مرکز تحقیقات تابش

Research Center

دانلود نرم افزار محاسبه ریسک مواجهه با خطرات پیرامون ما

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز