مرکز تحقیقات تابش

Research Center

خدمات

فعاليت هاي مرکز  تحقيقات تابش

 

مرکز تحقيقات تابش در سه زمينه فعاليت هاي پژوهشي ، خدماتي – مشاوره اي و آموزشي فعاليت مستمر دارد که اهم آنها عبارتند از :

 

الف فعاليت هاي پژوهشي

مرکز تحقيقات تابش بعنوان يک مرکز پژوهشي طرحهاي پژوهشي کاربردي مختلفي را در زمينه هاي پايش هاي محيطي و دزيمتري انجام داده است که اهم اين طرح ها در دهه گذشته در جدول زير نشان داده شده است .

2- اهم طرح های پژوهشی انجام شده در مرکز تحقيقات تابش

 

رديف

عنوان طرح

تاريخ

همکاران طرح

وضعيت طرح

1

پروژه " بررسي پروفايل غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز به روش فعال سازي نوتروني "

80-77

بخش مهندسي هسته اي

خاتمه يافته

2

" بررسي مشکلات ايمني کارگاهها و کارخانه هاي صنعتي و مراکز درماني وابسته از نظر حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز "

80-79

بخش مهندسي هسته اي

خاتمه يافته

3

" بررسي ميزان آلودگي هواي کارگاهها – کارخانه هاي صنعتي استان فارس از نظر ميزان ذرات عناصر سنگين "

80-79

بخش مهندسي هسته اي

خاتمه يافته

4

" بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در مصالح ساختماني مورد استفاده در ايران"

80-78

-------

خاتمه يافته

5

" بررسي مقدار مواد پرتوزا در آب آشاميدني شهر شيراز "

82-81

شرکت آبفاي استان فارس ، سازمان حفاظت محيط زيست و امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

خاتمه يافته

6

" بررسي غلظت مواد پرتوزا در استان فارس و مدلينگ دز حاصل از اين مواد در سطح خاک "

84-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

خاتمه يافته

7

" بررسي و ارزيابي حفاظت در برابر اشعه در صنايع نفت و گاز طبيعي "

85-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

خاتمه يافته

8

" اندازه گيري مواد پرتوزا در هواي شهر شيراز از طريق ايجاد يک ايستگاه پايش هوا در مرکز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز  "

84-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

خاتمه يافته

9

" بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در آب چشمه هاي استان فارس "

84-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

خاتمه يافته

10

" بررسي پرتوگيري خدمه پروازهاي هوايي و مقايسه آن با مقادير استاندارد جهاني   "

85-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران

خاتمه يافته

11

" بررسي دز اندامهاي حساس ناشي از عکسبرداري هاي معمول و ديجيتال از دندان "

84-83

------

خاتمه يافته

12

" بررسي و تخمين دز جذب شده پرتوهاي ايکس در اندامهاي حساس زنان ضمن انجام اسکن هاي معمول و ديجيتال"

84-83

------

خاتمه يافته

 

 

 

 

 

 

2- مقالات ارائه شده توسط مرکز تحقيقات تابش

 

 

 

 

رديف

عنوان مقاله هاي ارائه شده

محل برگزاري

نام کنفرانس ، سمينار

تاريخ برگزاري

ارائه دهندگان

1

بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در مصالح ساختماني مورد استفاده در ايران و تعيين دز سالانه ناشي از وجود مواد پرتوزا در مصالح ساختماني فوق

دانشگاه امير کبير

اولين کنفرانس کاربردهاي فيزيک و علوم هسته اي در پزشکي و صنعت

دي ماه 78

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد

2

The success of implementation of radiation protection laws (RPL) in fars province industries and centers with radiation applications

ژنو-سوئيس

کنفرانس بين المللي حفاظت در برابر اشعه در محيط کار

آگوست 2002

دكتر حداد  ، مهندس مهدي‌زاده

3

بررسي ميزان آلودگي هواي کارگاهها – کارخانه هاي صنعتي استان فارس از نظر ميزان ذرات عناصر سنگين

شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي ايران ،

ارديبهشت 1383

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد

4

تعيين پروفايل غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز به روشهاي فعال سازي نوتروني و جذب اتمي

سازمان محيط زيست تهران

اولين سمينار دستاوردهاي تحقيقاتي محيط زيست در برنامه هاي توسعه در تهران

آبان ماه 79

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، مهندس درخشان ، دكتر سهراب پور

5

DETERMINATION OF ABSORBED DOSE OF HEAD IN  RADIOTHERAPY WITH COBALT-60 USING EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ETHODS

 

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

دكتر حداد ، خسروآبادي ،  مهندس مهدي‌زاده

6

بررسي مقدار مواد پرتوزا در منابع مختلف آب آشاميدني شهر شيراز

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

7

COMPARISON OF X-Ray DOSES to CRITICAL ORGANS FROM CONVENTIONAL RADIOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING USING TLD

 

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر شهيدي ، درخشان

8

دزيمتري اندامهاي حساس  بيماران ضمن CT اسکن اسپيرال  از ناحيه سر ، شکم و لگن با استفاده از TLD و Rando Phantom

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

9

مقايسه اندامهاي حساس ضمن عكسبرداري با روشهاي مختلف از دندان و با استفاده از TLD و Rando Phantom

بوشهر

كنفرانس هسته اي ايران

5 و 6 اسفند 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

10

Dose distribution in lungs from scattered photons of X-ray mammography imaging

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

دكتر رضا فقيهي ، مهندس مهدي‌زاده

11

Radon concentration variation in Shiraz air and its variables

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، اوجي

12

تعيين پرتو گيري پرتو کاران بخش کت لب بيمارستان شهيد دکتر فقيهي با استفاده  از سرويس دزيمتري TLD طي سه سال

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

13

بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در آب چشمه هاي استان فارس

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، مهندس راستخواه ، درخشان

14

INVESTIGATION OF AN INCIDENT DUE TO ORPHAN SOURCES IN IRAN

Paris – France

Second European IRPA Congress on Radiation Protection  

15-19 May 2006

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر كاردان ، مهندس راستخواه  ، دكتر باباخاني ، مهندس ميانچي

15

بررسي حفاظت در برابر اشعه در صنايع نفت و گاز

 

همايش نفت و گاز

دانشکده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده  ، درخشان

16

Comparison between radioactivity content of shiraz water supplies and spring waters of fars province

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

17

Cardiologists Hand Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

18

An Investigation of Naturally Occurring Radioactive Materials  (NORM) in Oil and Gas wells in Nar& Kangan and Gachsaran

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ،  درخشان ، مهندس فتح آبادي

19

Patient Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده  ، درخشان

20

Evaluation of dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده

21

Radiation Dose to the Hands of personnel Working with Tc-99m in the Routine calibration Procedure and using an Automatic Radioactive Separator (ARS) Device

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر علوي

22

Evaluation of absorbed dose to individuals living in Shiraz from Uranium content of Soil using a dose calculator

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده

23

correlation Th-232 and K-40 Radioactivity content of  Soil in the Fars province and their

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

 

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان ، مهندس حافظي

24

Evaluation of Cs-137 level in Soil of Fars province and its correlation with altitude

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، شهرزاددرخشان ، فاطمه نوروزعليزاده

25

The 1 ST Quality control Program for assessment of the Status of Radiation Protection in Rafsanjan intraoral Radiographic Facilities

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده

26

Increased Mercury Release From Dental  Amalgam Restorations After Brain Magnetic Resonance Imaging

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده

27

غلظت گاز رادن به عنوان شاخصی از اغتشاشات جوی ، پایداری و وارونگی هوا در شهر شیراز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، اوجي ، مستمند

28

مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها ناشی از Tc-99m در کلیه با سه روش MCNP  و MIRDو TLD

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر علوي ، صاحب‌نسق

29

برآورد پرتوگیری ناشی از غلظت رادن توسط افراد ساکن در شیراز توسط دو نرم افزار محاسب دز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، سينا ، يوسف‌زاده ، زه‌تابيان

30

بررسي اجراي پروتكل هاي فيزيك بهداشت در دستگاههاي CT اسكن در سطح استان فارس

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي

31

بررسي دز مؤثر ارگان هاي بدن در CT معمولي ، اسپيرال ، دوال اسپيرال با اندازه گيري CTDI و ...

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر ديوبند ، مهندس خسروي

32

بررسي قابليت كاهش غلظت رادن توسط دو كاني بنتونيت و زئوليت

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، زه‌تابيان ، سينا ، اوجي

33

بررسي اثر اپليكاتور بر ايجاد ناهمسانگردي در اطراف چشمه براكي‌تراپي سزيم – 137 سلكترون توسط شبيه سازي مونت كارلو و دزيمتري TLD

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

دكتر رضا فقيهي ، دكتر ميگوني ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر مصلح شيرازي ، سينا

34

Survival adaptive response in rats induced by some common radiographic procedures

بوداپست – مجارستان

6 th LOWRAD meeting

October 2007

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، گنجعليخان ، نيك‌فرجام ، درخشان ، نوروزعليزاده

35

A survival on radon reduction efficiency of zeolite and bentonite in a chamber with artificially elevated radon concentration

بوداپست – مجارستان

6 th LOWRAD meeting

October 2007

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، زه‌تابيان ، سينا ، اوجي ، درخشان

36

Evaluation of dose equivalent of the people accompanying patients in diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code

بوداپست – مجارستان

6 th LOWRAD meeting

October 2007

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، سينا ، زه‌تابيان

37

Evaluation of dose to the fetus in pregnant woman undergoing diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code and TL dosimetry

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، زه‌تابيان ، سينا ، درخشان  ، نيلي

38

A survey of occupational radiation protection practices at interventional radiology departments in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، قوانيني ، سليمي ، مصطفايي ، برادران ، قه‌فرخي

39

Knowledge assessment of nuclear medicine workers in Shiraz about radiation protection provisions and programs

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دكتر علوي

40

Evaluation of performance of safety standards for radiation protection in nuclear medicine at Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، دكتر علوي  ، اسديان ، واحددهكردي

41

Comparison between radioactivity content of Shiraz water supplies and spring waters of Fars province , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

42

CT Scan Radiographers knowledge on radiation protection principles and their utilization in Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

انتظارمهدي ، مهندس مهدی‌زاده

43

Radiation protection of mammography division in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، فرشادي ، سياوش‌پور ، برادران

44

Measurments of cosmic radiation dose at a flight connecting Shiraz airport

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، اوجي ، زه‌تابيان

45

Variation of Rn-222 concentration with meterological variables in Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، اوجي

46

An investigation of Norm & Tenorm concentration in oil and gas of two province of Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، فتح‌آبادي

47

Steady state and long term relation of temperature relative humidity , air flow , ventilation rate with radon transport in houses : analyze simulation and experimental measurments

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد  ، مهندس مهدی‌زاده ، ميلاد برادران ، حكيم داوود ، حميدرضا برادران

48

Indoor radon monitoring in Iran using passive and active measurment

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد ، مهندس مهدی‌زاده ، حكيم داوود ، برادران

49

Determining optimized activation of neutron emitter source (Pu-Be) by thin foil of 117In at different distances from source with MCNP-4C simulation

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دكتر رضا فقيهي

50

Estimation organ doses for computed tomography (CT) using Monte Carlo and experimental methods in Fars province of Iran

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

اوليايي ، دکتر رضا فقیهی - مهندس مهدی‌زاده ، صفي‌قلي ، دكتر ديوبند ، مهندس فضيلت‌معدلي ، مهدوي

51

Evaluation of applicator and inactivate pellet purturbing effect on dose distribution of low dose rate selectron Cs-137 brachytherpy seed

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سينا ، دکتر رضا فقیهی ، دكتر ميگوني ،  مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

52

Calculation of TG-43 dosimetry parameters of Cs-137 selectron / LDR brachytherapy source by MCNP4C code

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سينا ، دکتر رضا فقیهی ، دكتر ميگوني ، مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

53

کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری شهرستان شیراز

ايران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، مهندس فضيلت‌معدلي

54

بررسی روند اجرای استانداردهای حفاظت در برابر پرتو بخش های پزشکی هسته ای شیراز

ايران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، دكتر علوي ، درخشان ، مهندس فضيلت‌معدلي

55

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in Iran

پرتقال

Lowrad 2009

2009

دکتر رضا فقیهی ، اوجي

56

Measurement of the entrance skin dose (ESD) due to imaging the neonate in ICU units of several hospitals in Iran

برزيل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

57

Investigation of the effects of different parameters on ESD to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP4C code

برزيل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، سينا ، نوري‌زاده ، نوروزعليزاده ، زينلي ، كامياب ، آقوليان ، خردمدل ، نمازي ، حيراني ، مشك‌ريز ، ماهاني ، شريف‌زاده

58

Radiation dose to premature infants in neonatal intensive care unit in Iran

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

59

Calculation of the radiation dose to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP Monte Carlo code

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

60

Impact of applicator and dummy pellets on the TG43 parameters of selectron Cs-137 source

آمريكا

AAPM 2009

2009

سينا ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر مصلح شيرازي ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر ميگوني

61

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دكتر رضا فقيهي ، برادران ، حكيم داوود ، كرمي ، اوجي

62

كنترل كيفي دستگاههاي تصويربرداري شهرستان شيراز

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

مهندس مهديزاده ، درخشان ، فضيلت معدلي ، رنجبر ، حاجي زاده

63

بدست آوردن طول و قطر بهينه كوليماتور چشمه Am-Be در گيج صنعتي رطوبت سنج كك به روش FNGT و شبيه سازي مونت كارلو

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، حسيني

64

بررسي و بهينه سازي مشخصات ضخامت هدف يك چشمه الكتروني براكي تراپي مينياتوري به كمك روش مونت كارلو

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر حداد ، دكتر سليماني ميگوني

65

تعيين خصوصيات دزيمتري چشمه پالاديوم – 103 مدل Pd-1 بر اساس پروتكل TG-43 توسط كد MCNP4C

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

دكتر رضا فقيهي ، زه‌تابيان ، سينا ، كارگران

66

بررسي وابستگي GVF به درصد شوري آب در جريان هاي چند فازي با استفاده از چشمه Am در لوله هاي نفتي به كمك كد مونت كارلو و مقايسه آن با داده هاي تجربي

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، حسيني

67

شبيه سازي CT اسكن صنعتي و الگوريتم تصحيح خطاي Beam Hardening

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

محرابي ، عليپور ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر نعمت‌اللهي ، دكتر موافقي ، مهندس مهدي‌زاده

68

مقايسه و تعيين پرتوگيري رحم و تخمدان ها ناشي از سيستم ادراري در اسكن قلب با دو روش : اندازه گيري با TLD و روش محاسباتي MIRD

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صاحب نسق ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، دكتر علوي

69

ارزيابي پرتوگيري انگشتان دست پرتوكاران بخش پزشكي هسته اي بيمارستان نمازي شيراز ضمن آماده سازي Tc-99m

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، نظيفي فرد ، درخشان

70

بررسي روند اجراي استانداردهاي حفاظت در برابر پرتو بخشهاي پزشكي هسته‌اي شهر شيراز

شيراز

ششمين كنگره انجمن علوم پرتونگاري ايران

5 و 6 ارديبهشت 87

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر علوي اسديان ، نوري‌زاده واحد ، درخشان ، فضيلت معدلي

71

كنترل كيفي دستگاههاي تصوير برداري شهرستان شيراز

شيراز

ششمين كنگره انجمن علوم پرتونگاري ايران

5 و 6 ارديبهشت 87

رنجبر ، درخشان ، مهندس مهدي‌زاده ، حاجي‌زاده ، فضيلت معدلي

72

Tc-99m in the routine calibration procedure and using an automatic radioactive separator device

روماني

IRPA Regional Congress

24-28 September 2007

مهندس مهدي‌زاده و نظيفي

73

مقايسه پرتوگيري اندامهاي حساس در CT اسكن سر و شكم – لگن با روش TLD و اندازه گيري CTDI

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر فرشاد فقيهي ، عليايي ، درخشان ، فضيلت معدلي ، مهدوي ، دكتر ديوبند ، خسروي

 

 

 
   
   

     3- اختراع يا اكتشاف ثبت شده

 

 

رديف

عنوان

نام مخترعين يا صاحب اثر

تاريخ ثبت

محل ثبت

1

دستگاه جدا کننده خودکار راديو ايزوتوپ مايع

مهندس مهدی زاده – محمد نظيفی فرد

6/12/84

 اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی 

 

 

 

 

 

      4- مقالات علمي ثبت شده در مجلات علمی معتبر

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت

نام مجله

شماره مجله

تاریخ انتشار

1

بررسي اثر دزيمتريک ذرات باردار ثانويه ضمن توليد نوترون سريع با شتاب دهنده‌ها

دكتر هوشنگ محمدي ، مهندس سيمين مهدي‌زاده

Int.J.Appl.Rad.Isot

32

1981

2

تعيين مقدار 232Th و پرتوزايي آن در تعدادي از توري هاي روشنايي وارداتي به ايران

دكتر هوشنگ محمدي ، مهندس سيمين مهدي‌زاده

Health Physics

44

1983

3

بررسي چگونگي ارائه سرويس دزيمتري فيلم بج در ايران در طول سه سال متمادي

دكتر هوشنگ محمدي ، مهندس سيمين مهدي‌زاده ، شهرزاد درخشان

Iranian J. of Nucl.Medicin

3

1995

4

Impact of different pollutant sources on shiraz air pollution using SPM elemental analysis

دكتر كمال حداد ، مهندس سيمين مهديزاده ، دكتر سهراب پور

Enviromental International , ELSEVIER, Science direct

29

2003

5

Total absorbed dose of critical organs in mammography assessment and comparison Monte-Carlo method and TLD

دكتر رضا فقيهي ، مهندس سيمين مهدي‌زاده ، دكتر حداد

Biomedizinische Technik

50

2005

6

Analysing an accident related to orphan source including dose assessment

مهندس عبداله ميانجي ، مهندس راستخواه ، دكتر كاردان ، مهندس سيمين مهدي زاده ، دكتر باباخاني

Radiation Protection Dosimetry

----

2006

7

Neutron Flux Distribution of the Pu-Be Source and its Simulation by  the MCNP –4C  Code

دكتر فرشاد فقيهي ، مهندس سيمين مهدي‌زاده ، دكتر حداد

Int. Journal of Modern Physics-E

15

2006

8

Indoor Radon Monitoring in Northern Iran using Passive and Active Measurements

دكتر کمال حداد ،

مهندس سيمين مهدي‌زاده

Journal of Environmental Radioactivity

95

2007

9

Cardiologists Hand Dose Measurements in Interventional Radiology

مهندس سيمين مهدي‌زاده

محمد علي اورنگي

شهرزاد درخشان

Asian J.Exp.Sci

21

2007

10

Patient Dose Measurements in Interventional Radiology

مهندس سيمين مهدي‌زاده

محمد علي اورنگي

شهرزاد درخشان

Asian J.Exp.Sci

21

2007

11

Development of an economical radon-resistant construction technique that is applicable national radon reduction programs

دکتر مرتضوی  ، مهندس سیمین مهدی‌زاده

International Journal of Low Radiation

6

2008

12

Evaluation of dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology using MCNP4C

مهندس سیمین مهدی‌زاده - دکتر رضا فقیهی – شهرزاد درخشان

International Journal of Low Radiation

6

2009

13

Impact of applicator and dummy pellets on the TG43 parameters of selection Cs-137 source

دكتر رضا فقيهي ، دكتر مصلح شيرازي ، مهندس سيمين مهدي زاده ، دكتر ميگوني

Med. Phys.

36

2009

14

Investigation of pagat Gel dosimeter application in low dose rate brachytrapy by determination of TG-43 parameters of selection Cs-137 source

دكتر رضا فقيهي ، دكتر ميگوني ، دكتر مصلح شيرازي ، مهندس سيمين مهدي زاد ه

Med. Phys. Volume 36

36

2009

 
 
   
   
   

3- پايان نامه هايي که تاکنون با همکاري مرکز تحقيقات تابش انجام شده يا در دست انجام است

 

 

 

رديف

نام دانشجو

موضوع پايان نامه

وضعيت پايان نامه

1

علي خسروآبادي

تعيين دز جذب شده سر در راديوتراپي با کبالت- 60 با روشهاي محاسباتي تجربي

خاتمه يافته

2

شاهين شکوهي

طراحي و ساخت کارت واسطMCA با نرم افزار پشتيباني کننده

خاتمه يافته

3

حسن نادري

تعيين ميزان پرتوزايي عناصر پرتوزا در آبهاي آشاميدني شيراز و محاسبه دز حاصل از اين عناصر

خاتمه يافته

4

مهدي خاني

بررسي وضعيت چشمه پلوتونيوم ..برليوم دانشگاه شيراز از نظر طيف نوترونهاي حرارتي با روشهاي تجربي و محاسباتي

خاتمه يافته

5

اکرم محمدي

بررسي پرتوگيري بيماران ضمن انجام ماموگرافي به روشهاي تجربي و محاسباتي

خاتمه يافته

6

ماندانا مظاهري

تعيين رابطه کمي و کيفي بين عناصر آلاينده در ذرات معلق هواي شهر شيراز و بررسي روابط متقابل آنها با استفاده از روشهاي شبيه سازي با تکنيک شبکه عصبی

خاتمه يافته

7

علي اکبر عليايي

اجراي پروتکلهاي فيزيک بهداشت در تصويربرداري CT و تعيين دز اضافي ارگانهاي حساس ناشي از عدم رعايت اين پروتکلها در بيمارستانهاي مختلف استان فارس

خاتمه يافته

8

امين  صاحب نسق

مقايسه و تعيين پرتوگيري رحم و تخمدان ها در اسکن قلب Tc-99m در بخش پزشکي هسته اي با دو روش TLD و شبيه سازي MCNP و برآورد ريسک حاصل

خاتمه يافته

9

محمد رضا حکيم داوود

بررسي غلظت مواد پرتوزا در هواي شهر شيراز

خاتمه يافته

10

وحید مسلمی

طراحی درمان براکی تراپی بر اساس تصاویر CT و شبیه سازی مونتکارلو

خاتمه يافته

11

صدیقه سینا

شبیه سازی و اندازه گیری پارامترهای دزیمتری چشمه سزیم – 137  براکی تراپی  بر اساس پروتکل TG-43 به کمک TLD و شبیه سازی مونت کارلو

خاتمه يافته

12

علي علويان قوانيني

بررسي اثر بلندمدت تابش گاما بر حساسيت عروق خوني به NO

خاتمه يافته

13

زهرا سياوش پور

بررسي عملكرد يك نرم افزار طراحي درمان براكي تراپي توسط شبيه سازي با روش مونت كارلو ، اندازه گيري با TLD و مقايسه با نرم افزار PLATO

خاتمه يافته

 

 

 

 

 

 

 

ب - فعاليتهاي خدماتي :

 

 

            مرکز تحقيقات تابش در طول 29 سال سابقه فعاليت مستمر خود ، خدمات متعددي را در زمينه حفاظت در برابر اشعه به پرتوکاران استان فارس ارائه نموده است که اهم اين خدمات در جدول زير ذکر شده است .

 

 

 

 

رديف

خدمات ارائه شده

واحد متقاضي

1

بازرسي و رديابي اشعه

كليه مراكز پرتوتشخيصي در سطح شيراز ، استانهاي فارس و بوشهر در سال 1387 ، 1388 و 1389

2

کنترل کيفي دستگاههاي مولد اشعه ايکس

بيمارستان علي اصغر (ع) ، بيمارستان شهيد فقيهي

3

ارائه مشاوره در زمينه حفاظت در برابر اشعه

شرکت کارست ، وزارت نيرو ، پالايشگاه شيراز ، پتروشيمي شيراز ، صنايع الكترونيك ، مراكز پزشكي

4

جمع آوري پسمانهاي راديواکتيو

بيمارستان نمازي ، آزمايشگاه جهاد دانشگاهي ، آزمايشگاه فارابي ، آزمايشگاه دانشمند ، آزمايشگاه پاستور ، آزمايشگاه حسيني نژاد ، آزمايشگاه سعادت ، آزمايشگاه بقراط ، آزمايشگاه تشخيص طبي درمانگاه حمزه فسا ، آزمايشگاه دکتر ملائي و دکتر پيشوا در کازرون

5

صدور مجوز حمل چشمه هاي راديواکتيو با هواپيما

پالايشگاه شيراز و مجتمع پتروشيمي شيراز

6

طراحي و محاسبه حفاظ گذاري

بيمارستان نمازي ، بيمارستان ام . ار. آي ، بيمارستان شهيد دکتر فقيهي ، بيمارستان دکتر بهشتي ، بيمارستان حافظ ، دانشکده دندانپزشکي ، بيمارستان چمران ، بيمارستان مادر ، بيمارستان قطب الدين ، کلينيک دندانپزشکي

7

محاسبه پرتوگيري جنين

در چندين مورد

8

جمع آوري چشمه هاي راديواکتيو پراکنده و بلا استفاده

از  سطح دانشگاه شيراز و بعضي از واحدهاي غير دانشگاهي

9

ارائه سرويس دزيمتري فيلم بج

از سال 1367 الي 1369

10

ارائه سرويس دزيمتري TLD

بخش قلب بيمارستان شهيد فقيهي طي سالهاي ..................

 

 

 

 

 

 

 

ج- فعاليتهاي آموزشي

 

            با توجه به امکانات آزمايشگاهي وسيع مرکز تحقيقات تابش اين مرکز هر ساله دروس آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان بخش مهندسي هسته اي در دو گرايش راکتور و پرتوپزشکي در واحد شيراز و واحد بين المللي قشم را به شرح زير ارائه مي نمايد :

 

1- آز – فيزيک هسته اي           2- آز – دزيمتري           

 

     ضمناً اين مرکز مي تواند آزمايشگاههاي مورد نياز ساير واحدهاي دانشگاه شيراز را مانند آز- زيست پرتوي و آز- اتوراديوگرافي را ارائه نمايد .

 

      

 

 

 

 

 

ساير فعاليتها

 

 

 

      الف - برگزاري نمايشگاه

 

 

 

1- شرکت فعال در نمايشگاههاي هفته پژوهش که هرساله توسط دانشگاه شيراز و يا وزارت علوم برگزار مي گردد .

 

     2- در سال 1383 دومين كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در بخش مهندسي هسته اي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. در برگزاري اين کنفرانس مرکز تحقيقات تابش همکاري نزديکي با بخش مهندسي هسته اي داشت از جمله در طول برگزاري اين کنفرانس نمايشگاه NUCTECH-2004 توسط اين مرکز ارائه گرديد .

 

 

 

 

 

    ب - برگزاري کارگاه هاي آموزشي و سمينارها

 

 

 

 

رديف

عنوان کارگاهها

تاريخ و محل برگزاري

1

دزيمتري ، آشکارسازها و حفاظت در برابر اشعه

10-7 ارديبهشت ماه 1383

دانشگاه شيراز

2

سيستم هاي تصويربرداري و درمان پزشکي

10-7 ارديبهشت ماه 1383

دانشگاه شيراز

3

روشهاي تست مخرب

10-7 ارديبهشت ماه 1383

دانشگاه شيراز

4

کاربرد تکنيک هاي هسته اي در کشاورزي

10-7 ارديبهشت ماه 1383

دانشگاه شيراز

5

اولين سمينار دو سالانه تخصصي حفاظت در برابر اشعه و راديوبيولوژي در ايران

10 و 11 آبان 1385 دانشکده مهندسي ، دانشگاه شيراز

6

دوره آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشكي

سال 1386

سال 1387

7

دوره آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه صنايع پرتو نگاري (صنعتي)

سال 1388

8

دوره بازآموزي حفاظت در برابر اشعه ويژه صنايع پرتونگاري

سال 1388

9

دوره آموزش كدهاي محاسباتي MCNP

سال 1388

10

دوره آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشكي

سال 1389

11

دوره آموزش مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي پرتونگاري

سال 1389

12

دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي غير پرتونگاري

سال 1389

13

دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاري دندان

سال 1389

14

دوره بازآموزي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي پرتونگاري

سال 1389

 
 
 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز