دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

آقای دکتر مرتضی رحیمی بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال96-95

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز