مدیریت تربیت بدنی


 

دانشجویان پسر

کسب مقام اول مسابقات دو ومیدانی پسر  منطقه 7 کشور  توسط تیم دانشگاه شیراز

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز