بخش مدیریت جهانگردی

Department of Tourism Management

کارکنان

نام‌خانوادگي

نام

سمت

تلفن تماس

پست الكترونيكي

کریمی

زینب

مسئول دفتر و کارشناس آموزش

36134673

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز