مدیریت تربیت بدنی


 

دانشکده هنر معماری

نام مکان :زمین چمن دانشکده هنر

نام مکان :سالن بدنسازی دانشکده هنر و معماری

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز