدها و لایه های سازمانی دانشگاه برمبنای اسناد راهبردی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان سامانه‌های آماری و اهداف راهبردی دانشگاه بر اساس رویکرد هوشمندی سازمانی
 • ایجاد ارتباطات لازم با ذینفعان بیرونی جهت تدوین برنامه راهبردی دانشگاه
 • پایش، ارزیابی، آسیب شناسی و برنامه ریزی برای بهبود اجرای برنامه‌های عملیاتی و راهبردی در کلیه واحدهای دانشگاه
 • پایش، ارزیابی، آسیب شناسی و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد کارشناسان زیرمجموعه

 گروه مدیریت تحول سازمانی

شرح وظایف :

 • برنامه ریزی جهت مطالعه، و بررسی و به روزرسانی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
 • برنامه ریزی و مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه‌ریزی، تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذی ربط
 • برنامه ریزی و مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
 • پایش، ارزیابی و بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • انجام طرح‌های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی و امر طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول سازمانی
 • برنامه ریزی اجر و پایش اجرای برنامه و به روزرسانی برنامه بر اساس شاخص‌های اسناد راهبردی
 • تهیه و تنظیم ضوابط، آیین نامه‌ها، قوانین و استانداردهای طراحی شده در خصوص اجرا و پایش برنامه‌های تحول سازمانی و دستورالعمل کمیسیون تحول سازمانی در دانشگاه
 • طراحی، بازنگری و بهبود فرایندهای سازمانی با اولویت فرایندهایی برای ایجاد ارائه خدمات الکترونیک به ارباب رجوع
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و طرح‌ها و پروژه‌های توسعه ای دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و سازمان کاری و تشکیلاتی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان سامانه‌های اطلاعاتی، آماری و نظام‌های تشکیلاتی بر اساس رویکرد هوشمندی سازمانی
 • ایجاد ارتباطات مناسب با مراجع ذیصلاح جهت تجدیدنظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، دستوالعمل‌ها در خصوص امور مربوط توسط تحول سازمانی در پردیس ها و دانشگاه
 • پایش، ارزیابی، آسیب شناسی و برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد واحدها و پردیس‌های دانشگاهی و کارشناسان زیرمجموعه در اجرای برنامه‌های عملیاتی و اجرایی

 اداره بودجه

شرح وظایف واحد

 • بررسی و تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های دانشگاه
 • بررسی و پیش بینی د‌رآمدها و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و به روزرسانی بودجه بر اساس رویکردهای راهبردی دانشگاه
 • بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحی یا متمم بودجه در صورت لزوم
 • تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل‌ها جهت انجام امور مربوط به فعالیت‌ها و پیشنهاد و تخصیص بودجه
 • برنامه ریزی و نگهداری اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول تحلیلی و مقایسه‌ای بودجه سال‌های قبل
 • انجام امور مربوط به ستاد بودجه جاری و عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از قبیل جمع آوری مواد مطروحه، تنظیم دستور جلسه، تهیه صورتجلسه و پیگیری جهت ابلاغ مصوبات.
 • دریافت و بررسی برنامه‌ها و بودجه و اعتبارات پیشنهادی توسط واحدهای مختلف دانشگاه و تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و نظام تخصیص اعتبار و بودجه‌ریزی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان سامانه‌های اطلاعاتی و نظام‌های بودجه‌بندی بر اساس رویکرد هوشمندی سازمانی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره‌های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
 • نگهداری حساب بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
 • ایجاد ارتباط مناسب با وزارت متبوع جهت بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی
 • ایجاد ارتباط مناسب با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت بررسی و مبادله موافقتنامه­های مربوط به فعالیت­های عمرانی
 • ایجاد مناسب با مدیران و روسای واحدهای مختلف دانشگاه جهت همکاری در امر تهیه و تنظیم بودجه
 • پایش، ارزیابی و نظارت مستمر بر حسن مصرف بودجه و اعتبارات تعیین شده و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها و انجام اقدامات اصلاحی و بازخوردی در جهت بهبود وضعیت
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها در خصوص امور مربوط بودجه در واحدها، پردیس‌های دانشگاهی و دانشگاه
 • پایش، ارزیابی، آسیب شناسی و برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد واحدها و پردیس‌های دانشگاهی و مدیران و کارشناسان زیرمجموعه

گروه آمار و اطلاعات

شرح وظایف:

 • جمع آوری، تولید و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور بهره گیری بهینه از آن در تدوین برنامه ها و تصمیم گیری ها
 • تهیه و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات
 • تدوین سیاست‌های نظام آماری دانشگاه
 • ارائه آمار به وزارت، موسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه به عنوان تنها منبع رسمی ارائه اطلاعات دانشگاه
 • تهیه منظم آمارهای ثبتی بر اساس نیاز مدیریت دانشگاه، نیاز وزارت متبوع و سازمان های دیگر
 • جمع آوری آمارهای ملی و منطقه‌ای مرتبط با وظایف دانشگاه
 • تدوین طرح‌های آماری خاص در مقاطع زمانی معین برای دانشگا‌ه جهت استفاده از نتایج آمار در برنامه‌های دانشگاه
 • تهیه سالنامه آماری دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

فایل ها

* سالنامه آماری

   سالنامه آماری 19 ساله  1401-1383 (فایل اکسل)  
   سال  1402-1401-(PDF)  سال 1402-1401 (فایل اکسل)
   سال 1401-1400 (PDF)  سال 1401-1400 (فایل اکسل)
   سال 1400-1399 (فایل اکسل)  سال 1400-1399 (PDF)
   سال 1399-1398 (PDF) سال 1399-1398 (فایل اکسل)
   سال 1398-1397 (فایل اکسل)   سال 1398-1397 (PDF)
   سال 1399-1383 (فایل اکسل)  سال 1397-1396
   سال 1396-1395  سال 1395-1394
   سال 1394-1393  سال 1393-1392
   سال 1392-1391  سال 1391-1390
   سال 1390-1389  سال 1389-1388
   سال 1388-1387  سال 1387-1386
  سال 1385-1384   سال 1384- 1383
     

 

* شاخص های اختصاصی

 شاخص های اختصاصی حوزه های مختلف 

شاخص های اختصاصی سال 1399 دانشگاه شیراز

شاخص های اختصاصی سال 1400 دانشگاه شیراز

گزارش عملکرد سال 1399 دانشگاه شیراز

گزارش عملکرد سال 1400 دانشگاه شیراز

گزارش عملکرد سال 1401 دانشگاه شیراز

شاخص های اختصاصی دانشگاه شیراز (فایل اکسل)

 

بازآفرینی ساختار سازمانی دانشگاه شیراز برای گذار به دانشگاه نوآور و جامعه محور - سال 1398

 

* نسخه انگلیسی برنامه راهبردی دانشگاه (جدید)

نظام پیشنهادها

 

اساسنامه نظام بررسی و پذیریش پیشنهادها                        کلیپ آموزش ارائه پیشنهاد        

 

 اطلاعیه نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها   پیوست شماره 1 - برنامه راهبردی  
      راهنمای ارسال پیشنهاد      راهنمای فرم داوری نظام پیشنهادها

             

                                                       

*******گزارش عملکرد دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه شیراز در سال‌های مختلف******

 عملکرد نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها در دانشگاه شیراز طی سالهای 1400 -1383 

  گزارش عملکرد نظام  بررسی و پذیرش  پیشنهادها در سال 1401

 

لیست پیشنهاد های تصویب و اجرایی شده لیست پیشنهادهای تصویب نشده
 لیست پیشنهادهای تصویب شده سال های 1392 تا 1389  
 لیست پیشنهادهای تصویب شده سال 1390  لیست پیشنهادهای تصویب نشده سال 1390
 لیست پیشنهادهای تصویب شده سال 1391  لیست پیشنهادهای تصویب نشده سال 1391
 لیست پیشنهادهای تصویب شده سال 1392  لیست پیشنهادهای تصویب نشده سال 1392
 لیست پیشنهادهای تصویب شده سال 1393  لیست پیشنهادهای تصویب نشده سال 1393
 لیست پیشنهادهای تصویب شده سال 1394  لیست پیشنهادهای تصویب نشده سال 1394

 لیست پیشنهادهای اجرایی شده سال های 1390 تا 1393

 آمار کل پیشنهادهای سال 1390 تا 1393

مشاهده داشبورد مدیریتی سالنامه آماری دانشگاه در سال 1402

 

کاربر گرامی: در صورت تمایل به مشاهده این صفحه در شبکه اینترنت خارج از دانشگاه شیراز، می بایست از طریق Vpn اقدام نمایید.

برای مشاهده تنظیمات Vpn اینجا کلیک کنید.