بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

Department of Special Education

تماس

رئیس بخش کودکان استثنائی

دکتردیبــا سـیـف

36134675

کارشناسی آموزش

شهـرام عـزیـزی

36134694

منشی بخش

زهــــــــرا زارع

36134674

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز