بخش مرتع و آب خيزداری - داراب

Department of Range and Watershed Management - Darab

هیات علمی

رزومه اعضای هیأت علمی بخش تکنولوژی مرتع و آبخیزداری - داراب

 

نام

:

عليرضا

نام خانوادگي

:

محمودي

     
     

مدرک تحصيلي

:

فوق ليسانس

     

مرتبه علمي

:

مربي

 

بخش

:

تكنولوژي مرتع وابخيزداري

 

دانشکده

:

كـشاورزي و منابع طبيعي داراب

 

آدرس

:

   دانشگاه شیراز- دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی داراب

 

تلفن

:

   
 

:

   

پست الکترونيک

:

Mahmoodi_150@yahoo.com)

 
 

 

سوابق دانشگاهی

کارشناسی ارشد مرتع داری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارشناسی مرتع و آبخیزداری

دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

مقالات چاپ شده در مجلات علمي

 
   

۱-نجفي قيري م، محمودي ع، عسكري ش (1394) تاٌثير سه گونه گياهي شورروي بر برخي ويژگي‌هاي خاک و شکل‌هاي مختلف پتاسيم در خاک‌هاي تحت تاٌثير نمک علوم آب و خاک 72:1-9

     
   

۲-محمودي ع، بيژن زاده ا، شکاري م (1393) روش هاي شکستن خواب بذر بر جوانه زني گياهان جنگلي Acacia victoria و Prospopis juliflora مهندسي اکوسيستم هاي بيابان 4:45-52

     
   

۳-محمودي ع، زارعي ع، بيژن زاده ا (1391) بررسي روند چند پارامتر اقليمي در ايستگاه اصفهان طي سالهاي 1951 تا 2005 نيوار 76:29-36

     
   

۴-محمودي ع، بيژن زاده ا، زارعي ع (1391) بررسي تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه دو گونه يونجه يکساله مهندسي اکوسيستم هاي بيابان 1:11-20

     
   

۵-محمودي ع (1387) واکنش جوانه زني يونجه حلزوني به دما مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي 1:54-63

     
   

۶-محمودي ع، باراني ح (1387) بزرسي اثز تنش خشكي بز روي يونجه يكساله مرتع 2:113-124

     
   

7-مكرم , Mahmoodi A, زارعي7- (2015) USING GEOSTATISTIC ANALYSIS FOR PREDICTION OF SAR IN SOUTH OF IRAN Jr. of Industrial Pollution Control 31:143-148

     
   

8-Zareiee A, Masoudi M, Mahmoodi A (2014) ANALYZING SPATIAL PATTERN OF DROUGHT CHANGES IN IRAN, USING STANDARDIZED PERCIPETATION INDEX (SPI) Ecology, Environment and Conservation 20:427-432

     
   

9-زارعي , مسعودي , Mahmoodi A (2014) Analyzing spatial pattern of drought changese in Iran Ecology, Environment and Conservation 20:19-24

     
   

10-Mahmoodi A, Soheili E, فرخ نزاد F (2013) Ecological characteristics of the Tecomella undulata tree Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2:41-47

     
   

11-Mahmoodi A (2011) Ziziphus spina Christi understanding of ecology perspective for Journal of Biodiversity and Ecological Sciences :-

 

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها

 
   

۱-محمودي ع "لزوم بازنگري درمورد بهره برداري گياهان دارويي مراتع به عنوان بستري براي اشتغال زايي " اولين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست (1393)

     
   

۲-مكرم م، محمودي ع "استفاده از شاخص نرمال و شاخص استاندارد بارش به منظور پيش بيني خشکسالي " اولين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست (1393)

     
   

۳-محمودي ع "شناخت گياه دارويي کنار از ديدگاه اکولوژي براي مديريت آبخيز مناطق جنوبي ايران ( مطالعه موردي داراب) " اولين همايش گياهان دارويي و طب سنتي و کشاورزي ارگانيک (1393)

     
   

۴-محمودي ع، باراني ح، زارعي ع "بررسي اثر تنش خشکي و کاهش رطوبت بر رشد رويشي و عملکرد يونج يکساله " دومين همايش ملي بيابان (1393)

     
   

۵-محمودي ع، نجفي قيري م، سهيلي ا "بررسي خصوصيات اکولوژيکي و مورفولوژيکي درخت انار شيطان (Tecomella undulata) " دومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران (1393)

     
   

۶-نجفي قيري م، محمودي ع "استفاده از گونه هاي گياهي شورروي جهت تغيير ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاکهاي شور " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1392)

     
   

۷-زارعي ع، محمودي ع "بررسي وضعيت خشکسالي و روند آن در ايران " اوليه همايش ملي بيابان (1391)

     
   

۸-محمودي ع "تاثير آتريپلکس بر خاک " آبخيزداري (1390)

     
   

۹-محمودي ع "کاربرد Rs بر کشاورزي دقيق " همايش ملي بوم شناختي (1386)

     
   

۱۰-محمودي ع "روند تغيير اقليم اصفهان " همايش ملي بوم شناختي (1386)

     
   

11-Mahmoodi A ";ziziphus " internatial congress (1391)

     
   

12-Behpouri A, Khalili H, Bijanzadeh E, Taghizadeh M, Mahmoodi A "Evaluation of osmopriming treatments on germination charachteristics of Henna (Lowsonia inermis " National congress on medicinal plants (1391)

 
 

عناوین تدریس شده

 

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifهوا واقليم شناسي

كارداني

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifمرتعداري

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاكولوژي مرتع ـ۲

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاصلاح وتوسعه مراتع

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifقوانين ومديريت منابع طبيعي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاناليزوارزيابي مراتع

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifهواواقليم شناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifسياست وقوانين منابع طبيعي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifدرخت شناسي عمومي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifمرتعداري

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifشناخت منابع طبيعي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifشناسايي گياهان مرتعي ۱

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifكشت وتكثيرگياهان مرتعي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifشناسايي گياهان مرتعي۲

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifكارتوگرافي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاكولوژي مرتع

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرابطه دام ومرتع

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاصلاح وتوسعه مراتع

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاندازه گيري وارزيابي مراتع

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifبهره برداري از محصولات فرعي مراتع

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifزمين شناسي

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام

:

مرضيه

نام خانوادگي

:

مكرم

 

:

 
     

مدرک تحصيلي

:

Ph.D

سال استخدام

:

1393

مرتبه علمي

:

استـاديار

 

بخش

:

تكنولوژي مرتع وابخيزداري

 

دانشکده

:

كـشاورزي و منابع طبيعي داراب

 

آدرس

:

   

تلفن

:

   

تلفن همراه

     
 

 

 

سوابق دانشگاهی

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی مرتع و آبخیزداری

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (16)

 
   

۱-مكرم م، نگهبان س (1393) طبقه بندي لندفرم ها با استفاده از شاخص موقعيت توپوگرافي(TPI) (مطالعه موردي: منطقه جنوبي شهرستان داراب) اطلاعات جغرافيايي، سپهر 23:57-65

     
   

2-مكرم , Seif A, Sathy D (2015) Landform classification via fuzzy classification of morphometric parameters computed from digital elevation models: case studyon Zagros Mountains Arab J Geosci 8:4922-4937

     
   

3-مكرم , Hamzeh S (2015) A Comparison of Fuzzy Membership Kriging and Indicator Kriging for Predicting Land Suitability Indian Journal Of Natural Sciences 5:3387-3400

     
   

4-مكرم (2015) Using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for Determination of Vegetation (Case Study: East of Fars Province, Iran) Indian Journal Of Natural Sciences 5:3383-3386

     
   

5-مكرم (2015) Using Geostatistical Analysis for Prediction of Soil Texture (Case Study: Indian Journal Of Natural Sciences 5:3100-3110

     
   

6-مكرم , Sathya D (2015) LANDFORM CLASSIFICATION OF ZAGROS MOUNTAINS USING MULTISCALE ANALYSIS OF DIGITAL ELEVATION MODELS Malysian Journal of Remote Sensing and GIS 4:30-47

     
   

7-مكرم , Hamzeh S, Aminzadeh F, Zareie R (2015) Using mechine learning for land stuitability classification West African Journal of Applied Ecology 23:63-73

     
   

8-مكرم , حجتي , روشن , Negahban S (2015) Modeling the behavior of Vegetation Indices in the salt dome of Korsia in North-East of Darab, Fars, Iran Modeling Earth Systems and Environment 1:27-36

     
   

9-مكرم , Mahmoodi A, زارعي (2015) USING GEOSTATISTIC ANALYSIS FOR PREDICTION OF SAR IN SOUTH OF IRAN Jr. of Industrial Pollution Control 31:143-148

     
   

10-مكرم , Seif A (2014) The Impact of Neighborhood on the Landform Classification Map. Indian Journal Of Natural Sciences 4:1456-1464

     
   

11-Seif A, مكرم , Sathya D (2014) Using Self-Organizing Maps for Alluvial Fan Classification International Journal of Scientific Research in Knowledge 4:189-198

     
   

12-Hamzeh S, مكرم , Alavi panah S (2014) Combination of Fuzzy and AHP methods to assess land suitability for barley: Case Study of semi arid lands in the southwest of Ira Desert 19:173-181

     
   

13-Bijanzadeh E, مكرم , Naderi R (2014) Applying Spatial Geostatistical Analysis Models for Evaluating Variability of Soil Properties in Eastern Shiraz, Iran Iran Agricultural Research 33:35-46

     
   

14-Seif A, مكرم (2013) Using Wood Method for Landform Classification – a Case study on Zardkooh Mountain, Iran. Journal Of Natural Sciences 4:1415-1420

     
   

15-Seif A, مكرم (2013) Quantitative Relationships between Characteristics of Drainage Basin and Alluvial Fan Journal of Environment geoscience 2:90-93

     
   

16-Bijanzadeh E, مكرم (2013) The use of fuzzy- AHP methods to assess fertility classes for wheat and its relationship with soil salinity: east of Shiraz, Iran : A case study Australian journal of crop science 7:1699-1706

 
 

 

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها

 
   

۱-نيك سيرت س، مكرم م "برآورد ميزان پوشش گياهي به کمک شاخص NDVI و DVI در شمال شرق داراب " اولين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست (1393)

     
   

۲-نوذري س، مكرم م "ارزيابي شاخص هاي پوشش گياهي NDVI و IPVI در شمال شهرستان داراب " اولين کنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران (1393)

     
   

۳-سليمان پور ل، مكرم م "برآورد ميزان پوشش گياهي به کمک شاخص NDVI و SAVI در شمال شرقي داراب " اولين کنگره سراسري فناوري هاي نوين ايران (1393)

     
   

۴-مكرم م، محمودي ع "استفاده از شاخص نرمال و شاخص استاندارد بارش به منظور پيش بيني خشکسالي " اولين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست (1393)

 
 

 

 

 

عناوین تدریس شده

 

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاصول سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifمساحي ونقشه برداري

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاصول سنجش از دور

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifآماركاربردي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifژئومورفولوژي ۱

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifهيدرولوژي كاربردي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifحفاظت آب و خاك

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifژئومورفولوژي ۲

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifكارتوگرافي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifكاربردGIS درمرتع وآبخيز

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifزمين شناسي

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاصول سنجش از دور و سيستم اطلاعات جعرافيايي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام

:

مهدي

نام خانوادگي

:

نجفي قيري

     
     

مدرک تحصيلي

:

Ph.D

سال استخدام

:

1389

مرتبه علمي

:

دانشیار

 

بخش

:

تكنولوژي مرتع وابخيزداري

 

دانشکده

:

كـشاورزي و منابع طبيعي داراب

 

آدرس

:

   

تلفن

:

   

تلفن همراه

:

   

پست الکترونيک

:

mnajafighiri@yahoo.com

 
 

 

 

سوابق تحصيلي دانشگاهي

 
   

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifدکتري
رشته علوم خاک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1384 تا 1389 بررسي خصوصيات مورفولوژيكي و كاني‌شناسي و وضعيت پتاسيم در خاك‌هاي استان فارس

     
   

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifکارشناسي ارشد
رشته علوم خاک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1381 تا 1384 بررسي خصوصيات فيزيكو- شيميايي، مورفولوژيكي و كاني‌شناسي خاك‌هاي منطقه

     
   

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifکارشناسي
رشته علوم خاک
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1377 تا 1381

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (26)

 
   

۱-نجفي قيري م (1395) تاٌثير کاربرد بيوچارهاي مختلف بر برخي ويژگي‌هاي خاک و قابليت جذب بعضي از عناصر غذايي در يک خاک آهکي پژوهش هاي خاک :-

     
   

۲-صدري ن، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م (1394) ارتباط شکل هاي مختلف پتاسيم با کاني هاي رسي و تکامل خاک در خاک هاي استان فارس آب و خاک :-

     
   

۳-نجفي قيري م، محمودي ع، عسكري ش (1394) تاٌثير سه گونه گياهي شورروي بر برخي ويژگي‌هاي خاک و شکل‌هاي مختلف پتاسيم در خاک‌هاي تحت تاٌثير نمک علوم آب و خاک 72:1-9

     
   

۴-اوليايي ح، نجفي قيري م (1393) مطالعه اثر پستي و بلندي و کاربري اراضي بر پذيرفتاري مغناطيسي خاک، مطالع موردي: دشت مادوان، استان کهگيلويه علوم آب و خاک 70:159-169

     
   

۵-هاشمي س، باقرنژاد م، اوليايي ح، نجفي قيري م (1393) مطالعه اثر رژيم رطوبتي خاک بر ميکرومورفولوژي پديده هاي گچي در خاکهاي استان فارس پژوهش هاي حفاظت آب و خاک 21:59-83

     
   

۶-نجفي قيري م، اوليايي ح (1393) تأثير افزودن ورمي کمپوست و زئوليت بر تغييرشکلهاي مختلف پتاسيم در خاكهاي آهکي علوم آب و خاک 69:61-72

     
   

۷-اوليايي ح، حيدرماه ص، ادهمي ا، نجفي قيري م (1392) سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در ارتباط با کاني شناسي رس برخي از خاكهاي آهکي مجله علوم آب و خاک 68:99-109

     
   

۸-اوليايي ح، نجفي قيري م (1392) بررسي اثرات کشت طولاني مدت برنج بر برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي و کاني شناسي رس علوم آب و خاک 65:39-49

     
   

۹-اوليايي ح، اجرايي ع، نجفي قيري م، رجايي م (1389) مطالعه پذيرفتاري مغناطيسي در برخي خاک هاي اکوييک و غيراکوييک استان فارس مجله تحقيقات آب و خاک ايران 41:147-159

     
   

10-Najafi Ghiri M, Rahimi T (2016) Zinc Uptake by Spinach (Spinacia oleracea L.) as Affected by Zn Application Rate, Zeolite and Vermicompost Compost Science and Utilization :-

     
   

11-Najafi Ghiri M (2014) Effects of zeolite and vermicompost applications on potassium release from calcareous soils Soil and Water Research 9:31-37

     
   

12-Najafi Ghiri M, Abtahi S (2013) Potassium fixation in soil size fractions of arid soils Soil and Water Research 8:49-55

     
   

13-هاشمي , Baghernejad M, Najafi Ghiri M (2013) Clay mineralogy in Gypsiferous Soils at Different Soil Moisture Regimes of Fars Province, Southern Iran Journal of Agricultural Science and Technology 15:1053-1068

     
   

14-Najafi Ghiri M, Jaberi H (2013) Soil minerals effect on potassium release from soil fractions by different extractants Arid Land Research and Management 27:111-127

     
   

15-Najafi Ghiri M, Ghasemi R, فرخ نژاد (2013) Factors affecting micronutrients availability in calcareous soils of southern Iran Arid Land Research and Management 27:203-215

     
   

16-Ghasemi R, Najafi Ghiri M, فرخ نژاد (2012) Investigation of zinc release patterns in different soil orders using mathematical models African Journal of Agricultural Research 7:6573-6578

     
   

17-Ghazavi R, Vali A, Najafi Ghiri M (2012) Differences in Soil Properties and Vegetation Cover in an Arid Environment Revegetated with Atriplex lentiformis: A Case Study Arid Land Research and Management 26:355-364

     
   

18-Ghasemi R, Ronaghi A, Najafi Ghiri M (2012) Time-dependent copper extraction in different soil orders as influenced by soil to extractant Ratio International Research Journal of Applied and Basic Sciences 3:1683-1690

     
   

19-Najafi Ghiri M, Abtahi S, Jaberian F, Hashemi S (2012) Potassium release from sand, silt and clay fractions in calcareous soils of southern Iran Archives of Agronomy and Soil Science 58:1439-1454

     
   

20-Najafi Ghiri M, رضايي , Sameni A (2012) Zinc sorption-desorption by sand, silt and clay fractions in calcareous soils of Iran Archives of Agronomy and Soil Science 58:945-957

     
   

21-Najafi Ghiri M, Abtahi S (2012) Factors affecting potassium fixation in calcareous soils of southern Iran Archives of Agronomy and Soil Science 58:335-352

     
   

22-Najafi Ghiri M, Abtahi S, Jaberian F (2011) Factors affecting potassium release in calcareous soils of southern Iran Australian Journal of Soil Research (Soil Research) 49:529-537

     
   

23-Najafi Ghiri M, Abtahi S, Owliaie H, هاشمي , كوهكن (2011) Factors affecting potassium pools distribution in calcareous soils of southern Iran Arid Land Research and Management 25:313-327

     
   

24-Najafi Ghiri M, Abtahi S (2011) Potassium dynamics in calcareous Vertisols of southern Iran Arid Land Research and Management 25:257-274

     
   

25-Najafi Ghiri M, Abtahi S, Karimian N, Owliaie H, خرمالي (2011) Kinetics of nonexchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil taxonomy in calcareous soils of southern Iran Archives of Agronomy and Soil Science 57:343-363

     
   

26-Najafi Ghiri M, Abtahi S, Jaberian F, Owliaie H (2010) Relationship between soil potassium forms and mineralogy in highly calcareous soils of southern Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4:434-441

 

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها

 
   

۱-غلامي ع، ابطحي س، صفرزاده شيرازي ص، نجفي قيري م "واجذبي پتاسيم غيرتبادلي در خاکهاي استان فارس و انتخاب بهترين معادله سنتيکي تحت تاثير اسيدهاي آلي. " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۲-سليمانپور ل، نوذري س، نيک سيرت س، نجفي قيري م "تغيير شکل هاي مختلف پتاسيم تحت تاثير نوع بقاياي آلي افزوده به خاک و شرايط رطوبتي " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۳-نجفي قيري م، اوليايي ح "قابليت استفاده عناصر کم مصرف فلزي تحت تاثير کاربرد مواد بهساز آلي و معدني در خاک " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۴-نجفي قيري م، عسکري ش، فرخ نژاد ا، ستوده ع "تاثير کشت گندم بر شکلهاي مختلف پتاسيم خاک 0مطالعه موردي: اراضي داراب، جنوب شرقي فارس) " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۵-اوليايي ح، نجفي قيري م، ادهمي ا "بررسي کلي عوامل تاثيرگذار بر وضعيت پتاسيم در خاک هاي جنوب ايران (استان هاي فاري و کهگيلويه و بوير احمد) " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۶-صدري ن، اوليايي ح، نجفي قيري م "اثر ورمي کمپوست و زمان بر تغيير شکل هاي پتاسيم در برخي خاک هاي آهکي استان فارس " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۷-احراري م، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "وضعيت پتاسيم و ويژگي هاي فيزيکوشيميايي خاک باغ هاي زيتون در استان فارس " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۸-غلامي ع، ابطحي س، صفرزاده شيرازي ص، نجفي قيري م "واجذبي پتاسيم غيرتبادلي در خاکهاي استان فارس و انتخاب بهترين معادله سنتيکي تحت تاثير اسيدهاي آلي " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۹-يراتي ز، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "سرعت رهاسازي پتاسيم غيرتبادلي با استفاده از محلول کلريد کلسيم در برخي خاکهاي استان کهگيلويه و بويراحمد " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۱۰-نيک سيرت س، سليمانپور ل، نوذري س، نجفي قيري م "تاثير بقاياي آلي بر قابليت استفاده پتاسيم در دو خاک رسي تحت شرايط رطوبتي متفاوت " چهاردهمين کنگره علوم خاک ايران (1394)

     
   

۱۱-اوليايي ح، صادقي بانياني ش، ادهمي ا، نجفي قيري م "معرفي عصاره گيرهاي مناسب براي استخراج پتاسيم قابل استفاده گندم در برخي خاك هاي استان کهگيلويه و بوير احمد " اولين همايش ملي مديريت خاک و آب در توليد گندم (1393)

     
   

۱۲-صدري ن، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "اثر ورميکمپوست و اسيدهاي آلي (سيتريک، ماليک و اگزاليک) بر تغيير شکل پتاسيم در برخي خاکهاي انتخابي استان فارس " همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (1393)

     
   

۱۳-صدري ن، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "بررسي شکلهاي مختلف پتاسيم در ارتباط با کاني رسي در برخي ازخاکهاي انتخابي استان فارس " همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (1393)

     
   

۱۴-صدري ن، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "بررسي شکل هاي مختلف پتاسيم در ارتباط با راسته هاي مختلف در برخي از خاکهاي انتخابي استان فارس " کنگره ملي خاک و محيط زيست (1393)

     
   

۱۵-نجفي قيري م، رحيمي ط "تاٌثير ورميکمپوست و زئوليت بر جذب آهن و روي بوسيله گياه اسفناج (Spinacia oleracea L.) در يک خاک آهکي " همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (1393)

     
   

۱۶-محمودي ع، نجفي قيري م، سهيلي ا "بررسي خصوصيات اکولوژيکي و مورفولوژيکي درخت انار شيطان (Tecomella undulata) " دومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران (1393)

     
   

۱۷-نجفي قيري م، اوليايي ح، هاشمي س "تاٌثير بيوچار بر قابليت استفاده عناصر در يک خاک آهکي جنوب فارس، ايران " چالشهاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي (1393)

     
   

۱۸-نجفي قيري م، محمودي ع "استفاده از گونه هاي گياهي شورروي جهت تغيير ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاکهاي شور " سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران (1392)

     
   

۱۹-نادري خراجي ر، بيژن زاده ا، نجفي قيري م، كاظميني س "تاثير کودهاي آلي و نيتروژن بر رشد و محتواي عناصر دو رقم گلرنگ (Cartamus tinctorius L.) " همايش ملي خاک، کشاورزي پايدار (1391)

     
   

۲۰-نجفي قيري م، صفي زاده م، نادري خراجي ر، بيژن زاده ا، رحيمي ط "تغيير قابليت استفاده روي در خاك هاي گچي تحت تاثير کاربرد دو نوع مواد آلي " همايش ملي خاک و کشاورزي پايدار (1391)

     
   

۲۱-هاشمي س، باقرنژاد م، اوليايي ح، نجفي قيري م "مقايسه رشد بلورهاي گچ در افقهاي جيپسيک و پتروجيپسيک تحت شرايط آب و هوايي متفاوت " دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1390)

     
   

۲۲-رضايي م، ابطحي س، رضائي م، نجفي قيري م، جابري پوده ح "تثبيت پتاسيم و مقدار پتاسيم قابل استفاده در برخي از خاک¬هاي آهکي استان فارس " دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1390)

     
   

۲۳-حيدرماه ص، اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "سينتيک رهاسازي پتاسيم غيرتبادلي در برخي خاکهاي آهکي استان کهگيلويه و بويراحمد " دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1390)

     
   

۲۴-هاشمي س، باقرنژاد م، نجفي قيري م "بررسي منشاء و تکامل خاکهاي گچي استان فارس تحت رژيمهاي رطوبتي متفاوت " دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1390)

     
   

۲۵-رضائي م، ثامني ع، باقرنژاد م، نجفي قيري م "سينتيک واجذب روي به وسيله ي اجزاء شن، سيلت و رس در خا كهاي آهکي جنوب ايران " دوازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1390)

     
   

۲۶-رضائي م، ثامني ع، نجفي قيري م "جذب سطحي روي توسط اجزاء شن، سيلت و رس در خاک‌هاي آهکي جنوب ايران " دوازدهمين کنگره علوم خاك ايران (1390)

     
   

۲۷-اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "مطالعه تاثير آب‌گرفتگي بر پذيرفتاري مغناطيسي برخي خاک‌هاي جنوب ايران " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)

     
   

۲۸-اوليايي ح، ادهمي ا، نجفي قيري م "بررسي اثر حرارت‌دهي متوالي بر پذيرفتاري مغناطيسي خاک‌هاي با رژيم رطوبتي اکوئيک و غيراکوئيک " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)

     
   

۲۹-جابريان ف، ابطحي س، نجفي قيري م، اوليايي ح "ارتباط بين شکل‌هاي پتاسيم خاک و مينرالوژي در خاک‌هاي آهکي استان کهگيلويه و بويراحمد " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)

     
   

۳۰-نجفي قيري م، ابطحي س، جابريان ف، اوليايي ح "سينتيک آزادسازي پتاسيم غيرتبادلي در خاک‌هاي آهکي جنوب غرب ايران " يازدهمين کنگره علوم خاک ايران (1388)

     
   

۳۱-نجفي قيري م، ابطحي س "تفاوت در شکل‌هاي مختلف پتاسيم بين خاک‌هاي مختلف استان کهگيلويه و بويراحمد " دهمين کنگره علوم خاک ايران (1386)

     
   

۳۲-نجفي قيري م، ابطحي س "بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي، مورفولوژيکي و کاني‌شناسي خاک‌هاي منطقه مبارک‌آباد قيروکارزين " نهمين کنگره علوم خاک ايران (1384)

     
   

33-Taghizadeh M, Najafi Ghiri M, Omidi S "Effect of tillage system and nitrogen on micronutrient uptake by wheat and weeds grown in a calcareous soil " 19th Australasian Weeds Conference (2014)

     
   

34-Najafi Ghiri M, Abtahi S, هاشمي "Palygorskite distribution along a soil climosequence derived from calcareous parent materials in southern Iran " International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

 
 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین تدریس شده

 

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكشناسي خصوصي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifطبقه بندي وتعيين استعداداراضي

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكشناسي عمومي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifحاصلخيزي خاك وكودها

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifحاصلخيزي خاك وكودهاي اكولوژيك

كارداني

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكشناسي عمومي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifحفاظت اب وخاك

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifارزيابي خاكهاواراضي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifزمين شناسي

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifبرنامه نويسي كامپيوتر

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكهاي مناطق خشك ونيمه خشك

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifارزيابي خاك هاواراضي

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكشناسي عمومي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifكاربردكامپيوتردرمنابع طبيعي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكهاي مناطق خشك ونيمه خشك

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifارزيابي قابليت اراضي

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاشنايي باكامپيوتر

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifآشنايي با كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifخاكشناسي خصوصي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifطبقه بندي و تعيين استعداد اراضي

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

*      حاصلخيزي خاك و كودهاي اكولوژيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

نام

:

محمدجواد

نام خانوادگي

:

غلامي

     
     

مدرک تحصيلي

:

فوق ليسانس

سال استخدام

:

1377

مرتبه علمي

:

مربي

 

بخش

:

تكنولوژي مرتع وابخيزداري

 

دانشکده

:

كـشاورزي و منابع طبيعي داراب

 

آدرس

:

   

تلفن

:

   

تلفن همراه

:

   

پست الکترونيک

     
 

 

 

عناوین تدریس شده

 

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifامارواحتمالات

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضي عمومي ـ۲

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifآمارواحتمالات

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifآماركاربردي

كارداني

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضي عمومي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifامار آبياري

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضيات ۱ ( آبياري )

كارشناسي ناپيوسته

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضي عمومي ۲

كـارشناسي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضيات ۱

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضيات۲

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifآمارواحتمالات

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifآمارواحتمالات دركشاورزي

Description: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifرياضي عمومي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 حمید رضا بوستانی

 

متولد شیراز: 30/06/63

دکتری علوم خاک-گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

متاهل

 

 

سوابق تحصيلي-آموزشي و مقام های کسب شده:

دوره کارشناسي: دانشگاه شیراز (سراسری، روزانه)- 1381-1385 - معدل دوره: 83/17 و کسب رتبه اول بین دانشجویان ورودی 81 و عضو دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

دوره کارشناسي ارشد: دانشگاه شیراز (سراسری، روزانه)- 1385-1388- معدل دوره: 20/18 و کسب رتبه سوم بین دانشجویان ورودی 85 و عضو دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

دوره دکتری: دانشگاه شهید چمران اهواز (سراسری، روزانه)- 1390-1394- معدل دوره: 76/18 و کسب رتبه اول بین دانشجویان ورودی دکتری 90

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:

اثر کاربرد لجن فاضلاب و بافت خاک بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و اسفناج و زیست فراهمی برخی عناصر سنگین

عنوان پایان نامه دوره دکتری:

اثر باکتری PGPR، قارچ میکوریز آرباسکولار و ماده آلی بر شکل­های شیمیایی و سینتیک آزادسازی روی در سطوح مختلف شوری  بر خاک آهکی تحت کشت ذرت

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی- پژوهشی با نمایه ISI و ISC:

 

حميدرضا بوستاني*مصطفي چرم*عبدالامير معزي*نجفعلي كريميان*نعيمه عنايتي ضمير

investigation of zinc release kinetics in an agricultural calcareous soil as influenced by applied organic materials and salinity using mathematical models

 

accepted

۲۰۱۶

Jordan journal of agricultural sciences

حميدرضا بوستاني*مصطفي چرم*عبدالامير معزي*نعيمه عنايتي ضمير

Mechanisms of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and mycorrhizae fungi to enhancement of plant growth under salinity stress: A review

۳

۹۸

۱۰۷

۲۰۱۴

scientific journal of biological sciences

حميدرضا بوستاني*مصطفي چرم*عبدالامير معزي*نعيمه عنايتي ضمير*مهدي زارعي*نجفعلي کريميان

اثر کاربرد باکتريهاي محرک رشد گياه و قارچ ميکوريز آرباسکولار بر توزيع شکلهاي شيميايي روي در يک خاک آهکي با سطوح مختلف شوري

 

accepted

۱۳۹۴

مديريت خاک و توليد پايدار گرگان

حميدرضا بوستاني*مصطفي چرم*عبدالامير معزي*نعيمه عنايتي ضمير*مهدي زارعي*نجفعلي کريميان

بررسي اثرات کاربرد کودهاي زيستي بر جذب روي و برخي از صفات رشد رويشي ذرت در يک خاک غير استريل آهکي با درجات مختلف شوري

 

accepted

۱۳۹۴

مجله اکوفيزيولوژي گياهي

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي

شکل هاي شيميايي و زيست فراهمي روي در دو خاک آهکي و رابطه اين شکل ها با غلظت روي در گياه ذرت تحت تاثير کاربرد لجن غاضلاب

۲

۱۶

۲۵

۱۳۹۳

پژوهش هاي خاک تهران

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي

مقايسه اثر کاربرد لجن فاضلاب و کود شيميايي بر زيست فراهمي عناصرغذايي در سه بافت يك خاک آهکي پس از برداشت اسفناج

۱۱

۳۳

۴۱

۱۳۹۱

علوم و فنون کشت هاي گلخانه اي اصفهان

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي

بررسي غلظت برخي عناصر غذايي و عملکرد گياه ذرت با کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب و کود شيميايي در سه بافت يک خاک آهکي

۲۶

۱۰۹۲

۱۱۰۰

۱۳۹۱

آب و خاک مشهد

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي

زيست فراهمي عناصر غذايي در سه بافت يک خاک آهکي تحت تاثير کاربرد لجن فاضلاب و کود شيميايي پس از برداشت ذرت

۲۶

۲۷۲

۲۸۱

۱۳۹۱

آب و خاک مشهد

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي

مقايسه اثر کاربرد لجن فاضلاب و کود شيميايي بر عملکرد و غلظت برخي عناصر غذايي در گياه اسفناج در سه بافت يک خاک آهکي

۶

۶۵

۷۳

۱۳۹۰

علوم و فنون کشت هاي گلخانه اي اصفهان

 

 

 

 

مقالات کنفرانسی و همايشی:

 

نويسندگان

عنوان

نوع كنفرانس

تاريخ کنفرانس

حميدرضا بوستاني*مصطفي چرم*عبدالامير معزي*نعيمه عنايتي ضمير

تاثير کاربرد مواد آلي بر برخي پارامترهاي رشد رويشي ذرت در سطوح مختلف شوري خاک

ملي

۱۳۹۴

حميدرضا بوستاني*مصطفي چرم*عبدالامير معزي*نعييمه عنايتي ضمير

اثر کاربرد دو نوع ماده آلي و برهمکنش آن ها بر غلظت و جذب عنصر روي در گياه ذرت در سطوح مختلف شوري خاک

ملي

۱۳۹۳

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي*صديقه صفرزاده شيرازي

مقايسه زيست فراهمي کادميم و روي در دو خاک آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب به وسيله روش شاخص توزيع مجدد (RI)

ملي

۱۳۸۸

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي*صديقه صفرزاده شيرازي

مقايسه کاربرد کود شيميايي و لجن فاضلاب در سه بافت خاک بر زيست فراهمي نيتروژن، فسفر و پتاسيم در کشت ذرت

ملي

۱۳۸۸

حميدرضا بوستاني*عبدالمجيد رونقي

اثر کاربرد لجن فاضلاب بر توزيع شکل هاي شيميايي کادميم در دو خاک آهکي

منطقه اي

۱۳۸۷

 

 

 

درس­هایی که تا کنون تدریس شده اند:

خاکشناسی خصوصی

خاکشناسی عمومی

شیمی عمومی

شیمی آلی

کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی

حاصلخیزی خاک و کودها

حفاظت خاک و آب

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز