Shiraz University 
International Division (SUID)

اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای رسول حاجی زاده

عنوان پایان نامه

کاربرد دسته هاي واژگاني زبان انگليسي در پايان نامه هاي دکتري زبانشناسي کاربردي دانشجويان فارسي، عربي و انگليسي زبان

توسط

آقای رسول حاجی زاده

رشته

آموزش زبان انگلیسی

استادان راهنما

دکتر صحراگرد و دکتر احمدی

زمان

  29 شهریور  96

مکان

پردیس

ساعت

14

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز