مرکز تحقیقات تابش

Research Center

انواع خدمات دزیمتری

انواع خدمات دزیمتری در مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز انجام می گیرد

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز