مرکز تحقیقات تابش

Research Center

مقالات ارائه شده توسط مرکز تحقيقات تابش

 

 

 

 

 

رديف

عنوان مقاله هاي ارائه شده

محل برگزاري

نام کنفرانس ، سمينار

تاريخ برگزاري

ارائه دهندگان

1

بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در مصالح ساختماني مورد استفاده در ايران و تعيين دز سالانه ناشي از وجود مواد پرتوزا در مصالح ساختماني فوق

دانشگاه امير کبير

اولين کنفرانس کاربردهاي فيزيک و علوم هسته اي در پزشکي و صنعت

دي ماه 78

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد

2

The success of implementation of radiation protection laws (RPL) in fars province industries and centers with radiation applications

ژنو-سوئيس

کنفرانس بين المللي حفاظت در برابر اشعه در محيط کار

آگوست 2002

دكتر حداد  ، مهندس مهدي‌زاده

3

بررسي ميزان آلودگي هواي کارگاهها – کارخانه هاي صنعتي استان فارس از نظر ميزان ذرات عناصر سنگين

شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي ايران ،

ارديبهشت 1383

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد

4

تعيين پروفايل غلظت ذرات معلق در هواي شهر شيراز به روشهاي فعال سازي نوتروني و جذب اتمي

سازمان محيط زيست تهران

اولين سمينار دستاوردهاي تحقيقاتي محيط زيست در برنامه هاي توسعه در تهران

آبان ماه 79

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، مهندس درخشان ، دكتر سهراب پور

5

DETERMINATION OF ABSORBED DOSE OF HEAD IN  RADIOTHERAPY WITH COBALT-60 USING EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ETHODS

 

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

دكتر حداد ، خسروآبادي ،  مهندس مهدي‌زاده

6

بررسي مقدار مواد پرتوزا در منابع مختلف آب آشاميدني شهر شيراز

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

7

COMPARISON OF X-Ray DOSES to CRITICAL ORGANS FROM CONVENTIONAL RADIOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING USING TLD

 

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر شهيدي ، درخشان

8

دزيمتري اندامهاي حساس  بيماران ضمن CT اسکن اسپيرال  از ناحيه سر ، شکم و لگن با استفاده از TLD و Rando Phantom

دانشگاه شيراز

دومين کنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در ايران

10-7 ارديبهشت ماه 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

9

مقايسه اندامهاي حساس ضمن عكسبرداري با روشهاي مختلف از دندان و با استفاده از TLD و Rando Phantom

بوشهر

كنفرانس هسته اي ايران

5 و 6 اسفند 83

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

10

Dose distribution in lungs from scattered photons of X-ray mammography imaging

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

دكتر رضا فقيهي ، مهندس مهدي‌زاده

11

Radon concentration variation in Shiraz air and its variables

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، اوجي

12

تعيين پرتو گيري پرتو کاران بخش کت لب بيمارستان شهيد دکتر فقيهي با استفاده  از سرويس دزيمتري TLD طي سه سال

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

13

بررسي مقدار مواد پرتوزاي موجود در آب چشمه هاي استان فارس

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته اي ايران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدي‌زاده ، مهندس راستخواه ، درخشان

14

INVESTIGATION OF AN INCIDENT DUE TO ORPHAN SOURCES IN IRAN

Paris – France

Second European IRPA Congress on Radiation Protection  

15-19 May 2006

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر كاردان ، مهندس راستخواه  ، دكتر باباخاني ، مهندس ميانچي

15

بررسي حفاظت در برابر اشعه در صنايع نفت و گاز

 

همايش نفت و گاز

دانشکده مهندسي شيمي دانشگاه شيراز

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده  ، درخشان

16

Comparison between radioactivity content of shiraz water supplies and spring waters of fars province

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

17

Cardiologists Hand Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان

18

An Investigation of Naturally Occurring Radioactive Materials  (NORM) in Oil and Gas wells in Nar& Kangan and Gachsaran

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ،  درخشان ، مهندس فتح آبادي

19

Patient Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده  ، درخشان

20

Evaluation of dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده

21

Radiation Dose to the Hands of personnel Working with Tc-99m in the Routine calibration Procedure and using an Automatic Radioactive Separator (ARS) Device

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر علوي

22

Evaluation of absorbed dose to individuals living in Shiraz from Uranium content of Soil using a dose calculator

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده

23

correlation Th-232 and K-40 Radioactivity content of  Soil in the Fars province and their

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

 

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، درخشان ، مهندس حافظي

24

Evaluation of Cs-137 level in Soil of Fars province and its correlation with altitude

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

مهندس مهدي‌زاده ، شهرزاددرخشان ، فاطمه نوروزعليزاده

25

The 1 ST Quality control Program for assessment of the Status of Radiation Protection in Rafsanjan intraoral Radiographic Facilities

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده

26

Increased Mercury Release From Dental  Amalgam Restorations After Brain Magnetic Resonance Imaging

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

اولين کنفرانس انسان  پرتو و زندگي

8-9 آبان  1385

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده

27

غلظت گاز رادن به عنوان شاخصی از اغتشاشات جوی ، پایداری و وارونگی هوا در شهر شیراز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، اوجي ، مستمند

28

مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها ناشی از Tc-99m در کلیه با سه روش MCNP  و MIRDو TLD

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر علوي ، صاحب‌نسق

29

برآورد پرتوگیری ناشی از غلظت رادن توسط افراد ساکن در شیراز توسط دو نرم افزار محاسب دز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، سينا ، يوسف‌زاده ، زه‌تابيان

30

بررسي اجراي پروتكل هاي فيزيك بهداشت در دستگاههاي CT اسكن در سطح استان فارس

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي

31

بررسي دز مؤثر ارگان هاي بدن در CT معمولي ، اسپيرال ، دوال اسپيرال با اندازه گيري CTDI و ...

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر ديوبند ، مهندس خسروي

32

بررسي قابليت كاهش غلظت رادن توسط دو كاني بنتونيت و زئوليت

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، زه‌تابيان ، سينا ، اوجي

33

بررسي اثر اپليكاتور بر ايجاد ناهمسانگردي در اطراف چشمه براكي‌تراپي سزيم – 137 سلكترون توسط شبيه سازي مونت كارلو و دزيمتري TLD

يزد

كنفرانس هسته اي ايران

1386

دكتر رضا فقيهي ، دكتر ميگوني ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر مصلح شيرازي ، سينا

34

Survival adaptive response in rats induced by some common radiographic procedures

بوداپست – مجارستان

thLOWRAD meeting

October 2007

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، گنجعليخان ، نيك‌فرجام ، درخشان ، نوروزعليزاده

35

A survival on radon reduction efficiency of zeolite and bentonite in a chamber with artificially elevated radon concentration

بوداپست – مجارستان

thLOWRAD meeting

October 2007

دكتر مرتضوي ، مهندس مهدي‌زاده ، زه‌تابيان ، سينا ، اوجي ، درخشان

36

Evaluation of dose equivalent of the people accompanying patients in diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code

بوداپست – مجارستان

thLOWRAD meeting

October 2007

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، سينا ، زه‌تابيان

37

Evaluation of dose to the fetus in pregnant woman undergoing diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code and TL dosimetry

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، زه‌تابيان ، سينا ، درخشان  ، نيلي

38

A survey of occupational radiation protection practices at interventional radiology departments in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، قوانيني ، سليمي ، مصطفايي ، برادران ، قه‌فرخي

39

Knowledge assessment of nuclear medicine workers in Shiraz about radiation protection provisions and programs

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دكتر علوي

40

Evaluation of performance of safety standards for radiation protection in nuclear medicine at Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، دكتر علوي  ، اسديان ، واحددهكردي

41

Comparison between radioactivity content of Shiraz water supplies and spring waters of Fars province , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

42

CT Scan Radiographers knowledge on radiation protection principles and their utilization in Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

انتظارمهدي ، مهندس مهدی‌زاده

43

Radiation protection of mammography division in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، فرشادي ، سياوش‌پور ، برادران

44

Measurments of cosmic radiation dose at a flight connecting Shiraz airport

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، اوجي ، زه‌تابيان

45

Variation of Rn-222 concentration with meterological variables in Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، اوجي

46

An investigation of Norm & Tenorm concentration in oil and gas of two province of Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، فتح‌آبادي

47

Steady state and long term relation of temperature relative humidity , air flow , ventilation rate with radon transport in houses : analyze simulation and experimental measurments

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد  ، مهندس مهدی‌زاده ، ميلاد برادران ، حكيم داوود ، حميدرضا برادران

48

Indoor radon monitoring in Iran using passive and active measurment

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد ، مهندس مهدی‌زاده ، حكيم داوود ، برادران

49

Determining optimized activation of neutron emitter source (Pu-Be) by thin foil of 117In at different distances from source with MCNP-4C simulation

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دكتر رضا فقيهي

50

Estimation organ doses for computed tomography (CT) using Monte Carlo and experimental methods in Fars province of Iran

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

اوليايي ، دکتر رضا فقیهی - مهندس مهدی‌زاده ، صفي‌قلي ، دكتر ديوبند ، مهندس فضيلت‌معدلي ، مهدوي

51

Evaluation of applicator and inactivate pellet purturbing effect on dose distribution of low dose rate selectron Cs-137 brachytherpy seed

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سينا ، دکتر رضا فقیهی ، دكتر ميگوني ،  مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

52

Calculation of TG-43 dosimetry parameters of Cs-137 selectron / LDR brachytherapy source by MCNP4C code

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سينا ، دکتر رضا فقیهی ، دكتر ميگوني ، مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

53

کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری شهرستان شیراز

ايران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، مهندس فضيلت‌معدلي

54

بررسی روند اجرای استانداردهای حفاظت در برابر پرتو بخش های پزشکی هسته ای شیراز

ايران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، دكتر علوي ، درخشان ، مهندس فضيلت‌معدلي

55

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in Iran

پرتقال

Lowrad 2009

2009

دکتر رضا فقیهی ، اوجي

56

Measurement of the entrance skin dose (ESD) due to imaging the neonate in ICU units of several hospitals in Iran

برزيل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

57

Investigation of the effects of different parameters on ESD to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP4C code

برزيل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، سينا ، نوري‌زاده ، نوروزعليزاده ، زينلي ، كامياب ، آقوليان ، خردمدل ، نمازي ، حيراني ، مشك‌ريز ، ماهاني ، شريف‌زاده

58

Radiation dose to premature infants in neonatal intensive care unit in Iran

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

59

Calculation of the radiation dose to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP Monte Carlo code

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، نوروزعليزاده

60

Impact of applicator and dummy pellets on the TG43 parameters of selectron Cs-137 source

آمريكا

AAPM 2009

2009

سينا ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر مصلح شيرازي ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر ميگوني

61

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دكتر رضا فقيهي ، برادران ، حكيم داوود ، كرمي ، اوجي

62

كنترل كيفي دستگاههاي تصويربرداري شهرستان شيراز

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

مهندس مهديزاده ، درخشان ، فضيلت معدلي ، رنجبر ، حاجي زاده

63

بدست آوردن طول و قطر بهينه كوليماتور چشمه Am-Be در گيج صنعتي رطوبت سنج كك به روش FNGT و شبيه سازي مونت كارلو

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، حسيني

64

بررسي و بهينه سازي مشخصات ضخامت هدف يك چشمه الكتروني براكي تراپي مينياتوري به كمك روش مونت كارلو

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر حداد ، دكتر سليماني ميگوني

65

تعيين خصوصيات دزيمتري چشمه پالاديوم – 103 مدل Pd-1 بر اساس پروتكل TG-43 توسط كد MCNP4C

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

دكتر رضا فقيهي ، زه‌تابيان ، سينا ، كارگران

66

بررسي وابستگي GVF به درصد شوري آب در جريان هاي چند فازي با استفاده از چشمه Am در لوله هاي نفتي به كمك كد مونت كارلو و مقايسه آن با داده هاي تجربي

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صفي قلي ، دكتر رضا فقيهي ، حسيني

67

شبيه سازي CT اسكن صنعتي و الگوريتم تصحيح خطاي Beam Hardening

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

محرابي ، عليپور ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر نعمت‌اللهي ، دكتر موافقي ، مهندس مهدي‌زاده

68

مقايسه و تعيين پرتوگيري رحم و تخمدان ها ناشي از سيستم ادراري در اسكن قلب با دو روش : اندازه گيري با TLD و روش محاسباتي MIRD

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

صاحب نسق ، مهندس مهدي‌زاده ، دكتر حداد ، دكتر علوي

69

ارزيابي پرتوگيري انگشتان دست پرتوكاران بخش پزشكي هسته اي بيمارستان نمازي شيراز ضمن آماده سازي Tc-99m

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدي‌زاده ، نظيفي فرد ، درخشان

70

بررسي روند اجراي استانداردهاي حفاظت در برابر پرتو بخشهاي پزشكي هسته‌اي شهر شيراز

شيراز

ششمين كنگره انجمن علوم پرتونگاري ايران

5 و 6 ارديبهشت 87

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر علوي اسديان ، نوري‌زاده واحد ، درخشان ، فضيلت معدلي

71

كنترل كيفي دستگاههاي تصوير برداري شهرستان شيراز

شيراز

ششمين كنگره انجمن علوم پرتونگاري ايران

5 و 6 ارديبهشت 87

رنجبر ، درخشان ، مهندس مهدي‌زاده ، حاجي‌زاده ، فضيلت معدلي

72

Tc-99m in the routine calibration procedure and using an automatic radioactive separator device

روماني

IRPA Regional Congress

24-28 September 2007

مهندس مهدي‌زاده و نظيفي

73

مقايسه پرتوگيري اندامهاي حساس در CT اسكن سر و شكم – لگن با روش TLD و اندازه گيري CTDI

يزد

كنفرانس هسته اي

1387/12/01

مهندس مهدي‌زاده ، دكتر رضا فقيهي ، دكتر فرشاد فقيهي ، عليايي ، درخشان ، فضيلت معدلي ، مهدوي ، دكتر ديوبند ، خسروي

 
 

 

 

 

Books:

1-Zehtabian M, Faghihi R, Sina S "Brachytherapy 2012.

2- Hooshang Mohammadi, Simin Mehdizadeh, Physics and biological effects of radiation. 1990

3- Hooshang Mohammadi, Simin Mehdizadeh, radiation and life (translation). 1990

 

Research articles in international journals

1- Faghihi R, Zeinali Rafsanjani B, Mosleh-Shirazi M, Saedi moghadam M, Lotfi M, Jalli R, Iravani V (2017) "Magnetic Resonance Spectroscopy and its Clinical Applications: A Review " Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences 48:233-253

 

2- Moharramzadeh V, Faghihi R (2017) "3D electromagnetic modelling of new loco-regional hyperthermia applicator coupled with high resolution patient specific phantom " Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy :1-16

 

3- Zeinali Rafsanjani B, Faghihi R, Mosleh-Shirazi M, Mosalaee A, Hadad K (2017) "Revision of orthovoltage chest wall treatment using Monte Carlo simulations " Technology and Health Care 25:413-424

 

4- Lotfalizadeh F, Bahadorzadeh B, Faghihi R, Sina S (2017) "Unfolding neutron spectra from simulated response of thermoluminescence dosimeters inside a polyethylene sphere using GRNN neural network " Journal of Instrumentation 12:-

 

5- Ghaedizirgar M, Faghihi R, پايدار , Sina S (2017) "EFFECTIVE DOSE IN TWO DIFFERENT DENTAL CBCT SYSTEMS: NEWTOM VGi AND PLANMECA 3D MID. " Radiation protection dosimetry 16:1-7

 

6- Haghani M, Hadad K, Mortazavi M, Faghihi R, Pirouzmand A (2017) "Efficacy of Mathematical Models in Predicting the Concentration of Indoor Radon in Areas with High Levels of Natural Background Radiation" " iranian journal of radiation research 15:1-20

 

7- Sadeghi M, Faghihi R, Sina S (2017) "Developing an optimum protocol for thermoluminescence dosimetry with GR-200 chips using Taguchi method " radiation protection dosimetry 157:284-294

 

8- Javaherian A, Soleimani M, Moeller K, Movafeghi A, Faghihi R (2016) "An accelerated version of alternating direction method of multipliers for TV minimization in EIT " Applied Mathematical Modelling 40:8985-9000

 

9- Javaherian A, Soleimani M, Moeller K, Movafeghi A, Faghihi R (2016) "An accelerated version of alternating direction method of multipliers for TV minimization in EIT . " Applied Mathematical Modelling 40:8985-9000

 

10- Giveh kesh E, Haghighatafshar M, Faghihi R, Entezarmahdi S (2016) "Calculation of blood dose in patients treated with 131I Using MIRD, Imaging, and blood sampling methods " medicine 95:1-6

 

11- Vardian M, Nasriani H, Faghihi R, VarÙŠian A, Jowkar S (2016) "Porosity and permeability prediction from well logs using an adaptive neuro-fuzzy inference system in a naturally fractured gas-condensate reservoir " energy sources, part A 38:435-441

 

12- Bahrami F, ميانجي , Faghihi R, طاهري , Ansarinejad A (2016) "Response of CR-39 to 0.9-2.5 MeV protons for KOH and NaOH etching solutions " nuclear instruments and methods in physics research A 813:96-101

 

13- Hadad K, Nematollahi M, Sadeghpour H, Faghihi R (2016) "Moderation and shielding optimization for a Cf-252 based prompt gamma neutron activation analyzer system " International Journal of Hydrogen Energy 41:7221-7226

 

14- Aghaz A, Faghihi R, Mortazavi M, Haghparast , MehdizadehNaderi S, Sina S (2016) "Radiation attenuation properties of shields containing micro and Nano WO3 in diagnostic X-ray energy range .. " international journal of radiation research 14:127-131

 

15- MehdizadehNaderi S, Sina S, Faghihi R, Entezarmahdi S, Karimy poor fard M, Lotfalizadeh F, Moradi H (2016) "Design and fabrication of a multipurpose thyroid phantom for medical dosimetry and calibration " Radiation protection dosimetry 168:503-508

 

16- Mahammadyari P, Faghihi R, Mosleh-Shirazi M, Lotfi M, Hematiyan M, Koonts C, Miegooni A (2015) "Calculation of dose distribution in compressible breast tissues using finite element modeling, Monte Carlo simulation and thermoluminescence dosimeters " physics in medicine and biology 60:9185-9202

 

17- Keshavarz H, Tajeripour F, Faghihi R, Azami M (2015) "Developing a new approach for registering LWIR and MWIR images using local transformtion function " Signal, Image and Video Processing 9:29-37

 

18- Faghihi R, Nematollahi M, Erfaninia A, Adine M (2015) "Void fraction measurement in modeled two-phase flow inside a vertical pipe by using polyethylene phantoms " international journal of hydrogen energy 40:15206-15212

 

19- Zeinali Rafsanjani B, Faghihi R, Saedi moghadam M (2015) " Assessment of the Effect of Children’s Bone Density Development in Pediatric MR Only Treatment Planning " Journal of Frontier in Biomedical Technologies 2:421-426

 

20- Javaherian A, Movafeghi A, Faghihi R, Yahaghi E (2015) "Improving the performance of primal-dual interior-point method in inverse conductivity problems " Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 23:459-479

 

21- Zeinali Rafsanjani B, Mosleh-Shirazi M, Faghihi R, Karbasi S, مصلايي (2015) "Fast and accurate Monte Carlo modeling of a kilovoltage X-ray therapy unit using a photon?source approximation for treatment planning in complex media " journal of medical physics 40:74-79

 

22- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A (2015) "A new approach for heterogeneity corrections for Cs-137 brachytherapy sources " Journal of biomedical physics and engineering 5:53-58

 

23- Sadeghi M, Sina S, Faghihi R (2015) "Investigation of the liF, Mg, Ti (TLD-100) reproducibility " journal of biomedical physics and engineering 4:217-222

 

24- Hadad K, Zohrehvand M, Faghihi R (2015) " Accuracy Evaluation of Oncentraâ„¢ TPS in HDR Brachytherapy of Nasopharynx Cancer Using EGSnrc Monte Carlo Code " Journal of Biomedical Physics and Engineering 5:25-31

 

25- Sina S, Zeinali Rafsanjani B, Karimy poor fard M, Lotfalizadeh F, Sadeghi M, Zamani E, Faghihi R (2014) "Investigation of the Entrance Surface Dose and Dose to Different Organs in Lumbar Spine Imaging " J Biomed Phys Eng 4:119-126

 

26- Amanat B, Kardan M, Faghihi R, Taheri M (2014) "Calibration and optimization of a low cost diffusionchamber for passive separated measurements of radon and thoron in soil by Lexan PC SSNTD " International journal of radiation research 12:61-67

 

27- Mehdipour L, Mortazavi S, Saion E, MOZDARANI H, Aziz S, Kamari M, Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Kardan M, Mortazavi A, Haghani M (2014) "Natural ventilation considerations for radon prone " International journal of radiation research 12:69-74

 

28- اسکندرلو , جعفري , Mohammadi M, Zehtabian M, Faghihi R, شکري , پوروجالال (2014) "Impact of rare earth element added filters on the X-ray beam spectra: A Monte Carlo approach " Journal of X-Ray Science and Technology 4:459-470

 

29- Mahammadyari P, Zehtabian M, Sina S, توسلي , Faghihi R (2014) "Dosimetry of gamma chamber blood irradiator using PAGAT gel dosimeter and Monte Carlo simulations " JOURN AL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS 1:317-330

 

30- Mortazavi S, جمالي , Moradgholi J, Mehdizade A, Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Haghani M, Saedi moghadam M, Mortazavi A, Ghanbarpour M (2013) "Investigation of the Efficacy of Damp-Proof Montmorillonite Nanoclay forRadon Reduction Strategies in RadonProne Areas of Ramsar " Journal of biomedical physics and engineering 3:25-28

 

31- Amanat B, Kardan M, Faghihi R, Hosseini pooya S (2013) "comparative measurement of radon using passive and active method " journal of biomedical physics and engineering 3:139-144

 

32- Haghani M, Mortazavi S, Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Moradgholi J, Fathipoor E, Ansari , Ghanbarpoor M (2013) "Nanomaterial Containing Wall Paints Can Increase Radon Concentration inHouses Located in Radon Prone Areas " Journal of biomedical physics and engineering 3:105-108

 

33- Mosleh Shirazi M, Ketabi A, Karbasi S, Faghihi R (2013) "Assessment of an Unshielded Electron Field Diode Dosimeter for Beam Scanning in Small- to Medium-Sized 6 MV Photon Fields " Iranian Journal of Medical physics 10:51-57

 

34- Zehtabian M, Faghihi R, Sina S, Miegooni A (2013) "....PERTURBATION Of TG-43 parameters of the brachytherapy sources under insufficient scattering materials " journal of applied clinical medical physics 14:164-176

 

35- Sina S, Faghihi R, Miegooni A (2013) "....Extracting Material Information from the CT Numbers by Artificial Neural Networks for Use in the Monte Carlo Simulations of Different Tissue Types in Brachytherapy " Journal of Biomedical Physics and Engineering 3:3-8

 

36- MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Sina S, درخشان (2013) "...MEASUREMENTS OF NATURAL RADIOACTIVITY CONCENTRATION IN DRINKING WATER SAMPLES OF SHIRAZ CITY AND SPRINGS OF THE FARS PROVINCE, IRAN, AND DOSE ESTIMATION " radiation protection dosimetry 157:112-119

 

