مدارک مورد نیاز جهت ارسال مدارک به دانشگاه های خارج از کشو‌ر

 

مدارک مورد نیاز جهت ارسال مدارک به دانشگاه های خارج از کشور

 

    پس از دریافت دانشنامه و ریز نمرات تایید شده باید مدارک فوق به تایید وزارت علوم برسد . جهت تایید مدارک فوق لازم است به سایت http://mad.saorg.ir (سامانه  سجاد قسمت تایید مدارک جهت ترجمه) مراجعه وپس ازتایید وزارت علوم و ترجمه مدارک توسط دارالترجمه ، چنانچه مایل به ارسال مدارک از طریق دانشگاه شیراز می باشید باید مدارک ترجمه شده ، پس از تایید دارالترجمه به تایید وزارت دادگستری ( شعب موجود در شهر ) وزارت امور خارجه ( شعب موجود در استانداری ) برسد و با پرداخت هزینه بابت تعداد پاکت درخواستی و قید آدرس بر روی فرم درخواست پاکت   ( جهت دریافت فرم اینجا را کلیک کنید ) مدارک آماده شده از طریق پست مرکزی یا دولتی شهر محل سکونت به پست مرکزی شیرازواحد هماهنگی با دانشگاه شیراز ارسال گردد. شایان ذکر است مدارک ترجمه شده که ممهور به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد از طریق ایمیل دانشگاه شیراز به آدرس : Register@shirazu.ac.ir نیز به صورت الکترونیکی قابل ارسال خواهد بود .

الrrلازم است هزینه دریافت پاکت به ازاء هر پاکت مبلغ 50000 ریال به حساب شماره 5698759782 و شناسه پرداخت 2400080152180 بانک ملت واریز و فیش مربوطه به همراه سایر مدارک ارسال گردد.

تذکر : اداره دانش آموختگان دانشگاه شیراز در حال حاضرصرفا  به صورت غیر حضوری ، نسبت به تهیه مدارک تحصیلی اقدام می نماید . 

 

                                                                  مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز