مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی

        
         1- فتوکپی پایان خدمت  یا  معافیت دائم  یا  معافیت موقت  یا  برگ اعزام به خدمت  بدون مهر غیبتکه به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ، یا  اصل گواهی صادره از حوزه نظام وظیفه مبنی بر اشتغال به خدمت نظام وظیفه  یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر از دانشگاه محل تحصیل  که شماره و تاریخ معافیت تحصیلی در مقطع بالا تر  در آن ذکر شده باشد ( برای آقایان ).

         2-  برای فارغ التحصیلان  قبل  از سال  79   ،   تسویه حساب  بدهی صندوق  رفاه  دانشجویان 

         3- کپی گواهی موقت مقطع یا مقاطع دانشگاهی قبلی که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده است.

         4- دو قطعه عکس  4×3   تمام رخ 

        5- در صورتی که مشخصات سجلی متقاضی تغییر کرده باشد لازم است  کپی شناسنامه جدید با تایید دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد.

تذکر : ارائه گواهی پایان طرح یا معافیت از انجام طرح از سازمان دامپزشکی جهت فارغ التحصیلان
دامپزشکی . ( آقایان )  

    توضیح اینکه گواهی موقت متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانها پس از ارائه مدارک فوق توسط اداره  پست به سازمان یا ارگان مربوطه ارسال خواهد شد  مگر اینکه سازمان مربوطه کتبا اتمام تعهد وی را به این اداره اعلام کند . 

 تذکر : امور فارغ التحصیلی اداره آموزش دانشگاه در حال حاضر صرفا به صورت غیرحضوری ، نسبت به تهیه مدارک تحصیلی اقدام می نماید .