شرایط دریافت مدار‌ک المثنی

 

الف : دریافت گواهینامه موقت المثنی

1- تکمیل فرم استشهاد محلی موجود در سایت دانشگاه وارائه به مدیریت امور آموزشی دانشگاه جهت صدور المثنی

2-  کپی شناسنامه و كپي کارت ملی كه به تاييد دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد .  

3- دو قطعه عكس 

 ب  : دریافت دانشنامه المثنی

1- تکمیل فرم استشهاد محلی موجود در سایت

2-  دریافت آگهی فقدان دانشنامه ( جهت دريافت آگهي اينجا را كليك كنيد ) انتشار آن در سه نوبت به فاصله 2 ماه ، در   روزنامه های کثیرالانتشار کشور

3- کپی شناسنامه از تمام صفحات و كپي کارت ملی كه به تاييد دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد .  

4- دو قطعه عكس

تذکر : صدور مدارك المثني : متقاضياني كه به هر دليل متقاضي صدور مدرك المثني گواهي موقت ودانشنامه ميباشند لازم است جهت صدور المثني مدرك گواهي نامه موقت مبلغ 1000000ريال وجهت صدور المثني دانشنامه مبلغ 2000000ريال به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام نمایند.ضمنا لازم است فيش مربوطه را همراه ديگر مدارك مورد نياز به مديريت امور آموزشي اداره دانش آموختگان ارسال نمايند همچنين لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرك المثني پرينت گرفته وپس از تكميل ارسال نمايند .

 

 

 ج : فرم استهشاد محلي(جهت دريافت فرم اينجا كليك كنيد)

د: فرم تعهد المثني(جهت دريافت فرم تعهد المثني اينجا كليك كنيد)

پس از تکمیل مدارک فوق باید به اداره آموزش دانشگاه ارسال ویا تحویل گردد.

تذكر : امور فارغ التحصيلي اداره آموزش دانشگاه در حال حاضر صرفا به صورت غير حضوري ، نسبت به تهيه مدارك تحصيلي اقدام مي نمايد . ‌