جدول هزینه ‌تحصیلی

جدول هزینه تحصیلی برای محاسبه  لغو تعهد آموزش رایگان

توجه :  محاسبه شهریه  آموزش رایگان با توجه به جداول زیر وبر حسب سال ورودی به صورت زير  انجام  می شود  :

(توضيح اينکه مبالغ مندرج در جداول به ريال است ) 

 ورودی 82 و قبل از آن  :   از سال 1353 تا پایان نیمسال دوم 66 طبق جدول شماره 1 , از نیمسال اول 67 تا پایان نیمسال اول  81 طبق جدول شماره 2 و از نیمسال دوم 81 به بعد طبق جدول شماره 3 

  ورودی 83 طبق جدول شماره 4  

 ورودی 84 طبق جدول شماره 5 

 ورودی 85  طبق جدول شماره 6

ورودی 86   طبق جدول شماره 7

ورودی 87طبق جدول شماره 8 

ورودی 88   طبق جدول شماره 9 

توضیح : مدت تعهدخدمت آموزش رايگان بستگی به نوع سهمیه پذیرفته شده در آزمون سراسری یک برابر , دو برابر و یا سه برابر طول مدت تحصیل خواهد بود  (منطقه يك وسهميه های شاهد - خانواده شهدا - ایثارگران - نهضت سواد آموزی - جهاد - جانبازان - آزادگان - پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری - دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری يك برابر  مدت تحصیل , مناطق  2  -  3 -   4  - 5   -  عشاير  - مناطق محروم و ورودی های منطقه ای سال 62  دوبرابر مدت تحصیل ، پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها  سه برابر مدت تحصيل) بر این اساس درمحاسبه آموزش رایگان نیز برای افرادی که مشمول تعهد خدمت دو برابر یا سه برابر طول مدت تحصیل هستند مبلغ به دست آمده حسب مورد  ضرب در 2 یا 3 می شود .

 

 

 

 

 ****************************** جدول شماره  1  ******************************

 

 

هزینه شهریه هرنیمسال تحصیلی در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور

 

( از سال 1353  لغایت پایان نیمسال دوم 1366 )

 

 

 

 

 

گروه تحصیلی

کاردانی    کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری

شهریه

واحددرسی

شهریه

واحددرسی

شهریه

واحددرسی

دامپزشکی

125000

10400

 

 

125000

10400

فنی ومهندسی

65000

5400

105000

17500

-

-

علوم پایه

55000

4580

68250

11370

58500

9750

علوم انسانی

35000

2900

40000

6650

39000

6500

کشاورزی

110000

9150

85000

14160

78000

13000

هنر

35000

2900

40000

6650

39000

6500

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 6واحد درسی،دکتری تخصصی 6واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 

 ****************************** جدول شماره 2   ******************************

 (  از نیمسال اول 67 لغایت پایان نیمسال اول 81 )

 

 

گروه تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد پیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری

دکتری تخصصی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

شهریه

واحد درسی

دامپزشکی

200000

16600

470000

39150

540000

45000

 

 

 

 

650000

54160

فنی ومهندسی

200000

16600

300000

25000

450000

37500

500000

83330

600000

100000

 

 

علوم پایه

180000

15000

240000

20000

 

 

300000

50000

400000

66660

 

 

علوم انسانی

100000

8330

150000

12500

 

 

200000

33330

300000

50000

 

 

کشاورزی

200000

16600

300000

25000

 

 

500000

83330

600000

100000

 

 

هنر

180000

15000

250000

20830

 

 

300000

50000

450000

75000

 

 

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 6واحد درسی،دکتری تخصصی 6واحد ودوره های کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای 12 واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهایی زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.  

 

 

 

 

 ******************************  جدول شماره 3    ******************************

 

ترم دوم 82-81 به بعد مربوط به بخشنامه شماره 60538/41مورخ 17/9/1381

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

600000

50000

960000

80000

2160000

270000

1080000

90000

4320000

720000

علوم پایه

540000

45000

720000

60000

1920000

240000

 

 

3900000

650000

کشاورزی

600000

50000

960000

80000

1920000

240000

 

 

3900000

650000

هنر

600000

50000

960000

80000

2160000

270000

1080000

90000

4320000

720000

دامپزشکی

600000

50000

960000

80000

2160000

270000

1080000

90000

4320000

720000

علوم انسانی

480000

40000

600000

50000

1560000

195000

 

 

2700000

450000

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 8واحد درسی،دکتری تخصصی 6واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 *************************جدول شماره  4    *************************

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال1383

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسي  ارشد پيوسته يا دکتري حرفه اي

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحددرسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

690000

57500

1104000

92000

2484000

310500

1242000

103500

4968000

828000

علوم پایه

621000

51750

828000

69000

2208000

276000

 

 

4485000

747500

کشاورزی

690000

57500

1104000

92000

2208000

276000

 

 

4485000

747500

هنر

690000

57500

1104000

92000

2484000

310500

1242000

103500

4968000

828000

دامپزشکی

690000

57500

1104000

92000

2484000

310500

1242000

103500

4968000

828000

علوم انسانی

552000

46000

690000

57500

1794000

224250

 

 

3105000

517500

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 8واحد درسی،دکتری تخصصی 6واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 

 ******************************  جدول شماره 5    ******************************

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال1384

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

793500

66125

1269600

105800

2856600

357075

1428300

119025

5713200

952200

علوم پایه

714150

59513

952200

79350

2539200

317400

 

 

5157750

859625

کشاورزی

793500

66125

1269600

105800

2539200

317400

 

 

5157750

859625

هنر

793500

66125

1269600

105800

2856600

357075

1428300

119025

5713200

952200

دامپزشکی

793500

66125

1269600

105800

2856600

357075

1428300

119025

5713200

952200

علوم انسانی

634800

52900

793500

66125

2063100

257888

 

 

3570750

595125

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 8واحددرسی،دکتری تخصصی 6واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

  

 

 

 ****************************** جدول شماره  6   ******************************

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال1385

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

912600

76050

1470000

122500

3286000

410750

 

 

6570000

1095000

علوم پایه

821400

68450

1098000

91500

2920080

365010

 

 

5940000

990000

کشاورزی

912600

76050

1470000

122500

2920080

365010

 

 

5940000

990000

هنر

912600

76050

1470000

122500

3286000

410750

 

 

6570000

1095000

دامپزشکی

912600

76050

1470000

122500

3286000

410750

1650000

137500

6570000

1095000

علوم انسانی

732000

61000

912600

76050

2400000

300000

 

 

4110000

685000

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 8واحد درسی،دکتری تخصصی 6واحد درسی محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************** جدول شماره  7   ******************************

 

 

 

 

 

 

هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال1386

 

 

دوره تحصیلی

 

گروه تحصیلی

کاردانی   

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشدپیوسته یا دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

هرترم

هرواحد درسی

فنی ومهندسی

1049400

87450

1690500

140875

3778900

472363

 

 

7555500

1259250

علوم پایه

944700

78725

1262700

105225

3358000

419750

 

 

6831000

1138500

کشاورزی

1049400

87450

1690500

140875

3358000

419750

 

 

6831000

1138500

هنر

1049400

87450

1690500

140875

3778900

472363

 

 

7555500

1259250

دامپزشکی

1049400

87450

1690500

140875

3778900

472363

1897500

158125

7555500

1259250

علوم انسانی

841800

70150

1049400

87450

2760000

345000

 

 

4726500

787750

 

 

شهریه هرترم تحصیلی دردوره های کاردانی وکارشناسی ،درازای12واحد درسی، دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 8واحد درسی،دکتری تخصصی 6واحد درسی  و  در دوره های کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرفه ای 12 واحد درسی  محاسبه شده است.درصورتیکه دانشجو درهرترم بیش از این حد نصاب نیز واحد گذرانده باشد، همان شهریه ترم تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می گردد ودرصورت اخذ تعداد واحدهای زیر حدنصاب ،شهریه ترم وی با ضرب تعداد واحد در شهریه هرواحد درسی محاسبه خواهدشد.

     ***************************** جدول شماره  8  ******************************

 

 

 

 

 

 

                                                             هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال 87

 

دوره تحصيلي

 

گروه تحصيلي

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي

دکتري تخصصي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني مهندسي

1206810

100570

1944075

162010

4345735

543220

-

-

8688825

1448140

علوم پايه

1086405

90530

1452105

121010

3861700

482710

-

-

7855650

1309275

کشاورزي

1206810

100570

1944075

162010

3861700

482710

-

-

7855650

1309275

هنر

1206810

100570

1944075

162010

4345735

543220

-

-

8688825

1448140

دامپزشکي

1206810

100570

1944075

162010

4345735

543220

2182125

181844

8688825

1448140

علوم انساني

968070

80670

1206810

100570

3174000

396750

-

-

5435475

905910

 

 

* شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي کارداني و کارشناسي ، در ازاي 12 واحد درسي ، در دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته 8 واحددرسي ، دکتري تخصصي 6 واحد درسي و در دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي 12 واحد درسي محاسبه شده است . در صورتي که دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي کمتر از حد نصاب ،‌ شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

     ****************************** جدول شماره  9  ******************************                        
                                                      هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال 1388

 

دوره تحصيلي

 

گروه تحصيلي

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي

دکتري تخصصي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هرواحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني مهندسي

1387830

115650

2235690

186310

4997595

624703

-

-

9992149

1665360

علوم پايه

1249370

104120

1669920

139160

4440955

555710

-

-

9033998

1505684

کشاورزي

1387830

115650

2235690

186310

4440955

555710

-

-

9033998

1505684

هنر

1387830

115650

2235690

186310

4997595

624703

-

-

9992149

1665360

دامپزشکي

1387830

115650

2235690

186310

4997595

624703

2509444

209121

9992149

1665360

علوم انساني

1113280

92770

1387830

115650

3650100

456263

-

-

6250796

1041797

 

