دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

هیات علمی

ردیف نام نام به لاتین نام خانوادگی نام خانوادگی به لاتین مرتبه علمی زمینه تخصص (گرايش) تلفن(071) پست الکترونیک عکس
1 نعمت الله Nematollah بدخشان Badakhshan استادیار فلسفه و كلام اسلامي و تربيت اسلامي 36134577 nbadakhshan@rose.shirazu.ac.ir
2 محمد Mohammad بنیانی Bonyani دانشیار فلسفه و كلام اسلامي 36134553 Mbonyani@ Shirazu.ac.ir   
3 لاله laleh حقیقت Haghighat استادیار فلسفه و كلام اسلامي( كلام جديد) 36134556 lhaghighat@ rose.shirazu.ac.ir
4 سعید Saeed رحیمیان Rahimian استاد فلسفه اسلامي عرفان 36134577 srahimian@ rose.shirazu.ac.ir
5 علی محمد Alimohammad ساجدی Sajedi دانشیار فلسفه و كلام اسلامي 36134550 msajedi@rose. Shirazu.ac.ir
drsajedi@yahoo.com
 
6 محمدباقر Mohammad bagher عباسی Abbasi استادیار فلسفه تطبیقی 36134551 mbabbasi@rose.shirazu.ac.ir
7 قاسم Ghasem کاکایی kakaie استاد حکمت و عرفان 36134555 gkakaie @rose.shirazu.ac.ir
web: kakaie.com
 
8 عبدالعلی AbdolAli شُكر Shokr دانشیار فلسفه و کلام اسلامی 36134546 ashokr@rose.shirazu.ac.ir
9 علی‌رضا alireza فارسی‌نژاد farsinezhad استادیار فلسفه و کلام اسلامی 36134548 alifarsi@shirazu.ac.ir
10 سولماز Solmaz کاراندیش Karandish استادیار علوم قرآن و حدیث 36134556 Karandish@shirazu.ac.ir
11 مهدی Mehdi احمدی Ahmadi استادیار علوم قرآن و حدیث 36134532 mahmadi.shiraz @ shirazu.ac.ir
12 سیدمحمدهاشم Seyyed Mohammad Hashim پورمولا Pourmola استادیار فقه ومباني حقوق اسلامي 36134548 pourmola@ shirazu.ac.ir
13 مرتضی Morteza رحیمی Rahimi دانشیار فقه ومباني حقوق اسلامي 36134553 mrahimi@shirazu.ac.ir
14 سیدمحمدهادی S.Mohammad hadi زبرجد Zebarjad استادیار علوم قرآن و حدیث 36134527 mzebarjad@rose.shirazu.ac.ir
15 محمد جواد Mohammad javad سلمانپور Salmanpour دانشیار فقه ومباني حقوق اسلامي 36134554 msalman@rose .shirazu.ac.ir
salmanpoor@quran.ac.ir
 
16 محمد Mohammad شریفانی Sharifani استادیار فلسفة تعليم و تربيت 36134596 Sharifani50@ shirazu.ac.ir
17 علی اکبر AliAkbar کلانتری Kalantari دانشیار علوم قرآن و حدیث 36134569 akalantari@rose.shirazu.ac.ir
18 مجتبی Mojtaba جاویدی Javidi استادیار حقوق جزا و جرم شناسی 36134596 mojtabajavidi@gmail.com
19 علی Ali ثامنی Sameni استادیار علوم قرآن و حدیث 36134569 lsameni@gmail.com
20 زهرا Zahra قاسم نژاد Ghasemnejad استادیار علوم قرآن و فقه 36134594    

 

لیست اعضا هیات علمی دانشکده، شماره تماس و آدرس وب سایت شخصی

اطلاعات اعضاء هیأت علمی دانشکده الهيات و معارف اسلامي  بخش معارف اسلامي  شماره فاكس بخش 36281000

اطلاعات اعضاء هیأت علمی دانشکده الهيات و معارف اسلامي  بخش علوم قرآن و فقه شماره فاكس و خط مستقيم  بخش     36460471

اطلاعات اعضاء هیأت علمی دانشکده الهيات و معارف اسلامي  بخش فلسفه و کلام اسلامی شماره فاكس و خط مستقيم  بخش     36460750

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز