مدیریت تربیت بدنی


 

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع استخدام

پست سازمانی

سابقه

وضعیت ساختاری

سطح و رده دانشگاه

تلفن

1

جمشید شیری

فوق لیسانس

تربیت بدنی

رسمی

کارشناس

14

-

1

36135251

2

محمد خرمی

لیسانس

روانشناسی

رسمی

کارشناس

26

-

1

36135250

3

نرگس خاتون رستمی

لیسانس

تربیت بدنی

رسمی

کارشناس

26

-

1

36135253

4

وحید زارع نژاد

فوق لیسانس

تربیت بدنی

رسمی

کارشناس

14

-

1

36135251

5

موسی امیر احمدی

فوق لیسانس

تربیت بدنی

رسمی

کارشناس

14

-

1

36135250

6

سیروس گودرزی

لیسانس

تربیت بدنی

قرار دادی

کارشناس

14

-

1

36135251

7

حسین میرشکاری

لیسانس

تربیت بدنی

قراردادی

کارشناس

14

-

1

36135245

8

جعفر صالحی

لیسانس

تربیت بدنی

قرار دادی

کارشناس

14

-

1

36135275

9

آزاده مودت

فوق لیسانس

تربیت بدنی

قراردادی

کارشناس

14

-

1

36135252

10

محمد جواد زارع سعدابادی

لیسانس

تربیت بدنی

حجمی

کارشناس

8

-

1

36135267

11

فرشید حقیقت جو

لیسانس

تربیت بدنی

قراردادی

کارشناس

13

-

1

36135275

12

زهره ابو الحسینی

فوق لیسانس

تربیت بدنی

رسمی

کارشناس

17

-

1

36135249

13

طاهره رستگاریان زاده

دیپلم

 تجربی

پیمانی

 کارمند

26

-

1

36135250

14

نا صر بیگی

دیپلم

علوم انسانی

قراردادی

کارمند

24

-

1

36135243

15

حسین قلی افضلیان

ابتدایی

-

شرکتی

کارمند

27

-

1

36135519

16

جعفر حیدری

ابتدایی

-

شرکتی

خدمات

18

-

1

36135243

17

سیا بخش نوروزی

ابتدایی

-

شر کتی

خدمات

24

-

1

36135250

18

حسین رفعت ماه

ابتدایی

-

شرکتی

خدمات

18

-

1

36133318

19

فاطمه غضنفری

راهنمایی

-

شرکتی

خدمات

14

-

1

36133318

20

گل عنبر زارعی

ابتدایی

-

شرکتی

خدمات

14

-

1

36135514

21

مرضیه کاظمی

ابتدایی

-

شرکتی

خدمات

12

-

1

36135514

22

زهرا برزگر

ابتدایی

-

شرکتی

خدمات

10

-

1

36135514

23

سحر عسکری منش

لیسانس

-

قراردادی

کارشناس

7

-

1

36135514-5436

24

علی اصغر معصومی

لیسانس

-

قراردادی

کارشناس

7

-

1

36135514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز