مرکز تحقیقات تابش

Research Center

مقالات ارائه شده توسط مرکز تحقيقات تابش

 

 

 

 

 

رديف

عنوان مقاله هاي ارائه شده

محل برگزاري

نام کنفرانس ، سمينار

تاريخ برگزاري

ارائه دهندگان

1

بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در مصالح ساختماني مورد استفاده در ايران و تعيين دز سالانه ناشي از وجود مواد پرتوزا در مصالح ساختماني فوق

دانشگاه امير کبير

اولين کنفرانس کاربردهاي فيزيک و علوم هسته اي در پزشکي و صنعت

دي ماه 78

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد

2

The success of implementation of radiation protection laws (RPL) in fars province industries and centers with radiation applications

ژنو-سوئيس

کنفرانس بين المللي حفاظت در برابر اشعه در محيط کار

آگوست 2002

دكتر حداد  ، مهندس مهدي‌زاده

3

بررسي ميزان آلودگي هواي کارگاهها – کارخانه هاي صنعتي استان فارس از نظر ميزان ذرات عناصر سنگين

شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي ايران ،

ارديبهشت 1383

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد

4

تعيين پروفايل غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز به روشهاي فعال سازي نوتروني و جذب اتمي

سازمان محيط زيست تهران

اولين سمينار دستاوردهاي تحقيقاتي محيط زيست در برنامه هاي توسعه در تهران

آبان ماه 79

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، مهندس درخشان ، دكتر سهراب پور

5

DETERMINATION OF ABSORBED DOSE OF HEAD IN  RADIOTHERAPY WITH COBALT-60 USING EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ETHODS

 

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

دكتر حداد ، خسروآبادي ،  مهندس مهدي‌زاده

6

بررسي مقدار مواد پرتوزا در منابع مختلف آب آشاميدني شهر شيراز

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

7

COMPARISON OF X-Ray DOSES to CRITICAL ORGANS FROM CONVENTIONAL RADIOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING USING TLD

 

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر شهيدي ، درخشان

8

دزيمتري اندامهاي حساس  بيماران ضمن CT اسکن اسپيرال  از ناحيه سر ، شکم و لگن با استفاده از TLD و Rando Phantom

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

9

مقايسه اندامهاي حساس ضمن عكسبرداري با روشهاي مختلف از دندان و با استفاده از TLD و Rando Phantom

بوشهر

كنفرانس هسته اي ايران

5 و 6 اسفند 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

10

Dose distribution in lungs from scattered photons of X-ray mammography imaging

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

دكتر رضا فقيهي ، مهندس مهدي‌زاده

11

Radon concentration variation in Shiraz air and its variables

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، اوجي

12

تعيين پرتو گيري پرتو کاران بخش کت لب بيمارستان شهيد دکتر فقيهي با استفاده  از سرويس دزيمتري TLD طي سه سال

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

13

بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در آب چشمه هاي استان فارس

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، مهندس راستخواه ، درخشان

14

INVESTIGATION OF AN INCIDENT DUE TO ORPHAN SOURCES IN IRAN

Paris – France

Second European IRPA Congress on Radiation Protection  

15-19 May 2006

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر كاردان ، مهندس راستخواه  ، دكتر باباخاني ، مهندس ميانچي

15

بررسي حفاظت در برابر اشعه در صنايع نفت و گاز

 

همايش نفت و گاز

دانشکده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده  ، درخشان

16

Comparison between radioactivity content of shiraz water supplies and spring waters of fars province

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

17

Cardiologists Hand Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

18

An Investigation of Naturally Occurring Radioactive Materials  (NORM) in Oil and Gas wells in Nar& Kangan and Gachsaran

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ،  درخشان ، مهندس فتح آبادي

19

Patient Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده  ، درخشان

20

Evaluation of dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده

21

Radiation Dose to the Hands of personnel Working with Tc-99m in the Routine calibration Procedure and using an Automatic Radioactive Separator (ARS) Device

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر علوي

22

Evaluation of absorbed dose to individuals living in Shiraz from Uranium content of Soil using a dose calculator

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده

23

correlation Th-232 and K-40 Radioactivity content of  Soil in the Fars province and their

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

 

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان ، مهندس حافظي

24

Evaluation of Cs-137 level in Soil of Fars province and its correlation with altitude

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، شهرزاددرخشان ، فاطمه نوروزعليزاده

25

The 1 ST Quality control Program for assessment of the Status of Radiation Protection in Rafsanjan intraoral Radiographic Facilities

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده

26

Increased Mercury Release From Dental  Amalgam Restorations After Brain Magnetic Resonance Imaging

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده

27

غلظت گاز رادن به عنوان شاخصی از اغتشاشات جوی ، پایداری و وارونگی هوا در شهر شیراز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، اوجي ، مستمند

28

مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها ناشی از Tc-99m در کلیه با سه روش MCNP  و MIRDو TLD

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر علوي ، صاحب‌نسق

29

برآورد پرتوگیری ناشی از غلظت رادن توسط افراد ساکن در شیراز توسط دو نرم افزار محاسب دز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، سينا ، يوسف‌زاده ، زه‌تابيان

30

بررسي اجراي پروتكل هاي فيزيك بهداشت در دستگاههاي CT اسكن در سطح استان فارس

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي

31

بررسي دز مؤثر ارگان هاي بدن در CT معمولي ، اسپيرال ، دوال اسپيرال با اندازه گيري CTDI و ...

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر ديوبند ، مهندس خسروي

32

بررسي قابليت كاهش غلظت رادن توسط دو كاني بنتونيت و زئوليت

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، زه‌تابيان ، سينا ، اوجي

33

بررسي اثر اپليكاتور بر ايجاد ناهمسانگردي در اطراف چشمه براكي‌تراپي سزيم – 137 سلكترون توسط شبيه سازي مونت كارلو و دزيمتري TLD

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

دكتر رضا فقيهي ، دكتر ميگوني ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر مصلح شيرازي ، سينا

34

Survival adaptive response in rats induced by some common radiographic procedures

بوداپست – مجارستان

thLOWRAD meeting

October 2007

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، گنجعليخان ، نيك‌فرجام ، درخشان ، نوروزعليزاده

35

A survival on radon reduction efficiency of zeolite and bentonite in a chamber with artificially elevated radon concentration

بوداپست – مجارستان

thLOWRAD meeting

October 2007

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، زه‌تابيان ، سينا ، اوجي ، درخشان

36

Evaluation of dose equivalent of the people accompanying patients in diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code

بوداپست – مجارستان

thLOWRAD meeting

October 2007

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، سينا ، زه‌تابيان

37

Evaluation of dose to the fetus in pregnant woman undergoing diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code and TL dosimetry

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، زه‌تابيان ، سينا ، درخشان  ، نيلي

38

A survey of occupational radiation protection practices at interventional radiology departments in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، قوانيني ، سليمي ، مصطفايي ، برادران ، قه‌فرخي

39

Knowledge assessment of nuclear medicine workers in Shiraz about radiation protection provisions and programs

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دكتر علوي

40

Evaluation of performance of safety standards for radiation protection in nuclear medicine at Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، دكتر علوي  ، اسديان ، واحددهكردي

41

Comparison between radioactivity content of Shiraz water supplies and spring waters of Fars province , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

42

CT Scan Radiographers knowledge on radiation protection principles and their utilization in Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

انتظارمهدي ، مهندس مهدی‌زاده

43

Radiation protection of mammography division in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، فرشادي ، سياوش‌پور ، برادران

44

Measurments of cosmic radiation dose at a flight connecting Shiraz airport

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، اوجي ، زه‌تابيان

45

Variation of Rn-222 concentration with meterological variables in Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، اوجي

46

An investigation of Norm & Tenorm concentration in oil and gas of two province of Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، فتح‌آبادي

47

Steady state and long term relation of temperature relative humidity , air flow , ventilation rate with radon transport in houses : analyze simulation and experimental measurments

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد  ، مهندس مهدی‌زاده ، ميلاد برادران ، حكيم داوود ، حميدرضا برادران

48

Indoor radon monitoring in Iran using passive and active measurment

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد ، مهندس مهدی‌زاده ، حكيم داوود ، برادران

49

Determining optimized activation of neutron emitter source (Pu-Be) by thin foil of 117In at different distances from source with MCNP-4C simulation

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دكتر رضا فقيهي

50

Estimation organ doses for computed tomography (CT) using Monte Carlo and experimental methods in Fars province of Iran

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

اوليايي ، دکتر رضا فقیهی - مهندس مهدی‌زاده ، صفي‌قلي ، دكتر ديوبند ، مهندس فضيلت‌معدلي ، مهدوي

51

Evaluation of applicator and inactivate pellet purturbing effect on dose distribution of low dose rate selectron Cs-137 brachytherpy seed

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سينا ، دکتر رضا فقیهی ، دكتر ميگوني ،  مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

52

Calculation of TG-43 dosimetry parameters of Cs-137 selectron / LDR brachytherapy source by MCNP4C code

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سينا ، دکتر رضا فقیهی ، دكتر ميگوني ، مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

53

کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری شهرستان شیراز

ايران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، مهندس فضيلت‌معدلي

54

بررسی روند اجرای استانداردهای حفاظت در برابر پرتو بخش های پزشکی هسته ای شیراز

ايران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، دكتر علوي ، درخشان ، مهندس فضيلت‌معدلي

55

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in Iran

پرتقال

Lowrad 2009

2009

دکتر رضا فقیهی ، اوجي

56

Measurement of the entrance skin dose (ESD) due to imaging the neonate in ICU units of several hospitals in Iran

برزيل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

57

Investigation of the effects of different parameters on ESD to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP4C code

برزيل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، سينا ، نوري‌زاده ، نوروزعليزاده ، زينلي ، كامياب ، آقوليان ، خردمدل ، نمازي ، حيراني ، مشك‌ريز ، ماهاني ، شريف‌زاده

58

Radiation dose to premature infants in neonatal intensive care unit in Iran

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

59

Calculation of the radiation dose to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP Monte Carlo code

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

60

Impact of applicator and dummy pellets on the TG43 parameters of selectron Cs-137 source

آمريكا

AAPM 2009

2009

سينا ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر مصلح شيرازي ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر ميگوني

61

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دكتر رضا فقيهي ، برادران ، حكيم داوود ، كرمي ، اوجي

62

كنترل كيفي دستگاههاي تصويربرداري شهرستان شيراز

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

مهندس مهديزاده ، درخشان ، فضيلت معدلي ، رنجبر ، حاجي زاده

63

بدست آوردن طول و قطر بهينه كوليماتور چشمه Am-Be در گيج صنعتي رطوبت سنج كك به روش FNGT و شبيه سازي مونت كارلو

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، حسيني

64

بررسي و بهينه سازي مشخصات ضخامت هدف يك چشمه الكتروني براكي تراپي مينياتوري به كمك روش مونت كارلو

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر حداد ، دكتر سليماني ميگوني

65

تعيين خصوصيات دزيمتري چشمه پالاديوم – 103 مدل Pd-1 بر اساس پروتكل TG-43 توسط كد MCNP4C

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

دكتر رضا فقيهي ، زه‌تابيان ، سينا ، كارگران

66

بررسي وابستگي GVF به درصد شوري آب در جريان هاي چند فازي با استفاده از چشمه Am در لوله هاي نفتي به كمك كد مونت كارلو و مقايسه آن با داده هاي تجربي

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، حسيني

67

شبيه سازي CT اسكن صنعتي و الگوريتم تصحيح خطاي Beam Hardening

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

محرابي ، عليپور ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر نعمت‌اللهي ، دكتر موافقي ، مهندس مهدي‌زاده

68

مقايسه و تعيين پرتوگيري رحم و تخمدان ها ناشي از سيستم ادراري در اسكن قلب با دو روش : اندازه گيري با TLD و روش محاسباتي MIRD

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صاحب نسق ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، دكتر علوي

69

ارزيابي پرتوگيري انگشتان دست پرتوكاران بخش پزشكي هسته اي بيمارستان نمازي شيراز ضمن آماده سازي Tc-99m

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، نظيفي فرد ، درخشان

70

بررسي روند اجراي استانداردهاي حفاظت در برابر پرتو بخشهاي پزشكي هسته‌اي شهر شيراز

شيراز

ششمين كنگره انجمن علوم پرتونگاري ايران

5 و 6 ارديبهشت 87

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر علوي اسديان ، نوري‌زاده واحد ، درخشان ، فضيلت معدلي

71

كنترل كيفي دستگاههاي تصوير برداري شهرستان شيراز

شيراز

ششمين كنگره انجمن علوم پرتونگاري ايران

5 و 6 ارديبهشت 87

رنجبر ، درخشان ، مهندس مهدي‌زاده ، حاجي‌زاده ، فضيلت معدلي

72

Tc-99m in the routine calibration procedure and using an automatic radioactive separator device

روماني

IRPA Regional Congress

24-28 September 2007

مهندس مهدي‌زاده و نظيفي

73

مقايسه پرتوگيري اندامهاي حساس در CT اسكن سر و شكم – لگن با روش TLD و اندازه گيري CTDI

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر فرشاد فقيهي ، عليايي ، درخشان ، فضيلت معدلي ، مهدوي ، دكتر ديوبند ، خسروي

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز