بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

Department of Special Education

ریاست

بخش کودکان استثنائی

                     دکتر سوسن جباری

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز