مرکز تحقیقات تابش

Research Center

پرسنل مرکز

 

مسئولان مرکز تحقیقات تابش (از ابتدای تاسیس تا کنون)

       
1 دکتر هوشنگ محمدی از سال 1356 تا1366

رئیس مرکز تحقیقات تابش

2

مهندس سیمین مهدی زاده

از سال 1367 تا1386

رئیس مرکز تحقیقات تابش

3 دکتر رضا فقیهی رئیس مرکز از سال 1386 تا تیرماه 1396

رئیس مرکز تحقیقات تابش

4 دکتر کمال حداد رئیس مرکز از تیرماه 1396 تا اسفندماه 1396

رئیس مرکز تحقیقات تابش

5 دکتر صدیقه سینا رئیس مرکز از فروردین ماه 1397 تا کنون

رئیس مرکز تحقیقات تابش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسنل مرکز تحقیقات تابش

خانم مريم غضنفري   (مسئول دفتر)

خانم دکتر صدیقه سینا   (عضو هیئت علمی) (مدیرفنی آزمایشگاه های مرکز تحقیقات تابش)

آقاي مهندس محمدامين نظري جهرمي   (كارشناس آزمايشگاه) (مدیرکیفیت آزمایشگاه های مرکز تحقیقات تابش)

خانم مهندس فاطمه نوروز عليزاده شيرازي    (كارشناس آزمايشگاه)

آقاي محمدرضا قنبرپور    (كارشناس آزمايشگاه)

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز