Shiraz University 
International Division (SUID)

اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم آنا قاسمیان

عنوان پایان نامه

ارزشيابي فرايند بازنوسازي برنامه هاي درسي دانشگاه شيراز بر اساس رويکرد راهبردي آموزش براي توسعه پايدار - پژوهش ترکيبي

توسط

خانم آنا قاسمیان

رشته

مدیریت آموزشی

استادان راهنما

دکتر محمدی

زمان

  16 اسفند   96

مکان

پردیس

ساعت

10

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز