Shiraz University 
International Division (SUID)

اعطا مدرک به دو تن از داوطلبان خارجی مرکز آزفا

 

فراگیران زبان فارسی خانم سوسن زارع تبعه کشور آلمان و آقای عادل مراد از کشور کویت در طول سه هفته در دوره آموزشی فشرده مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی آموزان شرکت نمودند.

این فارسی آموزان براساس برنامه تنظیم شده براساس سطح دانش خود از زبان فارسی تحت برنامه ای منظم و با استفاده از متون تخصصی به روز و آزمایشگاه تخصصی زبان از 20 شهریور در کلاس های آموزشی شرکت کرده و توانستند دانش خویش را در این زمینه افزایش دهند. ازنامبردگان در انتهای دوره آزمون گرفته شد و باتوجه به موفقیت ایشان درآزمون ونمره های احراز شده گواهی اعطا گردید.

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز