Shiraz University 
International Division (SUID)

حوزه ریاست

  • ریاست پردیس
دکتر علیرضا انوشیروانی، چهارمین رئیس پردیس بین الملل دانشگاه شیراز می باشند که از تاریخ 93/02/15 به این سمت منصوب گردیده اند. ایشان دکترای ادبیات تطبیقی و استاد تمام بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی می باشندکه همکاری خود را از سال 1358 با دانشگاه شیراز آغاز نموده اند. 

 

کارنامه علمی ریاست پردیس بین الملل

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز