ساختار سازمانی

نمودار سازمانی دانشکده‌ها و معاونت‌های دانشگاه شیراز 

نمودار سازمانی دانشگاه شیراز مصوب هیأت امنا 91/09/20 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده هنر و معماری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده فناوری‌های نوین معاونت اداری و مالی
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشکده کشاورزی معاونت دانشجویی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده مهندسی معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه
دانشکده دامپزشکی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشکده علوم دانشکده مهندسی مکانیک معاونت پژوهشی و فناوری
پردیس بین الملل