37- Sina S, Faghihi R, Miegooni A, Siavashpour Z, Mosleh shirazi M (2013) "..Developing treatment planning software based on TG-43U1 formalism for Cs-137 LDR brachytherapy " Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013 August 8:712-717

 

38- Aghevlian S, Yousefi R, Faghihi R, Abbaspour A, Niazi A, Jaberipour M, Hosseini A (2013) "The improvement of anti-proliferation activity against breast cancer cell line of thioguanine by gold nanoparticles " Medicinal Chemistry Research 22:303-311

 

39- Javaherian A, Movafeghi A, Faghihi R, Yahaghi E (2013) "An Exhaustive Criterion for Estimating Quality of Images in Electrical Impedance Tomography With Application to Clinical Imaging " J. Vis. Commun. Image R. 24:773-785

 

40- MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Sina S, درخشان (2013) "MEASUREMENTS OF NATURAL RADIOACTIVITY CONCENTRATION IN DRINKING WATER SAMPLES OF SHIRAZ CITY AND SPRINGS OF THE FARS PROVINCE, IRAN, AND DOSE ESTIMATION " radiation protection dosimetry 157:112-119

 

41- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A (2013) "Extracting Material Information from the CT Numbers by Artificial Neural Networks for Use in the Monte Carlo Simulations of Different Tissue Types in Brachytherapy " Journal of Biomedical Physics and Engineering 3:3-8

 

42- Zehtabian M, Sina S, Faghihi R, Miegooni A (2013) "Perturbation of TG-43 parameters of the brachytherapy sources under insufficient scattering materials " Journal of Applied Clinical Medical Physics 14:164-176

 

43- Javaherian A, Movafeghi A, Faghihi R (2013) "Reducing negative effects of quadratic norm regularization on image reconstruction in electrical impedance tomography " Applied Mathematical Modelling 37:5637-5652

 

44- Hadad K, Sarshogh S, Faghihi R, Raheri M (2013) "Application ofpolystyrenefilmsforindoorradondosimetryasSSNTD " Applied Radiation and Isotopes 74:23-26

 

45- Naghshnejad Z, Faghihi R, Solemani meigooni A, Mosleh-Shirazi M (2012) "Updating the Planar Patterson-Parker Table for Ir-192 and Cs-137Brachytherapy Sources Using theMost Recent TG-43U1 RecommendedDosimetric Parameters " journal of biophysics and engineering 2:1-15

 

46- Zehtabian M, Faghihi R, M.H. Z, Miegooni A, Mosleh-Shirazi M, MehdizadehNaderi S, Sina S (2012) "Investigation of the dose rate dependency of the PAGAT gel dosimeter atlow dose rates * " Radiation Measurements 47:139-144

 

47- Javaherian A, Faghihi R, Movafeghi A, Yahaghi E (2012) "Assessment of Contrast Positioning Effects on Reconstructed Images of Elliptical Models in EIT Applying Different Current Patterns " Journal of Applied Science 6:518-534

 

48- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A (2012) "A Comparison of the Dosimetric Parameters of Cs-137 Brachytherapy Source in Different Tissues with Water Using Monte Carlo Simulation. " iranian journal of medical physics 9:65-74

 

49- Zehtabian M, Faghihi R, Mosleh Shirazi M, Shakibafard A, محمدي , Baradaran ghahfarrokhi M (2012) "A fast model for prediction of respiratory lung motion for image-guided radiotherapy: A feasibility study: " iranian journal of radiation research 10:73-81

 

50- Keshavarz H, Tajeripour F, Faghihi R (2012) "Developing a new approach for registering LWIR and MWIR images using local transformation function " Signal, Image and Video Processing 6:1-11

 

51- Zeinali Rafsanjani B, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Mosalaii A, Omidvari S, Hadad K, Karbasi S (2012) "Breast Cancer and its Radiotherapeutic Methods " iranian journal of medical physics 9:75-85

 

52- Zehtabian M, Faghihi R, Mosleh Shirazi M, Shekibafard , Mohammadi M, Baradaran ghahfarrokhi M (2012) "A Fast Model to Predict Respiratory Lung Motion for Image-Guided Radiotherapy: A " iranian journal of radiation research 10:73-81

 

53- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A (2012) "A Comparison of the Dosimetric Parameters of Cs-137 Brachytherapy Source in Different Tissues with Water Using Monte Carlo Simulation " Iranian Journal of Medical Physics 8:65-74

 

54- Mortazavi M, Omidifar , Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Masoomi S, Hashemi S, Haghani M, Norouz Alizadeh F, Movahedi (2012) "Are radiation exposure used in cardiology dangerous? " Journal of biomedical physics and engineering 2:116-119

 

55- Mosleh Shirazi M, Hadad K, Faghihi R, Baradaran ghahfarrokhi M, Naghshnejad Z, Miegooni A (2012) "EchoSeed Model 6733 Iodine-125 brachytherapy source: Improved dosimetric characterization using the MCNP5 Monte Carlo code " Medical Physics 39:4653-4663

 

56- Yousefi R, Aghevlian S, Mokhtari F, Samouei H, Rashidi M, Nabavizadeh S, Tavaf langeroudi Z, Pouryasin Z, Niazi A, Faghihi R, Papari M (2012) " The anticancer activity and HSA binding properties of thThe anticancer activity and HSA binding properties of the structurally related platinum (II) complexes " Applied Biochemistry and Biotechnology 167:861-872

 

57- Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Siavashpour Z, Nedaii A, MehdizadehNaderi S, Sina S (2012) "Independent Evaluation of an In-house Brachytherapy Treatment Planning System using Simulation, Measurement and Calculation Methods " applied clinical medical physics 13:103-112

 

58- Safigholi H, Faghihi R, Karimi Jashni S, Soleimani Meigooni A (2012) "Characteristics of miniature electronic brachytherapy x-ray sources based on TG-43U1 formalism using Monte Carlo simulation techniques " Medical physics 39:1971-1979

 

59- Zehtabian M, Faghihi R, M.H. Z, Miegooni A, Mosleh Shirazi M, MehdizadehNaderi S, Sina S, Bagheri S (2012) "Investigation of the dose rate dependency of the PAGAT gel dosimeter at low dose rates " Radiation measurement 47:139-144

 

60- Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Sina S, Nowroozalizadeh F (2012) "Radiation dose to neonates undergoing x-ray imaging in special care baby units in Iran " radiation protection dosimetry 150:55-59

 

61- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A, MehdizadehNaderi S, Mosleh Shirazi M, Zehtabian M (2011) "Impact of the vaginal applicator and dummy pellets on the dosimetry parameters of Cs-137 brachytherapy source. " journal of applied clinical medical physics 12:183-193

 

62- MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Sina S (2011) "Natural radioactivity in building materials in Iran " nukleonika 4:363-368

 

63- Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Sina S (2011) "Natural and artificial radioactivity distribution in soil of FARS province , IRAN " Radiation Protection Dosimetry 145:66-74

 

64- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A, MehdizadehNaderi S, Mosleh Shirazi M, Zehtabian M (2011) "Impact of the vaginal applicator and dummy pellets on the dosimetry parameters of Cs-137 brachytherapy source " Journal of Applied Clinical Medical Physics 12:1-11

 

65- Baradaran ghahfarrokhi M, Bagheri M, Mosleh-Shirazi M, Faghihi R, Hadad K, سينا (2010) "Comparison of Prostate and BladderVolume Measurements from MRI and Pre and Post-MRI Ultrasound Images " middle east journal of cancer 1:167-173

 

66- Baradaran ghahfarrokhi M, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Bagheri M, Hadad K, Alavian Ghavanini A, Siavashpour Z (2010) "Calculation of changes in Radiation Exposure due to Prostate Displacement in Permenant prostate Brachytherapy " middle east journal of cancer 1:123-128

 

67- Zehtabian M, Faghihi R, Sina S, Noorizadeh vahed dehkordi A (2010) "Investigation of the effect of Tissue inhomogeneties on the dosimetric parameters of a Cs 137 Brachytherapy source using the MCNP4c Code " IJMP 28:15-20

 

68- Zehtabian M, Faghihi R, Sina S (2010) "Comparison of dosimetry parameters of two commercially available Iodine brachytherapy seeds using Monte Carlo calculations " Iranian Journal Radiation Research 7:217-222

 

69- Faghihi R, Zehtabian M, Sina S (2009) "*Comparison of dosimtery parameters of two commercially available Iodine brachytherapy seeds using Monte Carlo calculations " Iran. J. Radiat. Res 7:1-6

 

70- Sina S, Faghihi R, Soleimani Meigooni A, MehdizadehNaderi S, Zehtabian M, Mosleh Shirazi M (2009) "Simulation of the shielding effects of an applicator on the AAPM TG-43 parameters of CS-137 Selectron LDR brachytherapy sources. " Iranian Journal of radiation research (IJRR) 7:135-140

 

71- Usefnia H, Faghihi R, Jalilian A (2009) "preparation, quality control and biodistribution of 61Cu-doxorubicin for PET imaging " Nuclear science and thecniques 20:157-162

 

72- Jalilian A, Zolghadri S, Faghihi R (2009) "Preparation, quality control, and biodistribution studies of [61Cu-oxinate for PET tumor imaging " Nukleonika 54:175-179

 

73- Faghihi R, Sina S, Soleimani meigooni A, MehdizadehNaderi S, Zehtabian M, Mosleh shirazi M (2009) "simulation of the sheilding effects of an applicator on the AAPM TG 43 parameters of Cs-137 selectron LDR brachytherapy sources " Iranian Journal of radiation research 7:135-140

 

74- MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Sina S, Zehtabian M, درخشان (2009) "Evaluation of Dose Equvalent to the People Accompanying Patients in Diagnostic Radiologu Using MCNP4C Monte Carlo Code and TL Dosimetry " International Journal of Low Radiation (IJLR) 5:185-191

 

75- MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Zehtabian M, Sina S (1392) "The evaluation of the dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology using the MCNP4C Monte Carlo code and TL dosimetry* " INT. J. lOW RADIATION , VOL 6 3:185-191'

 

Research articles in international journals

 
   
 
1-Hadad K, Padargani T, Mosleh Shirazi M, Faghihi R "Quality Control in Small Fields Radiotherapy for SIEMENS ONCOR Linear Accelerators Using EGSnrc and Film Dosimetry " AAPM2017 (2017)
 

2-Sina S, Faghihi R, صادقي , Mehdizadeh A, Tafi M, Soleimani Meigooni A, Shabestani Monfared A "The effect of tandem-ovoid applicator on the dose distribution in GYN brachytherapy using Ir-192 " ESTRO 36 (2017)

    3-Masoudi M, Faghihi R, Sina S "Investigation of Phantom Misalignment Effect On the Dosimetry of Head Examination " AAPM annual meeting (2017)
    4-Ghaedizirgar M, Faghihi R, پايدار , Sina S "Developing a New Protocol for Dosimetry of Dental CBCT " AAPM annual meeting (2017)
    5-Papie M, Faghihi R, Sina S "The Effect of Phantom Material On Accuboost HDR Brachytherapy " AAPM annual meeting (2017)
    6-Papie M, Faghihi R, Sarshogh S, Sina S "The Effect of Breast Phantom Composition On Dose Distribution in Accelerated Partial Breast Irradiation Using Strut-Adjusted Volume Implant (SAVI) Brachytherapy " AAPM annual meeting (2017)
    7-Goudarzi N, Faghihi R, Ewing J, Griffith B, Nathanson D, Arbab A, عباديان " modeling and estimation of tumor interstitial fluid pressure and normal tissue " 20th scientific meeting and education day of the society for neuro-oncology (2015)
    8-Giveh kesh E, Faghihi R, Haghighatafshar M, Entezarmahdi S " Calculation Of blood dose in patients treated with I 131 " 19 th Iranian congress of nuclear medicin (2015)
    9-Mosleh-Shirazi M, Faghihi R, Bahaedini N, Hadad K " Dependence of jaws-only and MLC-based IMRT quality on PTV shape complexity: A comparison using a complexity index " 3rd ESTRO FORUM (2015)
    10-DANA F, Mosleh-Shirazi M, Faghihi R, Pirouzmand A, Sina S, Safigholi H "Simulation of a miniature x-ray tube used with nanoparticles for improved tumor dose homogeneity and enhancement " 3rd ESTRO FORUM (2015)
    11-MehdizadehNaderi S, Sina S, Karimy poor fard M, Lotfalizadeh F, Parishan M, Faghihi R "Validation of Monte Carlo simulation of a home-made neck phantom using TL dosimetry " 8th ECMP (2014)
    12-Hadad K, Zohrehvand M, Faghihi R "Evaluation of Oncentra TPS for Nasopharynx Brachy Using Patient Specific Voxel Phantom and EGSnrc " AAPM 2014 (2014)
    13-Zehtabian M, Faghihi R, Mosleh Shirazi M "A theoretical comparison of lung tumour planning target volumes between 4D-CT and 3D-CT " اولين کنفرانس بهينه سازي درپرتودرماني (2014)
    14-Sina S, Zeinali Rafsanjani B, Karimy poor fard M, Lotfalizadeh F, Sadeghi M, Faghihi R "Application of LiF:Mg,Cu (TLD-100H) Dosimeters in Diagnostic Radiology " AAPM2014 (2014)
    15-Sina S, Sadeghi M, Faghihi R, Sarshogh S "Investigation of Pre and Post Irradiation Fading of the TLD100 Thermoluminescence Dosimetry for Photon Beams " AAPM 2014 (2014)
    16-Zehtabian M, Faghihi R, Mosleh Shirazi M, شپرد , محمدي , ساناشارژي , هيگز "....A Phantom-Based Comparison of Lung Tumor Planning Target Volumes and Organs a Risk Dose Reduction Between 4D-CT and 3D-CT " aapm2013 (2013)
    17-Zehtabian M, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, شکيبافر , Baradaran ghahfarrokhi M "...A FAST MODEL FOR PREDICTION OF RESPIRATORY LUNG MOTION FOR IMAGE-GUIDED RADIOTHERAPY: AFEASIBILITY STUDY " icmp2013 (2013)
    18-Sina S, Faghihi R, Safigholi H, Miegooni A "....developing a method for dose heterogenity corrections for Cs-137 brachytherapy sources " AAPM 2013 (2013)
    19-Sina S, Faghihi R, Safigholi H, Miegooni A "developing a method for dose heterogenity corrections for Cs-137 brachytherapy sources " AAPM meeting (2013)
    20-Gholamian abolfathi M, Yazdi M, Faghihi R, Mohammadi M "Developing a New Automatic Fast Algorithm for Recognizing the Seed Positions in Permanent Brachytherapy of Prostate " AAPM2013 (2013)
    21-Zehtabian M, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Shakibafard A, Baradaran ghahfarrokhi M "A FAST MODEL FOR PREDICTION OF RESPIRATORY LUNG MOTION FOR IMAGE-GUIDED RADIOTHERAPY: AFEASIBILITY STUDY " ICMP 2013 (2013)
    22-Zehtabian M, Faghihi R, Mosleh Shirazi M, شپرد , محمدي , ساناشارژي , هيگز "A Phantom-Based Comparison of Lung Tumor Planning Target Volumes and Organs a Risk Dose Reduction Between 4D-CT and 3D-CT " 2013 AAPM Annual Meeting (2013)
    23-Mohammadi R, Yousefi R, Pouryasin Z, Aghevlian S, Samouei H, Rashidi M, Nabavizadeh S, Faghihi R "The Anticancer Activity and DNA/HSA Binding Properties of Benzo [H] Quinoline (Bhq) Pt (II) Complexes " The First International & 11th Iran Biophysical Chemistry Conference (2012)
    24-Aghevlian S, Tavaf langeroudi Z, Mohammadi R, Faghihi R, Yousefi R "Gold Nanoparticle as a Drug Delivery System for Thiol-Containing Purine Antimetabolites " The First International & 11th Iran Biophysical Chemistry Conference (2012)
    25-MehdizadehNaderi S, Faghihi R "Correlation between the radon concentration and the atmospheric turbulence, stability and inversion " Health Physics Society annual meeting (2012)
    26-Mosleh Shirazi M, Faghihi R, باقري , Hadad K, Baradaran ghahfarrokhi M "finite-element model to predict prostate displacement and deformation due to bladder filling, rectal distension and " 2011 Joint AAPM/COMP Meeting (2011)
    27-Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Hadad K, Mosalaee A "Development and Validation of a Monte Carlo Model of a Kilovoltage X-Ray Therapy Unit for ‎Chest Wall Irradiation " 2011 Joint AAPM/COMP Meeting (2011)
    28-Mahani H, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Hadad K, Boostani R "An Optimization Algorithm for Beam Angle, Beam Weight and Wedge Angle in Forward ‎Treatment Planning of External-Beam Radiotherapy Based On An Integer-Representation ‎Adaptive Mutation Probability Genetic Algorithm " 2011 Joint AAPM/COMP Meeting (2011)
    29-Baradaran ghahfarrokhi M, Mosleh Shirazi M, Faghihi R, Hadad K, باقري "A Novel 4D Dosimetric Characterization of a Common 103-Pd Brachytherapy Source with ‎Mobile Internal Components " 2011 Joint AAPM/COMP Meeting (2011)
    30-MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Kamyab G, Zehtabian M, Sina S "Production of a magic concrete for shielding nuclear reactors and radiotherapy rooms* " 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (2010)
    31-Zehtabian M, Faghihi R, Sina S "Investigation of the scatter dose to patients from diagnostic radiology examination of other patients in ICU units using MCNP4C code " LOWRAD 2010 (2010)
    32-Javaherian A, Movafeghi A, Faghihi R "Assessment and Elimination of Errors due to Electrode Displacements in Elliptical and Square Models in EIT " IEEE (2010)
    33-Salimi E, Hadad K, Faghihi R, Alavian Ghavanini A, Mostafaei F "Evaluation of Heavy Particle Dose in Proton therapy Using Monte Carlo Simulations including of MCNPX and FLUKA codes " SORMA 2010 (2010)
    34-Faghihi R, Sina S, Zehtabian M "production of a magic concrete for shieling nuclear reactor and radiotheraphy roons " 2nd international conference on nuclear and renewable energy resources (2010)
    35-Nasiri C, باقر-عباديان , Faghihi R "Gauss- Newton and simplex methods comparison in MR estimation of longitudinal relaxation Time in Rat brain " 6th annual research symposium HFMG (2009)
    36-MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Sina S "“INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PARAMETERS ON ESD TO PREMATURE INFANTS UNDERGOING DIAGNOSTIC RADIOLOGY USING MCNP4C CODE.” " 11th World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, (2009)
    37-Faghihi R, Sina S, Zehtabian M "investigation of paget gel dosimeter application in low dose rate brachytherapy by determination of TG-43 parameters of selectron Cs-137 source " (2009)
    38-Faghihi R "impact of applicator and dummy pellets on the TG 43 parameters of selectron Cs-137 source " (2009)
    39-Faghihi R "the effect of electro magnetic field exposure produce by mobile phones on elisa surveyor " (2009)
    40-Faghihi R "measurement of the entrance skin dose (ESD) due to imaging the neonate in ICU units of several hospitals in iran " 8th LOWRAD international conference (2009)
    41-Faghihi R "investigation of the effects of different parameters on ESD to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP4C code " (2009)
    42-Faghihi R "radiation dose to premature infants in neonatal intensive care unit in iran " (2009)
    43-Faghihi R "calculation of the radiation dose to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP4C monte carlo code " (2009)
    44-MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Sina S, Zehtabian M "Evaluation of Dose Equivalent to the People Accompanying Patients in Diagnostic Radiology Using MCNP mONTE Carlo Code " ششمين LOWRAD (2007)
    45-Faghihi R "Radionuclide Emission Monitoring and Estimation of Dose and Risk for a Typical Research Reactor in Normal Operation By CAP88-PC " Rafsanjan University of Medical Sciences & Health Services (2006)
    46-Faghihi R, Hadad K "Assessment and Analysis of Exposure Dose " کنفرانس انسان - پرتو - زندگي (2006)
    47-Faghihi R, Hadad K, MehdizadehNaderi S, فقيهي "Design an Implementation of a Code To Produce MCNP4CGeormerty input " HLR-2006 (2006)
    48-Faghihi R, Mosleh Shirazi M, Jalli R, Sina S, Haghighatafshar M, Zeinali Rafsanjani B "The Importance of Shimming in Magnetic Resonance Spectroscopy " 33rd Iranian congress of radiology (ICR) and the 15th congress of Iranian radiographic science association (IRSA) (1396)
    49-Faghihi R "mm " ,, (1395)
    50-Zeinali Rafsanjani B, Faghihi R, Sina S "Efficiency calibration of a high purity germanium detector using monte carlo simulations " IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2013 NSS/MIC) (1392)
    51-Faghihi R "Entrance skin dose to neonates undergoing x-ray imaging in ICU units " کنفرانس علوم پرتونگاري ايران (1389)
    52-Hadad K, Faghihi R "FLUKA and MCNPX simulation for evaluation of dose distribution of heavy particles in Hadron Therapy " نهمين کنگره فيزيک پزشکي ايران (1389)
    53-Faghihi R, MehdizadehNaderi S, اميري "Production of a high density concrete for using in shielding of nuclear facilities " نهمين کنگره فيزيک پزشکي ايران (1389)
    54-Noorizadeh vahed dehkordi A, عباديان , Faghihi R "Input function detection in MR brain perfusion using a blood circulatory model based algorithm " (1389)
    55-Zehtabian M, Faghihi R, Sina S, Noorizadeh vahed dehkordi A "Investigation of the effect of tissue inhomogenity on dosimetry parameters of Cs-137 brachytherapy source using MCNP4C " کنفرانس فيزيک پزشکي ايران (1389)
    56-Faghihi R, Nematollahi M "Variation of indoor radon concentration in iran with internal wall covering materials " Congress on Peaceful Application of Nuclear Technology (1388)
    57-Faghihi R, رنجبر , Hajizadeh A "determining optimized activation of neutron emitter source (pu-be) by thin foil of in at different distances fron source with mcnp-4c simulation " international meeting on the effects of low soses of radiation in biological systems (1387)
    58-Faghihi R "the efeects of internal wall covering material on indoor radon concentrantion in houses in iran " international meeting on the effects of low soses of radiation in biological systems (1387)
    59-MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Zehtabian M, Sina S "evaluation of dose to the fetus in pregnant women undergoing diagnostic radiology using mcnp4c monte carlo code and TL dosimetty " international meeting on the effects of low Doses of radiation in biological systems (1387)
    60-MehdizadehNaderi S, Faghihi R, Zehtabian M, Sina S "Evaluation of Dose to the Fetus in Pregnant Women Undergoing Diagnostic Radiology Using MCNP4C Monte Carlo Code and TI Dosimetry " LOWRAD2008 (1387)
    61-Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Sina S "Calculations of TG-43 Dosimetry Parameters of CS-137 Selwctron/LDR Brachytherapy Sourse by Mcnp4c Code " INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL PHYSICS DUBAI 14-16 APRIL 2008 (1387)
    62-Faghihi R, MehdizadehNaderi S, Sina S "Evaluation of Application and Inactive Pellet Purturbing Effect on Dose of Low Dose Rate Selectron CS- 137 Brachytherapy Seed " INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL PHYSICS DUBAI 14-16 APRIL 2008 (1387)
    63-Faghihi R, MehdizadehNaderi S "Estimation Organ Doses for Computed tomography (CT) Using Monte Carlo And Experimental methods in Fars province of Iran " INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL PHYSICS DUBAI 14-16 APRIL 2008 (1387)

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز