مرکز تحقیقات تابش

Research Center

نتایج دوره های حفاظت در برابر اشعه تیرماه 1397

نتایج دوره های حفاظت در برابر اشعه      تیرماه 1397         مرکز تحقیقات تابش

 

مقدماتی صنعتی

 

 

 

مقدماتی پزشکی

ردیف

کد ملی

 

 

 

 

ردیف

کد ملی

 

1

5479983581

مردود

 

 

 

1

2539789684

قبول

2

2400196214

مردود

 

 

 

2

2470946476

قبول

3

2420437111

قبول

 

 

 

3

2298299323

قبول

4

2280258404

مردود

 

 

 

4

2430693054

قبول

5

2281048179

مردود

 

 

 

5

5489796715

قبول

6

2280497824

قبول

 

 

 

6

2470259258

قبول

7

2371549428

قبول

 

 

 

7

2430277352

قبول

8

2420094591

قبول

 

 

 

8

2529930309

قبول

9

2433113210

قبول

 

 

 

9

2430193906

قبول

10

2280564335

مردود

 

 

 

10

4250539067

قبول

11

2420797353

مردود

 

 

 

11

 1861359136

قبول

12

2440251860

قبول

 

 

 

12

1828985988

قبول

13

2440334987

قبول

 

 

 

13

2470987636

قبول

14

3501080621

قبول

 

 

 

14

5489389656

قبول

15

6200008981

قبول

 

 

 

15

2470887380

قبول

16

0452540062

قبول

 

 

 

16

5130006232

قبول

17

2280982382

مردود

 

 

 

17

2410150268

قبول

18

2281686191

مردود

 

 

 

18

2491066841

مردود

19

2297004532

قبول

 

 

 

19

2391846533

قبول

20

3149923115

قبول

 

 

 

20

2300901455

قبول

21

2281929851

قبول

 

 

 

21

2471234410

قبول

 

 

 

 

 

 

22

2431700712

قبول

بازآموزی پیشرفته صنعتی    (پرتونگاری)

 

 

 

23

2440390178

قبول

1

2281594084

قبول

 

 

 

24

3579620263

قبول

2

1292656451

قبول

 

 

 

25

2430301369

قبول

3

2360044941

قبول

 

 

 

26

2520107642

قبول

4

5749299279

قبول

 

 

 

27

2470893453

قبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازآموزی مقدماتی صنعتی    (پرتونگاری)

 

 

 

بازآموزی مقدماتی صنعتی    (غیرپرتونگاری)

1

468956538

قبول

 

 

 

1

2297955960

قبول

2

4268842055

قبول

 

 

 

2

2372750127

قبول

3

5130009312

قبول

 

 

 

3

2432021959

قبول

4

4269945131

قبول

 

 

 

4

2219349659

قبول

5

2300696320

قبول

 

 

 

5

0058004181

قبول

6

1910160911

قبول

 

 

 

6

2392161488

قبول

7

2301759431

قبول

 

 

 

7

2450109285

قبول

8

3539561447

قبول

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز