بخش معارف اسلامی

Department of Theology and Islamic Sciences

تماس

آدرس: شيراز ميدان ارم- پرديس ارم- دانشكده الهيات و معارف اسلامي

كد پستي : 71944

تلفن :  36460750 (071)نمابر: 36281000 (071) داخلی4540

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز