بخش مدیریت جهانگردی

Department of Tourism Management

هیات علمی

 

اطلاعات اعضای هیأت علمی بخش مدیریت جهانگردی

نام خانوادگی نام مرتبه تلفن تماس پست الکترونیک
باقری مسلم استادیار 36134421 Bagherimoslem@shirazu.ac.ir
محرر معصومه استادیار 36134386 moharrer@shirazu.ac.ir
صفرآبادی اعظم استادیار 36134202 a.safarabadi@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز