بخش مرتع و آب خيزداری - داراب

Department of Range and Watershed Management - Darab

هیات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی وضعیت  
1 عباس صدق آمیز استادیار فعال  
2 فرید فروغی استادیار فعال  
3 علیرضا محمودی مربی فعال  
4 مرضیه مکرم استادیار فعال  

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز