پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 


پرتال تهیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 ابتدا ضوابط رامطالعه وسپس  (اینجا را کلیک کنید).

مراحل انجام اقدامات الکترونیکی 

1 - فرم تقاضای صدور مدرک تحصیلی را تنظیم نمائید.

2 - پس از اسکن مدارک مورد لزوم ، فرم تقاضا را تایید نموده و به همراه سایر مدارک در سایت دانشگاه شیراز قرار دهید.

3 - پس از بررسی کارشناس اداره دانش آموختگان مجددا از طریق کد رهگیری  به سایت دانشگاه جهت دریافت نتیجه مراجعه نمائید.

4 - در صورت اعلام نقص مدارک  ، موارد خواسته شده تهیه و مجددا اسکن  نمائید.

5 - تمامی مراحل با استفاده از لینک های مربوطه قابل پیگیری است .

نحوه  پرداخت هزینه ها

* 1- پرداخت مبلغ  1000000 ریال (یک میلیون ریال) بابت هزینه صدور مدرک تحصیلی به حساب شماره IR530100004001071603020506 بانک  مرکزی به شناسه 318071658115100121400285037101از طریق پرداخت اینترنتی و یا واریز دستی  (در صورتی که مبلغ فوق را قبلا واریز نموده اید نیازی به پرداخت مجدد نمی باشد)

 

* 2-  پرداخت مبلغ 10000 ریال ( ده هزار ریال  )  بابت الصاق تمبر به مدارک تحصیلی  به حساب  شماره IR530100004001071603020506 بانک  مرکزی به شناسه 318071658115100121400285037101از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی 

3- پرداخت مبلغ786293 ریال (هفتصدوهشتادو شش هزار و دویست و نود وسه ریال) بابت هزینه  ارسال مدارک به حساب اداره کل پست استان فارس با  کد شناسه شبا (IR170100004058047704050149 )قابل پرداخت در کلیه بانکهای کشور وارسال اصل فیش واریزی یا فیش پرداخت اینترنتی  بهمراه سایر مدارک (روی فیش اینترنتی درج نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه ضروری می باشد )

4- پرداخت مبلغ  500000 ریال (پانصد هزار ریال ) بابت تهیه پاکت مخصوص مهر شده دانشگاه (هر پاکت مبلغ 500000 ریال ) جهت متقاضیان ارسال مدارک ترجمه شده به خارج از کشور به حساب  شماره IR530100004001071603020506 بانک  مرکزی به شناسه 318071658115100121400285037101 از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی وارسال فیش واریزی 

5- متقاضیانی که قبلا دانشنامه و ریز نمرات فارسی دریافت نموده اند در صورت درخواست مجدد کارنامه فارسی لازم است برای نسخه دوم به بعد به ازاء هر نسخه مبلغ 500000 ریال به حساب  شماره IR530100004001071603020506 بانک  مرکزی به شناسه 318071658115100121400285037101از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام وفیش واریزی را ارسال نمایند.

تذکر : صدور مدارک المثنی : متقاضیانی که به هر دلیل متقاضی صدور مدرک المثنی گواهی موقت ودانشنامه میباشند لازم است جهت صدور المثنی مدرک گواهی نامه موقت مبلغ 2000000ریال وجهت صدور المثنی دانشنامه مبلغ 3000000ریال .به حساب  شماره IR530100004001071603020506 بانک  مرکزی به شناسه318071658115100121400285037101 از طریق پرداخت اینترنتی یا واریز دستی اقدام نمایند. ضمنا لازم است فیش مربوطه را همراه دیگر مدارک مورد نیاز به مدیریت امور آموزشی اداره دانش آموختگان ارسال نمایند همچنین لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرک المثنی پرینت گرفته وپس از تکمیل ارسال نمایند .

نحوه ارسال مدارک از طریق پست:

متقاضیان پس از اسکن مدارک ومشاهده پیام کارشناس مربوطه مبنی بر کامل بودن مدارک ، کلیه مدارک اسکن شده را به همراه فیش های واریزی از طریق واحد های پستی سراسر کشور به آدرس :اداره کل پست استان فارس - واحد هماهنگی با دانشگاه شیرازارسال نمایید.

تذکر1: بر روی کلیه مدارک ارسالی حتما نام رشته ، دانشکده و شماره دانشجویی قید گردد.

تذکر 2- جهت پیگیری مراحل صدور وارسال مدارک از طریق کد رهگیری در سامانه دانش آموختگان اقدام نمایید.تبصره ماده 18 آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 91الی 92
تبصره ماده 18 آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 93الی96