پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 


پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 ابتدا ضوابط رامطالعه وسپس  (اینجا را کلیک کنید).

مراحل انجام اقدامات الکترونیکی 

1 - فرم تقاضای صدور مدرک تحصیلی را تنظیم نمائید.

2 - پس از اسکن مدارک مورد لزوم ، فرم تقاضا را تایید نموده و به همراه سایر مدارک در سایت دانشگاه شیراز قرار دهید.

3 - پس از بررسی کارشناس اداره دانش آموختگان مجددا از طریق کد رهگیری  به سایت دانشگاه جهت دریافت نتیجه مراجعه نمائید.

4 - در صورت اعلام نقص مدارک  ، موارد خواسته شده تهیه و مجددا اسکن  نمائید.

5 - تمامی مراحل با استفاده از لینک های مربوطه قابل پیگیری است .

نحوه  پرداخت هزینه ها

* 1- پرداخت مبلغ  220000 ریال (دویست وبیست هزار  ریال) بابت هزینه صدور مدرک تحصیلی به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی و یا واریز دستی  (در صورتی که مبلغ فوق را قبلا واریز نموده اید نیازی به پرداخت مجدد نمی باشد)

 

* 2-  پرداخت مبلغ 10000 ریال ( ده هزار ریال  )  بابت الصاق تمبر به مدارک تحصیلی  به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی 

3- پرداخت مبلغ 304328 ریال (سیصدو چهار هزارو سیصدو بیست وهشت ریال) بابت هزینه  ارسال مدارک به حساب اداره کل پست استان فارس با  کد شناسه شبا (IR170100004058047704050149 )قابل پرداخت در کلیه بانکهای کشور وارسال اصل فیش واریزی یا فیش پرداخت اینترنتی  بهمراه سایر مدارک (روی فیش اینترنتی درج نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه ضروری می باشد )

4- پرداخت مبلغ  50000 ریال (پنجاه هزار ریال ) بابت تهیه پاکت مخصوص مهر شده دانشگاه (هر پاکت مبلغ 50000 ریال ) جهت متقاضیان ارسال مدارک ترجمه شده به خارج از کشور به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی وارسال فیش واریزی 

5- متقاضیانی که قبلا دانشنامه و ریز نمرات فارسی دریافت نموده اند در صورت درخواست مجدد کارنامه فارسی لازم است برای نسخه دوم به بعد به ازاء هر نسخه مبلغ 100000 ریال به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام وفیش واریزی را ارسال نمایند.

تذکر : صدور مدارک المثنی : متقاضیانی که به هر دلیل متقاضی صدور مدرک المثنی گواهی موقت ودانشنامه میباشند لازم است جهت صدور المثنی مدرک گواهی نامه موقت مبلغ 1000000ریال وجهت صدور المثنی دانشنامه مبلغ 2000000ریال .به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام نمایند. ضمنا لازم است فیش مربوطه را همراه دیگر مدارک مورد نیاز به مدیریت امور آموزشی اداره دانش آموختگان ارسال نمایند همچنین لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرک المثنی پرینت گرفته وپس از تکمیل ارسال نمایند .

نحوه ارسال مدارک از طریق پست:

متقاضیان پس از اسکن مدارک ومشاهده پیام کارشناس مربوطه مبنی بر کامل بودن مدارک ، کلیه مدارک اسکن شده را به همراه فیش های واریزی از طریق واحد های پستی سراسر کشور به آدرس :اداره کل پست استان فارس - واحد هماهنگی با دانشگاه شیرازارسال نمایید.

تذکر1: بر روی کلیه مدارک ارسالی حتما نام رشته ، دانشکده و شماره دانشجویی قید گردد.

تذکر 2: پس ازصدور مدرک و تحویل مدارک به پست توسط دانشگاه ، حد اکثر طی 3روز مدارک به آدرس شما تحویل خواهد شد.

تذکر 3- جهت پیگیری مراحل صدور وارسال مدارک از طریق کد رهگیری در سامانه دانش آموختگان اقدام نمایید.تبصره ماده 18 آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 91الی 92
تبصره ماده 18 آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 93الی96