مدیر

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
دکتر جواد تشخوریان دکتری pr@shirazu.ac.ir 36286450 36286446

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی

رشته شیمی تجزیه
دانشگاه شیراز (ایران)
سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ ساخت و ارزیابی حسگرهای نوریو پتانسیومتری جدید و کاربرد روشهای کمومتریکس در انلیز سیستمهای چند جزیی از طریق بررسی داده های پتانسیو متری و هدایت سنجی

کارشناسی ارشد

رشته شیمی تجزیه
دانشگاه شیراز (ایران)
سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ طراحی یک سیستم غشائ مایع مناسب جهت انتقال انتخابی و کار آمد نقره بوسیله ۲ -مرکاپتو بنزو تیازول و تعیین همزمان مخلوط اسیدها بوسیله تیتراسیون پتانسیو متری و کالیبراسیون کمترین مجموع مربعات جزیی

کارشناسی

رشته شیمی محض
دانشگاه شیراز (ایران)
سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ پایان نامه نداشته ام

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده علوم دانشگاه خلیج فارس  ۱۳۸۴-۱۳۸۹
  • معاون بخش شیمی دانشگاه شیراز   ۱۳۹۱-۱۳۹۷
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم   ۱۳۹۶- ۱۳۹۷

سوابق پژوهشی

جهت مشاهده سوابق پژوهشی اینجا ار کلیک کنید.

 

جهت اطلاع از نحوه و مکان ثبت نام، رشته های دانشگاه شیراز و امور آموزشی با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: 

اداره آموزش: 95-36133960

معاونت آموزشی: 36286420

مرکز تلفن دانشگاه: 36134000