 

·    شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي کارداني و کارشناسي ، در ازاي 12 واحد درسي ، در دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته 8 واحددرسي ، دکتري تخصصي 6 واحد درسي و در دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته يا دکتراي حرفه اي 12 واحد درسي محاسبه شده است . در صورتي که دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي کمتر از حد نصاب ،‌ شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

 

 

 

                                       هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي 90-1389

دوره تحصيلي

 

گروه تحصيلي

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتري تخصصي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

فني و مهندسي

7662000

638500

8980000

748350

18456000

2307000

-

-

26462000

4410000

علوم پايه

7453000

621080

8120000

677000

16661000

2082625

-

-

22597000

3766170

كشاورزي

7662000

638500

9294000

774500

18456000

2307000

-

-

26462000

4410000

هنر

7606000

633850

10607000

883917

18456000

2307000

-

-

26462000

4410000

دامپزشكي

7662000

638500

9294000

774500

18456000

2307000

15098000

1258166

26462000

4410000

علوم انساني

6675000

556250

6997000

583080

15740000

1967500

-

-

22597000

3766170

 

* شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي ، در ازاي 12 واحد درسي، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته 8 واحد درسي، دكتري تخصصي 6 واحد درسي و دردوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي 12 واحد درسي محاسبه شده است. در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي 91-1390

هزينه ها به ريال

      دوره تحصيلي

گروه تحصيلي

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتري تخصصي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هرنيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

هر نيمسال

هر واحد درسي

فني و مهندسي

7717800

643150

8436200

703017

17844600

2230575

-

-

28359400

4726567

علوم پايه

7590600

632550

8209200

684100

20768400

2596050

-

-

28117400

4686233

كشاورزي

7717800

643150

9185200

765433

19448600

2431075

-

-

28493600

4748933

هنر

8254800

687900

10126800

843900

20455800

2556975

-

-

26917000

4486167

دامپزشكي

7717800

643150

9185200

765433

19448600

2431075

13931600

1160967

28493600

4748933

علوم انساني

6576600

548050

7362600

613550

15899400

1987425

-

-

28618000

4769667

 

* هزينه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي ، در ازاي 12واحد درسي، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته 8واحد درسي، دكتري تخصصي 6 واحد درسي و دردوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي 12واحد درسي محاسبه شده است.در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ نموده باشد، همان هزينه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، هزينه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در هزينه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد.

 

 

 

هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي 92-1391

هزينه ها به ريال

دوره تحصيلي

 

گروه  تحصيلي

 

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتراي تخصصي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني و مهندسي

9647000

803917

10545000

878750

22306000

2788250

-

-

35449000

5908167

علوم پايه

9488000

790667

10262000

855167

25961000

3245125

-

-

35147000

5857833

كشاورزي

9647000

803917

11482000

953833

24311000

3038875

-

-

35617000

5936167

هنر

10319000

859917

12659000

1054917

25570000

3196250

-

-

33643000

5607167

دامپزشكي

9647000

803917

11482000

956833

24311000

3038875

17415000

1451250

35617000

5936167

علوم انساني

8221000

685083

9203000

766917

19874000

2484250

-

-

35773000

5962167

 

*هزينه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي، در ازاي 12 واحد درسي ، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته 8 واحد درسي ، دكتري تخصصي 6 واحد درسي و در دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي 12 واحد درسي محاسبه شده است . در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حدنصاب نيز واحد اخذ نموده باشد ، همان هزينه تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، هزينه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در هزينه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد .

 

محمدحسن يوسفي

مديركل امور دانشجويان داخل

 

 

هزينه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف براي سال تحصيلي 93-1392

هزينه ها به ريال

دوره تحصيلي

 

گروه  تحصيلي

 

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي

دكتراي تخصصي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

هرنيمسال

هرواحد درسي

فني و مهندسي

10130000

844167

11494000

957832

24982000

2122750

-

-

40412000

6725243

علوم پايه

9964000

830250

11185000

932082

29076000

2634500

-

-

40067000

6677824

كشاورزي

10140000

844167

12515000

1042917

27228000

3403500

-

-

40603000

6767167

هنر

10835000

902917

12798000

1149822

26828000

2579750

-

-

28253000

6292167

دامپزشكي

10120000

844167

12515000

1042917

27228000

3402500

19853000

1654417

40603000

6767167

علوم انساني

8632000

719324

10041000

835917

23359000

2782375

-

-

40281000

6796822

 

*هزينه هر نيمسال تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي، در ازاي 12 واحد درسي ، در دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته 8 واحد درسي ، دكتري تخصصي 6 واحد درسي و در دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه اي 12 واحد درسي محاسبه شده است . در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حدنصاب نيز واحد اخذ نموده باشد ، همان هزينه تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي كمتر از حد نصاب، هزينه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در هزينه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد .

 

محمدحسن يوسفي

مديركل امور دانشجويان داخل