دانشکده الهیات و معارف اسلامی

School of Theology & Islamic Studies

شورای پژوهشی

اعضای محترم شورای پژوهشی

دکتر قاسم کاکایی  رئیس کمیته

دکتر نعمت اله بدخشان دبیر کمیته

دکتر علی محمد ساجدی عضو کمیته

دکتر عبدالعلی شکر عضو کمیته

دکتر سعید رحیمیان عضو کمیته

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز