پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز


پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 ابتدا ضوابط رامطالعه وسپس  (اینجا را کلیک کنید).

مراحل انجام اقدامات الکترونیکی 

1 - فرم تقاضای صدور مدرک تحصیلی را تنظیم نمائید.

2 - پس از اسکن مدارک مورد لزوم ، فرم تقاضا را تایید نموده و به همراه سایر مدارک در سایت دانشگاه شیراز قرار دهید.

3 - پس از بررسی کارشناس اداره دانش آموختگان مجددا از طریق کد رهگیری  به سایت دانشگاه جهت دریافت نتیجه مراجعه نمائید.

4 - در صورت اعلام نقص مدارک  ، موارد خواسته شده تهیه و مجددا اسکن  نمائید.

5 - تمامی مراحل با استفاده از لینک های مربوطه قابل پیگیری است .

نحوه  پرداخت هزینه ها

* 1- پرداخت مبلغ  200000 ریال (دویست هزار  ریال) بابت هزینه صدور مدرک تحصیلی به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طريق پرداخت اينترنتي و يا واريز دستی  (در صورتی که مبلغ فوق را قبلا واریز نموده اید نیازی به پرداخت مجدد نمی باشد)

 

* 2-  پرداخت مبلغ 10000 ریال ( ده هزار ریال  )  بابت الصاق تمبر به مدارک تحصیلی  به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی 

3- پرداخت مبلغ 150000(یکصدو پنجاه هزار ریال)بابت هزینه  ارسال مدارك به حساب اداره کل پست استان فارس به حساب شماره 2174773001004 قابل پرداخت در کلیه شعب   بانک ملی وارسال اصل فیش پرداختی بهمراه سایر مدارک (وجه فوق قابل پرداخت اینترنتی نمی باشد)

4- متقاضیان دریافت کارنامه انگلیسی رسمی (مخصوص کسانی که قبلا دانشنامه دریافت کرده اند ) جهت نسخه اول 1000000 ریال و نسخه های دوم به بعد هر نسخه 250000 ریال وکارنامه انگلیسی غیر رسمی (مخصوص کسانی که تاکنون دانشنامه دریافت نکرده اند جهت نسخه اول 500000 ریال ونسخه های دوم به بعد هر نسخه 250000 ریال به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی 

اقدام وفیش واریزی را ارسال نمایند. 

5- پرداخت مبلغ  50000 ریال (پنجاه هزار ریال ) بابت تهیه پاکت مخصوص مهر شده دانشگاه (هر پاکت مبلغ 50000 ریال ) جهت متقاضیان ارسال مدارک ترجمه شده به خارج از کشور به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی وارسال فیش واریزی 

6-متقاضیانی که قبلا دانشنامه و ریز نمرات فارسی دریافت نموده اند در صورت درخواست مجدد کارنامه فارسی لازم است برای نسخه دوم به بعد به ازاء هر نسخه مبلغ 100000 ریال به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام وفیش واریزی را ارسال نمایند.

تذکر : صدور مدارك المثني : متقاضياني كه به هر دليل متقاضي صدور مدرك المثني گواهي موقت ودانشنامه ميباشند لازم است جهت صدور المثني مدرك گواهي نامه موقت مبلغ 1000000ريال وجهت صدور المثني دانشنامه مبلغ 2000000ريال .به حساب جام شماره 5698759782بانک  ملت به شناسه 2400080152180از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام نمایند. ضمنا لازم است فيش مربوطه را همراه ديگر مدارك مورد نياز به مديريت امور آموزشي اداره دانش آموختگان ارسال نمايند همچنين لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرك المثني پرينت گرفته وپس از تكميل ارسال نمايند .

نحوه ارسال مدارک از طریق پست:

متقاضیان پس از اسکن مدارک ومشاهده پیام کارشناس مربوطه مبنی بر کامل بودن مدارک ، کلیه مدارک اسکن شده را به همراه فیش های واریزی از طریق واحد های پستی سراسر کشور به آدرس :اداره کل پست استان فارس - واحد هماهنگی با دانشگاه شیرازارسال نمایید.

تذکر1: بر روی کلیه مدارک ارسالی حتما نام رشته ، دانشکده و شماره دانشجویی قید گردد.

تذکر 2: پس ازصدور مدرک و تحویل مدارک به پست توسط دانشگاه ، حد اکثر طی 3روز مدارک به آدرس شما تحویل خواهد شد.

تذکر 3- جهت پیگیری مراحل صدور وارسال مدارک از طریق کد رهگیری در سامانه دانش آموختگان اقدام نمایید.تبصره ماده 18 آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 91الی 92
تبصره ماده 18 آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 93الی96