مرکز تحقیقات تابش

Research Center

تخفیف برای دوره های حفاظت در برابر اشعه

مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در نظر دارد به کسانی که مدت عضویت آن ها در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران بیش از یکسال باشد، جهت ثبت نام در دوره های حفاظت در برابر اشعه 20% تخفیف منظور کند.

آدرس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران:

http://www.irps.org.ir

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز