بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

Department of Sociology and Social Planning

هیات علمی

 

                                                                                             رزومه اعضای هیأت علمی بخش جامعه شناسی

اطلاعات اعضاء هيأت علمي بخش جامعه شناسی    

  نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

تلفن تماس

پست الکترونیکی

احمدی

حبیب

استاد

36134404

hahmadi@rose.shirazu.ac.ir

احمدی

علی یار

دانشیار

36134414

ahmadi@rose.shirazu.ac.ir

ایمان

محمدتقی

استاد

36134403

iman@shirazu.ac.ir

جهانگیری

جهانگیر

دانشیار

36134406

JJahangiri@rose.shirazu.ac.ir

خواجه نوری

بیژن

دانشیار

36134412

bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

رجبی

ماهرخ

استادیار

36134411

mrajabi@rose.shrazu.ac.ir

زاهدزاهدانی

سیدسعید

دانشیار

36134416

zahedani@shirazu.ac.ir

طبیعی

منصور

استادیار

36134419

Mtabiee@rose.shirazu.ac.ir

عباسی شوازی

محمدتقی

استادیار

36134415

mtabbasi@rose.shirazu.ac.ir

عنایت

حلیمه

استاد

36134409

henayat@rose.shirazu.ac.ir

غفاری نسب

اسفندیار

دانشیار

36134410

eghafari@rose.shirazu.ac.ir

گلی

علی

دانشیار

36134407

goli@shirazu.ac.ir

موحد

مجید

استاد

36134408

mmovahed@rose.shirazu.ac.ir

میرفردی اصغر دانشیار 36134382 amirfardi@shirazuac.ir
خسروی رقیه استادیار   r.khosravi@shirazu.ac.ir
شهابی محمود دانشیار   m.shahabi@shirazu.ac.ir
 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز