بخش معارف اسلامی

Department of Theology and Islamic Sciences

کارکنان
071-36134540 مسئول دفتر بخش راضیه مهدی پور
071-36134542 مسئول آموزش علی اکبر هلالی
071-36134543 کمک کارشناس آموزش کاظم محمدی

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز