مرکز تحقیقات تابش

Research Center

اساسنامه مرکز

اساسنامه مرکز تحقيقات تابش ( حفاظت و کاربرد )
ماده 1 – کليات
            به منظور تحقق بخشي از وظائف پژوهشي دانشگاه شيراز و نيز کمک به رفع نيازهاي پژوهشي کشور در زمينه حفاظت در برابر اشعه مرکز تحقيقات تابش ( حفاظت و کاربرد ) وابسته به دانشگاه شيراز که در اين اساسنامه به اختصار مرکز خوانده مي شود تأسيس مي گردد .
            مرکز تحقيقات تابش موسسه اي است علمي ، پژوهشي وابسته به دانشگاه شيراز که به لحاظ مالي و اداري وابسته به دانشگاه شيراز مي باشد و محل اصلي آن دانشکده مهندسي مي باشد .
 
ماده 2 – اهداف
اهداف مرکز عبارت است از :
            1-2 کمک به حل مسائل و مشکلات و تنگناهاي کشور در زمينه حفاظت در برابر اشعه به منظور پيشگيري و کنترل خطرات ناشي از کاربردهاي صلح آميز انواع تابش ها در صنعت ، پزشکي ، کشاورزي و تحقيقات از طريق فعاليتهاي مختلف پژوهشي – آموزشي و خدماتي
            2-2 بومي شدن دانش حفاظت در برابر اشعه و ارتقاء فرهنگ کار با اشعه در کشور
 
ماده 3 – وظايف
1-3    بررسي و تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در مسائل حفاظت در برابر اشعه در رابطه با کاربردهاي مختلف صلح آميز انواع تابش ها در صنعت ، پزشکي ، کشاورزي و تحقيقات در کشور .
2-3 اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي در زمينه پايش هاي محيطي و دزيمتري فردي و محيطي با توجه به اولويت هاي تعيين شده .
3-3 طراحي و ساخت سيستم هايي که موجب کاهش پرتوگيري پرتوکاران و مردم مي گردد .
4-3 مشاوره ، اجرا و همکاري در انجام طرحهاي تحقيقاتي ، آموزشي و خدماتي با موسسات علمي و پژوهشي ديگر در زمينه حفاظت در برابر اشعه .
5-3 همکاري با مراکز داخلي و بين المللي ذيربط از جمله WHO , ICRP , IAEA IAEO  
6-3 برگزاري کارگاههاي آموزشي مورد نياز مراکز کار با اشعه در کشور و منطقه با همکاري مراکز ذيربط داخلي و بين المللي .
7-3 ايجاد بانکهاي اطلاعاتي در خصوص استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه ، پايش هاي محيطي و دزيمتري ونيز تهيه بانک نرم افزارهاي محاسباتي در زمينه فيزيک بهداشت .
8-3 ايجاد آزمايشگاههاي تخصصي در رابطه با اهداف مرکز از جمله آزمايشگاه دزيمتري استاندارد ثانويه (SSDL) و آزمايشگاه پايش هاي محيطي (EML)  .
9-3 کمک به تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه هاي مرتبط و در محدوده مقررات دانشگاه شيراز .

10-3 اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي ، در کليه واحدهاي دانشگاه شيراز و رابط با سازمان انرژي اتمي در اين خصوص .

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز