شرایط دریافت مدار‌ک المثنی

 

الف : دریافت گواهینامه موقت المثنی

1- تکمیل فرم استشهاد محلی موجود در سایت دانشگاه وارائه به مدیریت امور آموزشی دانشگاه جهت صدور المثنی

2-  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد .  

3- دو قطعه عکس 

 ب  : دریافت دانشنامه المثنی

1- تکمیل فرم استشهاد محلی موجود در سایت

2-  دریافت آگهی فقدان دانشنامه ( جهت دریافت آگهی اینجا را کلیک کنید ) انتشار آن در سه نوبت به فاصله 2 ماه ، در   روزنامه های کثیرالانتشار کشور

3- کپی شناسنامه از تمام صفحات و کپی کارت ملی که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد .  

4- دو قطعه عکس

تذکر : صدور مدارک المثنی : متقاضیانی که به هر دلیل متقاضی صدور مدرک المثنی گواهی موقت ودانشنامه میباشند لازم است جهت صدور المثنی مدرک گواهی نامه موقت مبلغ 1000000ریال وجهت صدور المثنی دانشنامه مبلغ 2000000 ریال به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام نمایند.ضمنا لازم است فیش مربوطه را همراه دیگر مدارک مورد نیاز به مدیریت امور آموزشی اداره دانش آموختگان ارسال نمایند همچنین لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرک المثنی پرینت گرفته وپس از تکمیل ارسال نمایند .

 

 

 ج : فرم استهشاد محلی(جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)

د: فرم تعهد المثنی(جهت دریافت فرم تعهد المثنی اینجا کلیک کنید)

پس از تکمیل مدارک فوق باید به اداره آموزش دانشگاه ارسال ویا تحویل گردد.

تذکر : امور فارغ التحصیلی اداره آموزش دانشگاه در حال حاضر صرفا به صورت غیر حضوری ، نسبت به تهیه مدارک تحصیلی اقدام می نماید . ‌