بخش شهرسازی

Department of Urbanism

هیات علمی

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

 

 

  

اسـاتـید بــخـش شـــــهرســـــازی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرايش)

تلفن

کارنامه آموزشی و پژوهشی  وبسایت

1

سلطاني

علي

استاد

شهر سازی

طراحی شهری

36131067

2 بذرگر

محمدرضا

استاديار

شهر سازی

بافت های تاریخی – فضای شهری

36131034

3

ايزدي

حسن

استاديار

جغرافیا

برنامه ریزی روستایی

36131032

4

حاجي‌پور

خليل

استاديار

شهر سازی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

36131082

5

حسين‌پور

محمد

استاديار

شهر سازی

آمایش فضا

36131039

6

لطفي

سهند

استاديار شهر سازی طراحی شهری

36131040

7

شعله

مهسا

استاديار

شهر سازی

طراحی شهری

36131040

8

صادقی

علیرضا

استاديار

شهرسازی

طراحی شهری

36131070

9 روستا مریم

استاديار

شهر سازی

شهر سازی

36131022
10 آراسته مجتبی استادیار شهر سازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای 36131030

 

 

 

 

 

اسـاتـید مدعو بــخـش شهرسازی
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی

زمینه تخصص

رشته

تلفن

 
1 اردشیری مهیار دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای شهرسازی   استادیار بازنشسته دانشگاه شیراز
2 پاکشیر عبدالرضا دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای شهرسازی 1035 استادیار بازنشسته دانشگاه شیراز
3 مصاحب سیدمجدالدین فوق لیسانس نقشه برداری شهرسازی   -------------------
4 کبگانی محمد فوق لیسانس GIS شهرسازی   مربی بازنشسته دانشگاه شیراز
5 روستا مریم دکتری طراحی شهری شهرسازی   -------------------
6 فهیمی زاده حسین فوق لیسانس طراحی شهری شهرسازی   -------------------

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز